Porady

Montaż stolarki

Nawet najdroższe drzwi, mogą się zniszczyć, w wyniku niewłaściwego montażu. Zaś każde okno, nie będzie wystarczająco ciepłe, jeśli nie zostanie prawidłowo uszczelnione. Tak więc, na równi z jakością wykonania, trzeba postawić właściwy dobór preparatów służących do osadzenia i uszczelnienia stolarki.

selena_okna.jpg

MONTAŻ OKNA PIONOWEGO

Zamontowane w fasadzie budynku okno jest narażone na parcie issanie wiatru oraz infiltrację wody opadowej. Tymczasem właśnieprzed tymi zjawiskami przyrodniczymi powinno ono chronić wnętrzedomu. Producenci okien oferują najróżniejsze wyroby, w tym takie,które gwarantują niezwykle małą ucieczkę ciepła przez szyby i ramy.Tym ważniejsze staje się mocne, spełniające określone wymaganiaosadzenie okna.Przebieg prac
Gdy budujemy dom, wielkość okien jest zawarta w projekcie. Nieoznacza to, że wykonawcom uda się idealnie "trafić" w wymiar.Dlatego przed kupnem okien dobrze jest wymierzyć wszystkieprzeznaczone na nie otwory. Tak samo zresztą trzeba postąpić, jeśliwymienia się okna.

Wymiar zewnętrzny ramy powinien być o ok. 15-30 mm mniejszy odwymiaru otworu. Szczelina pomiędzy ramą a ścianą nie może byćmniejsza niż 10 mm. Okno nie może być spasowane bez wspomnianegoluzu, ponieważ musi istnieć możliwość przenoszenia naprężeń wramie, powstających w skutek zmian temperatury oraz drgańwywołanymi ruchem samochodowym lub podmuchami wiatru. Pod oknemrównież jest konieczne pozostawienie szczeliny dylatacyjnej.Zostaną w niej zamontowane parapety - wewnętrzny i zewnętrzny.Trzeba przy tym zwrócić uwagę, aby otwory odwadniające ramę okiennąnie znalazły się pod parapetem, zaś parapet zewnętrzny nie możewchodzić pod nią.

Montaż ramy okiennej. Czynność tę przeprowadza się przyzdjętych skrzydłach. Przed wstawieniem ościeżnicy w otwór należyprzykręcić do niej metalowe łączniki. Są to kotwy lub dyble, awybór i liczba zależą od rodzaju stolarki oraz konstrukcjiściany.

Po wyschnięciu wypełnień, na dolnej płaszczyźnie otworu ustawiasię klocki dystansowe. Następnie dokładnie trzeba wypoziomować iwypionować ramę, używając klinów drewnianych do jejustabilizowania. Klocki i kliny muszą być tak rozmieszczone, abymogły być zachowane ustalone wymiary dylatacji.

Po ustabilizowaniu ramy, przykręca się łączniki do ściany,wprowadzając je w nawiercone otwory z wstawionymi kołkamirozporowymi z tworzywa sztucznego. RYS2

Wykonanie izolacji. Po przykręceniu ościeżnicy trzebaponownie skontrolować jej ustawienie w pionie i poziomie, warto teżsprawdzić, czy obie przekątne są równe. Następnie zakłada sięskrzydła i sprawdza, czy funkcjonują one prawidłowo, łatwo sięotwierają i zamykają.

Kolejnym etapem montażu jest zwilżenie wodą ościeża (ale nieramy okna) i wypełnienie przestrzeni dylatacyjnej pianąpoliuretanową. Czynność tę przeprowadza się przy zamkniętychskrzydłach. Piana musi być tak dobrana, aby miała parametryizolacyjności termicznej i akustycznej zbliżone do tych,charakteryzujących okno.

Szczelinę wypełnia się do 1/3 jej głębokości, ponieważ w trakcieaplikacji piana znacznie zwiększa objętość. Po upływie ok. doby,czyli po całkowitym stwardnieniu piany, jej nadmiar odcina sięostrym nożem na równi z ościeżnicą okna

Wykończenie ościeża. Piana montażowa nie jest odporna napromienie UV i z czasem staje się krucha. Dlatego należy ją osłonićodpowiednim uszczelniaczem, np. akrylem do płytgipsowo-kartonowych. Można go stosować także na zewnątrz i malowaćfarbami elewacyjnymi.
Dolną płaszczyznę ościeża od strony zewnętrznej trzeba uszczelnićneutralnym silikonem budowlanym. Nie reaguje on z zasadowymodczynem tynków. Silikon wygładza się specjalną kostką ułatwiającąjego wyprofilowanie, bowiem woda musi swobodnie spływać w kierunkuzewnętrznym. Dopiero na takiej podkładce osadza się parapetzewnętrzny.

