Tematy miesiąca

BOTAZIT® BM 92 Schnell/Winter – pewna i szybka hydroizolacja przez cały rok

Wykonanie prawidłowej izolacji części budynku, stykającej się z gruntem, jest kluczowym elementem, zapewniającym bezproblemowe funkcjonowanie obiektu w przyszłości.

izolacja.jpg

Wykonanie prawidłowej izolacji części budynku stykającej się zgruntem jest kluczowy elementem zapewniającym bezproblemowefunkcjonowanie obiektu w przyszłości.

Inżynierowie budownictwa mają do dyspozycji całą paletęmateriałów i rozwiązań hydroizolacyjnych. Należy jednak dobieraćtakie rozwiązania które zapewnią pewną ochronę przez długie lata.Coraz istotniejszym i coraz bardziej docenianym przez wykonawcówczynnikiem jest przyjazna, nie nastręczająca trudności obróbka. Odkilku już lat, również na rynku polskim, coraz większą popularnośćzyskują modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające(nazywane również masami KMB). Wśród ich najważniejszych zaletwymienić należy:
- możliwość wykonania bezszwowej powłoki - ciągłej, bezpołączeń,
- brak możliwości przesiąkania wody uzyskany dzięki pełnemupołączeniu z podłożem (stan praktycznie nie możliwy do osiągnięciaw przypadku zastosowania pap oraz folii),
- zdolność mostkowania rys (nawet do 5 mm),
- pewne i nieskomplikowane wykonanie połączeń miejsc krytycznych(połączeń ściany z ławą fundamentową, miejsc przyłącza instalacji,szczelin dylatacyjnych),
- możliwość wykonywania na matowo wilgotnych podłożach,
- brak konieczności wykonywania tynków na elementachdrobnowymiarowych.

BOTAMENT® Systembaustoffe posiada w swojej ofercie produkt,który pozwala wykonać pewną izolację przeciwwilgociową iprzeciwwodną, szybko i wygodnie oraz zapewnia możliwość prowadzeniaprac izolacyjnych przez cały rok.

BOTAZIT® BM 92 występuje w dwóch odmianach asortymentowych.BOTAZIT® BM 92 Schnell to wzmocniona specjalnymi włóknamidwukomponentowa bitumiczna masa uszczelniająca, charakteryzującasię szybkim schnięciem oraz szybką odpornością na działanie opadówatmosferycznych, po wyschnięciu tworzy szczelną elastyczną(mostkującą rysy) powłokę. Produkt może być nanoszony przyzastosowaniu urządzenia natryskowego. Tzw. wersja zimowa czyliBOTAZIT® BM 92 Winter, może być ponadto przechowywany wtemperaturze do -5 °C, a jego obróbka możliwa jest już przytemperaturze podłoża oraz otoczenia powyżej 0 °C. BOTAZIT® BM 92pozwala praktycznie przez cały rok wykonywać izolację budynkówprzeciw wilgotności gruntu, niespiętrzającej lub spiętrzającej sięwodzie infiltracyjnej, a także wodzie gruntowej której poziomokresowo lub na stałe występuje powyżej poziomu posadowieniabudynku.

