Tematy miesiąca

Charakterystyka i montaż sufitów dźwiękochłonnych NIDA Sonic

Wybór systemu:Lafarge Gips poleca na sufity podwieszane dźwiękochłonne płyty perforowane NIDA Sonic. Jest to szeroka gama płyt gipsowo-kartonowych o różnych rodzajach otworowania oraz stopniu perforacji. Płyty NIDA Sonic montowane jako poszycie sufitów podwieszanych zwiększają pochłanianie dźwięku w pomieszczeniu. Charakterystyka pochłaniania dźwięku płyt NIDA Sonic pokrywa się z widmem natężenia ludzkiego głosu w funkcji częstotliwości. Oznacza to że płyty te idealnie tłumią hałas pochodzący od ludzkiego głosu jednocześnie redukując zjawisko pogłosu czyli odbicia dźwięku.

Wybór systemu:

Lafarge Gips poleca na sufity podwieszanedźwiękochłonne płyty perforowane NIDA Sonic. Jest to szeroka gamapłyt gipsowo-kartonowych o różnych rodzajach otworowania orazstopniu perforacji. Płyty NIDA Sonic montowane jako poszyciesufitów podwieszanych zwiększają pochłanianie dźwięku wpomieszczeniu. Charakterystyka pochłaniania dźwięku płyt NIDA Sonicpokrywa się z widmem natężenia ludzkiego głosu w funkcjiczęstotliwości. Oznacza to że płyty te idealnie tłumią hałaspochodzący od ludzkiego głosu jednocześnie redukując zjawiskopogłosu czyli odbicia dźwięku.

Wysokie walory estetyczne

Okładziny ścian i sufitów wykonanych z płyt NIDASonic znakomicie komponują się z elementami architektury wnętrz,dając olbrzymie możliwości w ich projektowaniu. Płyty pozamontowaniu tworzą idealnie prostą i jednolitą powierzchnię bezwidocznych połączeń między nimi. Płyty można łączyć na jednejpowierzchni z podwieszonymi sufitami modułowymi. Szczególnieatrakcyjne efekty uzyskuje się stosując perforowane płyty NIDASonic w połączeniu z okładzinami ze standardowych płytgipsowych.

Oryginalne wzory perforacji:

Szeroka gama kształtu i układu perforacji płytNIDA Sonic umożliwia dobranie układu i geometrii wzoru w zależnościod indywidualnych upodobań i wymaganych warunków akustycznychpomieszczenia. Możliwość malowania płyt oraz dwa kolory tłaperforacji- fizeliny daje dodatkowe możliwości uzyskania ciekawychi oryginalnych efektów wizualnych.

Układ i rozplanowanie płyt

Perforowane płyty gipsowe NIDA Sonic pozamontowaniu tworzą jednorodną powierzchnię o atrakcyjnej estetycei znakomitych właściwościach akustycznych. W zależności od układuperforacji płyt - perforacja ałopowierzchniowa lub modularna -możemy otrzymać interesujące efekty dekoracyjne. Układanie płytnależy rozpocząć od środka pomieszczenia wg załączonego schematu.Układ płyt NIDA Sonic należy tak zaplanować, aby krawędzie wzdłużnepłyt były usytuowane równolegle do kierunku padania światłasłonecznego.

Przycinanie płyt

Płyty NIDA Sonic należy ciąć przy użyciu noża.Podczas przycinania płyta powinna leżeć na płaskiej powierzchni.Nożem prowadzonym przy liniale nadcinamy fizelinę wraz z kartonem,anastępnie rozcinamy karton na stronie licowej i przełamujemy rdzeńgipsowy.Tam gdzie wymagane jest szczególnie dokładne przycięciepłyty zaleca się używanie piły płatnicy o drobnych ząbkachprzeznaczonej do cięcia płyt gipsowych lub wyrzynarki mechanicznej.Przed użyciem piły w miejscu przecięcia należy naciąć nożemfizelinę.

Konstrukcja rusztu

Konstrukcja rusztu pod okładziny sufitowe iścienne jest identyczna jak dla standardowych płyt gipsowych.Jedyną różnicą jest mniejszy rozstaw profili poprzecznych - 300 mm.Do systemu okładzin sufitowych z korzystaniem płyt NIDA Sonic możnastosować ruszty o układzie dwupoziomowym krzyżowym - zalecany,jednopoziomowym pojedynczym, jednopoziomowym krzyżowym. Szczegółydotyczące montażu zarówno okładzin sufitowych, jak i ściennychzawarte są w informatorach technicznych Lafarge Gips.