Parapet wewnętrzny najlepiej montować przy użyciu pianyniskorozprężnej, która bardzo silnie wiąże, ale w małym stopniu sięrozpręża.


MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH

W nowo budowanym, a czasem także w remontowanym domu trzebawybrać nie tylko samo skrzydło drzwiowe, ale również ościeżnicę,nazywaną potocznie futryną.

Przebieg prac

Montaż drzwi sprowadza się do stabilnego umocowania ościeżnicy wotworze w murze i zawieszenia na niej skrzydła. Obecnie rzadkomontuje się ościeżnice metalowe, opisujemy zatem prace związane ztymi najbardziej popularnymi.

Wymiar ościeżnicy musi być o kilka centymetrów mniejszy odotworu drzwiowego, aby pozostało miejsce na swobodną "pracę"elementów.

Przygotowanie ościeżnicy. Jeśli kupuje się drzwi zościeżnicą, wówczas w komplecie znajdują się wszystkie niezbędneelementy mocujące. Montaż ościeżnicy rozpoczyna się od ułożenia obupionowych elementów prostopadle do krótszego elementu poziomego, poobu jego bokach. Elementy łączy się wkrętami lub łącznikami,umieszczając je w przygotowanych fabrycznie gniazdach. Następniemetalowymi klamrami łączy się drewniane opaski, stanowiącewykończenie ościeżnicy.

Montaż ościeżnicy. Wszystkie płaszczyzny otworudrzwiowego należy oczyścić z resztek zaprawy, co zwiększaprzyczepność pianki montażowej. Następnie wstawia się ościeżnicę wotwór i stabilizuje ją drewnianymi klinami. Muszą się one znaleźćprzy górnym i dolnym zawiasie oraz przy zamku, a powinny także wgórnych narożnikach ościeżnicy. Ościeżnicę trzeba wypionować iwypoziomować, korzystając z poziomnicy.

Kolejna czynność to trwałe zamocowanie ościeżnicy za pomocądybli montażowych z kołkami rozporowymi. Dyble wprowadza się wotwory w murze, nawiercone skośnie w dół. Najpierw należyprzymocować ościeżnicę w trzech punktach od strony zawiasów.

Po zawieszeniu skrzydła dokonuje się korekty jego ustawienia imocuje ościeżnicę do muru kotwą pod gniazdem zamka. Następnienależy sprawdzić, czy zamek funkcjonuje prawidłowo, a skrzydłolekko otwiera się i zamyka.

Wewnątrz ościeżnicy, w płaszczyźnie skrzydła, umieszcza się wrównych ostępach pięć listew, które przeciwdziałają silerozprężania pianki montażowej. Po zwilżeniu wodą ościeża, wprowadzasię piankę między ościeżnicę a mur przy zamkniętym skrzydledrzwiowym. Po upływie doby - jest to czas potrzebny na całkowitestwardnienie pianki - montuje się po obu stronach ościeżnicyopaski, przyklejając je do muru klejem montażowym.


Ważne

- Ościeżnice osadza się po otynkowaniu ścian. Można jeochronić przed zabrudzeniem pianą montażową, naklejając wzdłużobwodu samoprzylepną taśmę malarską.

- Łączniki do montażu okna muszą być przeznaczone domateriału, z jakiego zostało ono wykonane; inne są do okien z PVC,inne zaś do drewnianych.

- Mocowania okna powinny być rozmieszczone w odległości ok.20 cm od narożników oraz między nimi - w odległości nie większejniż 70 cm.

- Jeśli okno jest osadzane w ścianie z izolacją termiczną,powinno się ono znaleźć w warstwie ocieplenia. Wówczas jednak kotwymuszą być na tyle długie, aby sięgały do muru.

Przy ścianach jednowarstwowych okno umieszcza się w środkuprzekroju ściany, a przy dwuwarstwowych - przy zewnętrznej krawędziwarstwy nośnej. W murach trójwarstwowych warstwa elewacyjna -zwłaszcza wykonywana z cegły klinkierowej lub silikatowej powinnatworzyć tzw. węgarek zachodzący ok. 1 cm na ościeżnicę z każdejstrony.

- Warto kupować tylko takie drzwi, które mają w kompleciewszystkie potrzebne łączniki i śruby.