Tematy miesiąca

Charakterystyka i montaż sufitów dźwiękochłonnych NIDA Sonic

Płyty perforowane NIDA Sonic, to szeroka gama płyt gipsowo-kartonowych o różnych rodzajach otworowania oraz stopniu perforacji. Są one montowane, jako poszycie sufitów podwieszanych, zwiększając pochłanianie dźwięku w pomieszczeniu. Charakterystyka pochłaniania dźwięku płyt NIDA Sonic pokrywa się z widmem natężenia ludzkiego głosu, w funkcji częstotliwości. Oznacza to, że płyty te idealnie tłumią hałas pochodzący od ludzkiego głosu, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu, czyli odbicia dźwięku.

0079.jpg


Płyty perforowane NIDA Sonic, to szeroka gama płytgipsowo-kartonowych o różnych rodzajach otworowania oraz stopniuperforacji. Są one montowane, jako poszycie sufitów podwieszanych,zwiększając pochłanianie dźwięku w pomieszczeniu. Charakterystykapochłaniania dźwięku płyt NIDA Sonic pokrywa się z widmem natężenialudzkiego głosu, w funkcji częstotliwości. Oznacza to, że płyty teidealnie tłumią hałas pochodzący od ludzkiego głosu, jednocześnieredukując zjawisko pogłosu, czyli odbicia dźwięku.

Wysokie walory estetyczne
Okładzinyścian i sufitów wykonanych z płyt NIDA Sonic znakomicie komponująsię z elementami architektury wnętrz, dając olbrzymie możliwości wich projektowaniu. Płyty po zamontowaniu tworzą idealnie prostą ijednolitą powierzchnię bez widocznych połączeń między nimi. Płytymożna łączyć na jednej powierzchni z podwieszonymi sufitamimodułowymi. Szczególnie atrakcyjne efekty uzyskuje się, stosującperforowane płyty NIDA Sonic w połączeniu z okładzinami zestandardowych płyt gipsowych.

Oryginalne wzory perforacji
Szerokagama kształtu i układu perforacji płyt NIDA Sonic umożliwiadobranie układu i geometrii wzoru, w zależności od indywidualnychupodobań i wymaganych warunków akustycznych pomieszczenia.Możliwość malowania płyt oraz dwa kolory tła perforacji - fizeliny,daje dodatkowe możliwości uzyskania ciekawych i oryginalnychefektów wizualnych.

Układ i rozplanowanie płyt
Perforowanepłyty gipsowe NIDA Sonic, po zamontowaniu, tworzą jednorodnąpowierzchnię o atrakcyjnej estetyce i znakomitych właściwościachakustycznych.
W zależności od układu perforacji płyt - perforacjacałopowierzchniowa lub modularna - możemy otrzymać interesująceefekty dekoracyjne. Układanie płyt należy rozpocząć od środkapomieszczenia. Układ płyt NIDA Sonic należy tak zaplanować, abykrawędzie wzdłużne płyt były usytuowane równolegle do kierunkupadania światła słonecznego.

Przycinanie płyt
Płyty NIDA Sonicnależy ciąć przy użyciu noża. Podczas przycinania płyta powinnależeć na płaskiej powierzchni.
Nożem prowadzonym przy liniale, nadcinamy fizelinę wraz z kartonem,a następnie rozcinamy karton na stronie licowej i przełamujemyrdzeń gipsowy. Tam gdzie wymagane jest szczególnie dokładneprzycięcie płyty, zaleca się używanie piły płatnicy o drobnychząbkach, przeznaczonej do cięcia płyt gipsowych lub wyrzynarkimechanicznej. Przed użyciem piły, w miejscu przecięcia, należynaciąć nożem fizelinę.

Konstrukcja rusztu
Konstrukcja rusztupod okładziny sufitowe i ścienne jest identyczna, jak dlastandardowych płyt gipsowych.Jedyną różnicą jest mniejszy rozstawprofili poprzecznych - 300 mm. Do systemu okładzin sufitowych zwykorzystaniem płyt NIDA Sonic można stosować ruszty o układziedwupoziomowym krzyżowym (zalecany), jednopoziomowym pojedynczym,jednopoziomowym krzyżowym. Szczegóły dotyczące montażu zarównookładzin sufitowych, jak i ściennych, zawarte są w informatorachtechnicznych Lafarge Gips.

Rozstaw wieszaków i profili - układdwupoziomowy krzyżowy
Maksymalna odległość pomiędzywieszakami, mocowanymi w profilu głównym NIDA CD 60, wynosi 900 mm.Rozstaw profili głównych warstwy górnej wynosi max 1000 mm. Rozstawprofili poprzecznych warstwy dolnej - max 300 mm.