Rozstaw wieszaków i profili -układdwupoziomowy krzyżowy

Maksymalna odległość pomiędzy wieszakamimocowanymi w profilu głównym NIDA CD 60 wynosi 900 mm. Rozstawprofili głównych warstwy górnej wynosi max 1000 mm. Rozstaw profilipoprzecznych warstwy dolnej - max 300 mm

Fazowanie krawędzi

Płyty NIDA Sonic w zależności od typu posiadajądwa rodzaje krawędzi. Płyty z perforacją typu "n1", "n2" i "n8"posiadają krawędź wzdłużną spłaszczoną (KS) oraz krawędź poprzecznąciętą. W płytach z perforacją typu "n0" wszystkie krawędzie sącięte, czyli nie osłonięte kartonem. Przed mocowaniem płyt należylekko sfazować wszystkie krawędzie cięte po stronie licowej.Sfazowane krawędzie przed klejeniem należy zwilżyć wodą w celuusunięcia pozostałości gipsu.Układ płyt NIDA Sonic należy takzaplanować, aby krawędzie wzdłużne płyt były usytuowane równolegledo kierunku padania światła słonecznego.

Mocowanie płyt do rusztu

Sposób mocowania płyt NIDA Sonic do rusztu zprofili odbywa się podobnie jak w przypadku okładzin zestandardowych płyt gipsowych. W przypadku sufitów montaż płytzaczynamy od przykręcenia na środku sufitu płyty "startowej", którawyznaczy położenie dalszych płyt. Dlatego też pierwsza płyta musibyć szczególnie dokładnie ustawiona względem obrysu pomieszczenia.Przy okładzinach ścian montaż płyt odbywa się identycznie jak wsystemie NIDA Tynk. W przypadku okładzin sufitowych, płyty zawszenależy mocować krawędzią poprzeczną do profili rusztu dolnego(krawędź wzdłużna płyty równoległa do profili głównych). Najpierwnależy przykręcić krawędź poprzeczną czołową płyty, a następniekrawędzie wzdłużne. Płyty przykręca się za pomocą blachowkrętów3,5x25 mm. Maksymalny rozstaw pomiędzy wkrętami dla sufitu wynosi170 mm a dla ściany 250 mm. Wkręty powinny być oddalone od krawędziwzdłużnych (pokrytych kartonem) co najmniej 10 mm i od krawędzipłyt nie osłoniętych kartonem i krawędzi otworów co najmniej 15 mm.Wkręty mocujemy prostopadle do lica płyty tak głęboko, aby łebwkręta nie przebił powierzchni kartonu i jednocześnie nie wystawałponad lico płyty.

Przy szpachlowaniu należy zwrócić szczególnąuwagę na to, aby gips nie dostał się w otwory perforacji.Spoinowanie należy rozpocząć po przykręceniu do rusztu wszystkichpłyt.

Klejenie płyt - płyty z krawędzią prostą typu"n0"

Płyty NIDA Sonic z krawędzią prostą (krawędźcięta bez okładziny kartonowej) - płyty o perforacji na całejpowierzchni -należy łączyć ze sobą przy użyciu gipsu szpachlowegoNIDA Planfix Fresh. Płyty mocujemy do rusztu zgodnie z opisem nastr. 4-6. W szczeliny między połączeniami płyt wciskamy gips NIDAPlanfix Fresh przy pomocy szpachelki. Należy zwrócić szczególnąuwagę na to, aby gips nie dostał się w otwory perforacji. Przymontażu płyt NIDA Sonic "n0" można się posiłkować specjalnymzestawem montażowym. Umożliwia on uzyskanie prawidłowej odległościmiędzy płytami.

Klejenie płyt - płyty z krawędzią spłaszczonątypu "n1", "n2", "n8"

Technologia montażu i spoinowania płyt NIDASonic z krawędzią spłaszczoną - płyty o modułowym układzieperforacji - jest identyczna jak w przypadku standardowych płytgipsowych. Spoinowanie krawędzi wzdłużnych i poprzecznych wykonujesię z wykorzystaniem taśmy zbrojącej i gipsu szpachlowego NIDAStart lub bez taśmy przy użyciu gipsu szpachlowego NIDA PlanfixFresh. Spoinowanie należy rozpocząć po przykręceniu do rusztuszystkich płyt. Szczegółowe informacje dotyczące tych prac zawartesą w instrukcji montażu płyt gipsowych Lafarge Gips.

Prace wykończeniowe / szpachlowanie

Po zaspoinowaniu wszystkich połączeń płyt orazpo ich wyschnięciu należy rozpocząć szpachlowanie krawędzi płyt iwkrętów używając do tego celu gipsu szpachlowego NIDA Finisz.Ewentualny nadmiar masy szpachlowej, który dostał się do otworówperforacji, należy usunąć dopiero po związaniu gipsu. Możliwe jesttakże zaklejenie otworów taśmą samoprzylepną w celu uniknięciaprzypadkowego wypełnienia gipsem perforacji podczas pracszpachlowych. Po wyschnięciu masy szpachlowej NIDA Finisz należyprzeszlifować spoiny papierem ściernym lub siateczką doszlifowania. Jeśli przewidziane jest zastosowanie wełny mineralnej,należy ją układać systematycznie podczas mocowania płyt do rusztu.Wełnę mineralną należy układać bezpośrednio na płycie. Nie należystosować paroizolacji pomiędzy fizeliną a warstwą wełny, gdyżwpływa to niekorzystnie na właściwości akustyczne całegosystemu