Wykonanie powłoki izolacyjnej

Kluczowym elementem prac prowadzących do wykonania szczelnejizolacji bitumicznej jest prawidłowe przygotowanie podłoża. Podłożepod BOTAZIT® BM 92 Schnell/Winter może stanowić beton, tynkcementowy lub cementowo-wapienny, mur z cegły pełnej ceramicznej,cegły kratówki, cegły silikatowej, a także pustaków ściennych,bloczków betonowych oraz bloczków z betonu komórkowego. Podłożemusi być suche lub matowo wilgotne (nie mogą występować zastoinywody), czyste, nieprzemarznięte i nośne. Należy usunąć z niegowszelkie substancje mogące zmniejszać przyczepność powłoki.Wystające części zaprawy należy usunąć, natomiast spoiny orazwszelkie szczeliny i ubytki większe niż 5 mm należy wypełnićzaprawą mineralną np. BOTACEM® M 100. W zależności od tego, zjakiego materiału wykonano izolację poziomą ławy fundamentowej,należy podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą zapewnić ciągłość zizolacją pionową. W narożnikach wewnętrznych należy wykonaćwyoblenie (tzw. fasetę) z zaprawy mineralnej (na późniejszym etapieprac możliwe jest również wykonanie fasety z masy bitumicznej),natomiast wszelkie narożniki zewnętrzne należy sfazować.Gruntowanie podłoża przeprowadza się przy zastosowaniu BOTAZIT® BE901 Koncentrat rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:5 do 1:10 (wzależności od chłonności podłoża). Podłoża o niewielkiejwytrzymałości powierzchniowej (np. beton komórkowy) możnazagruntować preparatem do wgłębnego zespalania BOTAZIT® D 12.
W celu zamknięcia nierówności do 5 mm, porów oraz jam usadowychwykonuje się szpachlowanie wypełniające (tzw. szpachlowaniedrapane) przy zastosowaniu BOTAZIT® BM 92 Schnell/Winter.Pozwala to uniknąć tworzenia się pęcherzy podczas wykonywaniawłaściwej powłoki. Materiał BOTAZIT® BM 92 Schnell/Winter nanosisię na izolowaną powierzchnie metodą szpachlowania lub przy pomocyurządzenia natryskowego w minimum dwóch warstwach. W zależności odpanujących warunków gruntowo-wodnych należy wykonać warstwy oodpowiedniej grubości. W przypadku wilgotności gruntu oraz wody niewywierającej ciśnienia hydrostatycznego grubość izolacji mierzona wstanie suchym powinna wynosić przynajmniej 3 mm, natomiast wprzypadku wody wywierającej ciśnienie, minimum 4 mm. W przypadkuwykonywania izolacji ciężkiej (woda pod ciśnieniem), w pierwsząwarstwę należy wtopić odporną na gnicie siatkę z włóknaszklanego.

Właściwości materiału BOTAZIT® BM 92 Schnell/Winterpozwalają w sposób wygodny i skuteczny wykonać izolację takichdetali jak przejścia instalacyjne, czy dylatacje konstrukcyjne (wtym drugim przypadku należy zastosować specjalne taśmyuszczelniające BOTAZIT® B 180/B 300).

Do zasypania wykopu można przystąpić po całkowitym wyschnięciupowłoki. Aby uniknąć uszkodzenia izolacji przez glinę, żwir lubgruz w trakcie zasypywania wykopu, a także na skutek ruchów gruntuotaczającego budynek (np. na skutek zamarzania i rozmarzania)wykonaną powłokę należy odpowiednio chronić. W tym celu zalecamyzastosowanie płyty ochronno-drenażowej BOTAZIT® DS 993 lubsztywnych płyt z polistyrenu ekstrudowanego.

Izolacja budynku przy zastosowaniu systemu BOTAMENT®Systembaustoffe
1 - izolacja pozioma (BOTAZIT® M 34 lub BOTAZIT® MS 30),
2 - ściana murowana,
3 - izolacyjna warstwa odcinająca,
4 - izolacja części cokołowej budynku (BOTAZIT® M 34 lub BOTAZIT®MS 30),
5 - izolacja przeciw negatywnemu oddziaływaniu wody (BOTAZIT® M 34lub BOTAZIT® MS 30),
6 - wyoblenie z zaprawy mineralnej (BOTACEM® M 100),
7 - gruntowanie podłoża (BOTAZIT® BE 901 Koncentrat lub BOTAZIT® D12),
8 - izolacja pionowa wykonana w dwóch warstwach (BOTAZIT® BM 92Schnell/Winter),
9 - płyta ochronno-drenażowa BOTAZIT® DS 993,
10 - drenaż,
11 - termoizolacja,
12 - izolacja pozioma posadzki (BOTAZIT® BM 92 Schnell/Winter),
13 - jastrych

Woda to żywioł płynny, nie pozwoli się tak łatwo zdominować(Paulo Coelho). W przyziemnej części budynku ułatwi to latemBOTAZIT® BM 92 Schnell, a zimą BOTAZIT® BM 92Winter.


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.botament.pl