Fazowanie krawędzi
Płyty NIDA Sonic, wzależności od typu, posiadają dwa rodzaje krawędzi. Płyty zperforacją typu "n1", "n2" i "n8" posiadają krawędź wzdłużnąspłaszczoną (KS) oraz krawędź poprzeczną ciętą. W płytach zperforacją typu "n0" wszystkie krawędzie są cięte, czyli nieosłonięte kartonem.
Przed mocowaniem płyt, należy lekko sfazować wszystkie krawędziecięte po stronie licowej. Sfazowane krawędzie przed klejeniemnależy zwilżyć wodą w celu usunięcia pozostałości gipsu.
Układ płyt NIDA Sonic należy tak zaplanować, aby krawędzie wzdłużnepłyt były usytuowane równolegle do kierunku padania światłasłonecznego.

Mocowanie płyt do rusztu
Sposóbmocowania płyt NIDA Sonic do rusztu z profili odbywa się podobnie,jak w przypadku okładzin ze standardowych płyt gipsowych. Wprzypadku sufitów montaż płyt zaczynamy od przykręcenia na środkusufitu płyty "startowej", która wyznaczy położenie dalszych płyt.Dlatego też pierwsza płyta musi być szczególnie dokładnie ustawionawzględem obrysu pomieszczenia. Przy okładzinach ścian montaż płytodbywa się identycznie jak w systemie NIDA Tynk. W przypadkuokładzin sufitowych, płyty zawsze należy mocować krawędziąpoprzeczną do profili rusztu dolnego (krawędź wzdłużna płytyrównoległa do profili głównych). Najpierw należy przykręcić krawędźpoprzeczną czołową płyty, a następnie krawędzie wzdłużne.
Płyty przykręca się za pomocą blachowkrętów 3,5x25 mm. Maksymalnyrozstaw pomiędzy wkrętami dla sufitu wynosi 170 mm a dla ściany 250mm. Wkręty powinny być oddalone od krawędzi wzdłużnych (pokrytychkartonem) co najmniej 10 mm i od krawędzi płyt nie osłoniętychkartonem i krawędzi otworów co najmniej 15 mm. Wkręty mocujemyprostopadle do lica płyty tak głęboko, aby łeb wkręta nie przebiłpowierzchni kartonu i jednocześnie nie wystawał ponad licopłyty.
Przy szpachlowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby gipsnie dostał się w otwory perforacji. Spoinowanie należy rozpocząć poprzykręceniu do rusztu wszystkich płyt.

Klejenie płyt - płyty z krawędzią prostą typu"n0"
Płyty NIDA Sonic z krawędzią prostą (krawędź cięta bezokładziny kartonowej) - płyty o perforacji na całej powierzchni -należy łączyć ze sobą przy użyciu gipsu szpachlowego NIDA PlanfixFresh. W szczeliny między połączeniami płyt wciskamy gips NIDAPlanfix Fresh przy pomocy szpachelki. Należy zwrócić szczególnąuwagę na to, aby gips nie dostał się w otwory perforacji.
Przy montażu płyt NIDA Sonic "n0" można się posiłkować specjalnymzestawem montażowym. Umożliwia on uzyskanie prawidłowej odległościmiędzy płytami.

Klejenie płyt - płyty z krawędzią spłaszczonątypu "n1", "n2", "n8"
Technologia montażu i spoinowania płytNIDA Sonic z krawędzią spłaszczoną - płyty o modułowym układzieperforacji - jest identyczna, jak w przypadku standardowych płytgipsowych. Spoinowanie krawędzi wzdłużnych i poprzecznych wykonujesię z wykorzystaniem taśmy zbrojącej i gipsu szpachlowego NIDAStart lub bez taśmy przy użyciu gipsu szpachlowego NIDA PlanfixFresh.
Spoinowanie należy rozpocząć po przykręceniu do rusztu wszystkichpłyt.
Szczegółowe informacje, dotyczące tych prac, zawarte są winstrukcji montażu płyt gipsowych Lafarge Gips.

Prace wykończeniowe / szpachlowanie
Pozaspoinowaniu wszystkich połączeń płyt oraz po ich wyschnięciu,należy rozpocząć szpachlowanie krawędzi płyt i wkrętów, używając dotego celu gipsu szpachlowego NIDA Finisz. Ewentualny nadmiar masyszpachlowej, który dostał się do otworów perforacji, należy usunąćdopiero po związaniu gipsu. Możliwe jest także zaklejenie otworówtaśmą samoprzylepną w celu uniknięcia przypadkowego wypełnieniagipsem perforacji podczas prac szpachlowych. Po wyschnięciu masyszpachlowej NIDA Finisz, należy przeszlifować spoiny papieremściernym lub siateczką do szlifowania. Jeśli przewidziane jestzastosowanie wełny mineralnej, należy ją układać systematyczniepodczas mocowania płyt do rusztu. Wełnę mineralną należy układaćbezpośrednio na płycie. Nie należy stosować paroizolacji pomiędzyfizeliną a warstwą wełny, gdyż wpływa to niekorzystnie nawłaściwości akustyczne całego systemu.