Tematy miesiąca

Ciepłe poddasze z firmą Knauf Insulation

Poprzez dach może nam uciekać nawet 30 % ciepła, a koszty tych strat mogą sięgać, w skali roku, nawet ponad 1000 zł, dla całego dachu. Dlatego też, optymalne i racjonale izolowanie połaci dachowej, to nie tylko uzyskanie komfortu cieplnego i komfortu użytkowania poddasza, ale wymierne oszczędności kosztów użytkowania naszego budynku.

img_0032_1.jpg

Poprzez dach może na uciekać nawet 30 % ciepła, a koszty tych strat mogąsięgać w skali roku nawet ponad 1000 zł dla całego dachu. Dlatego też optymalnei racjonale izolowanie połaci dachowej to nie tylko uzyskanie komfortucieplnego i komfortu użytkowania poddasza, ale wymierne oszczędności kosztówużytkowania naszego budynku.

Izolacja cieplna, z wełny mineralnej,  układana jest zazwyczaj  pomiędzy krokwiami , gdy chcemy uzyskaćpoddasze użytkowe.

Wymaganyprawem budowlanym współczynnik przenikania ciepła, dla połaci ocieplonych dachówskośnych, nie powinien być większy niż 0,25 W/m2K, co oznacza, że optymalnagrubość materiału termoizolacyjnego, powinna zawierać się pomiędzy 20 cm a 30cm.

Zuwagi na fakt, że standardowa wysokość krokwi wynosi często 16 – 20 cm, azalecana grubość izolacji na poddaszu 25-30 cm, izolację z wełny mineralnejwykonuje się z dwóch warstw, zktórych druga (grubości min. 5 cm) powinna przykrywać również krokwie. Pozwala to nalikwidację mostków termicznych, w tych miejscach. Ponadto, zabezpieczadrewnianą konstrukcję dachu, na wypadek pożaru poddasza.

Grubośćtaka zapewnia dobrą izolację poddasza od nagrzewającego się latem dachu(nawet do 60oC), a zimą zmniejsza straty energii używanej doogrzewania domu (przez nie izolowany dach ucieka nawet 25 procent ciepła).Wełna mineralna izoluje też poddasze akustycznie, przede wszystkim przedodgłosami padającego deszczu, co jest szczególnie uciążliwe w przypadkupokrycia dachu blachą. Zaleca się zastosować wełnę szklaną w postaci mat Classic 035 w ECOSE® Technologyo współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/mK

Możnateż zastosować inne produkty z serii Classic w połączeniu z pytami z wełnymineralnej TP 115 jako izolacja podkrokwiowa. Pamiętajmy że stosując izolację otej samej grubości, a lepszej lambdzie (tzn. mniejsza wartość) oszczędzamywięcej na ogrzewaniu.

Wełnamineralna w ECOSE Technology firmy Kanuf Insulation jest bardzo wygodna wmontażu: miła w dotyku, mniej pyląca, bezzapachowa i łatwa w obróbce.   Aponadto jest wolna od formaldehydów, fenoli, akrylu oraz wszelkich substancjibarwiących czy rozjaśniaczy co powoduje poprawę jakości powietrza na poddaszu.

Wskazówki wykonawcze

Najczęściejspotykaną konstrukcją jest dach skośny z drewnianą więźbą i pokryciem zdachówek ceramicznych lub cementowych, montowanych na łatach i kontrłatach. Podpokryciem zamocowana jest wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa. Dziękitakiej membranie izolacja z wełny może wypełniać całą przestrzeń pomiędzykrokwiami na całej ich wysokości. Ocieplenie montujemy od strony poddasza nacałej wysokości krokwi, bez zostawienia szczeliny pomiędzy membranawysokoparoprzepuszczalną a izolacją cieplną. Najpierwrozpakowujemy wełnę, która rozpręży się do deklarowanej grubości. Dobrze jeststrzepnąć matę , tak jak dywan, aby szybciej nam się rozprężyła. Tak rozwiniętamatę przycinamy w poprzek ostrym nożem, na uprzednio odmierzoną długość,dodając 20 mm zapasu.

Pierwsza warstwaizolacji

Zalecasię, by grubość pierwszej warstwy izolacji była o 0,5 do 1 cm  mniejsza od wysokości krokwi, ze względu namożliwe niedokładności wymiarowe więźby. Membrana nie może być wypchnięta przezizolację i dotykać pokrycia dachu.

Przyciętymateriał, należy ścisnąć i lekko wciskając, umieścić między krokwiami. Poułożeniu i rozprężeniu, mata Classic 035 będzie sama utrzymywała się, bezdodatkowego zabezpieczenia. Wełna nie może być podczas cięcia postrzępiona, zaślinia ciecia powinna być różna, bowiem tylko dokładne wypełnienie przestrzenimiędzy krokwiami pozwoli ograniczyć ryzyko wystąpienia mostków cieplnych.

Druga warstwaizolacji

Odspodu krokwi mocujemy ruszt pomocniczy z łat drewnianych, których wysokośćpowinna umożliwiać zamontowanie dodatkowej warstwy izolacji cieplnej, lubsystemowy ruszt metalowy, składający się z wieszaków dystansowych typu U oraz profilinośnych typu CD lub profili sprężystych TN. W zależności od typu wieszaków,mocujemy je do czoła lub boków krokwi, w rozstawie zalecanym przez producentasystemu. Jeśli do wykonania tej warstwy ocieplenie stosujemy ruszt metalowy,zaleca się przed montażem  wypełnićprofile paskami wełny, co korzystnie wpłynie na ograniczenie strat energii. Zewzględu na zalecaną całkowitą grubość izolacji termicznej, druga warstwa izolacjipowinna mieć min. 5 cm. Materiał również przycinamy poprzecznie, uwzględniając15-20 mm zapasu. Drugą warstwę izolacji, z wełny, montujemy na wcisk międzylistwy rusztu.

Pamiętaćnależy o zastosowaniu taśmy izolacyjnej pod profilami, aby uniknąć przenoszeniadźwięków. W miejscach dojścia skosu do ścianki kolankowej oraz przy obróbceokien połaciowych, najlepiej zastosować profil elastyczny Knauf. Połączeniakoszowe wypukłe na poddaszu zabezpieczamy taśmą ochronną Alux. Profile iwieszaki skręcamy wkrętami LN.

 

Paroizolacja

Kolejnyetap to położenie paroizolacji.Jest to folia, która ogranicza przedostawanie się pary wodnej z łazienki,kuchni i pomieszczeń mieszkalnych bezpośrednio pod połać dachu, gdzie poskropleniu pod wpływem niższej temperatury mogłaby doprowadzić dozawilgocenia wełny mineralnej. Folię paroizolacyjną przykleja się do profilimetalowych za pomocą specjalnej dwuwarstwowej taśmy klejącej. Decyzja omontażu lub nie foli paroizolacyjnej zależy od sposobu użytkowania pomieszczeńna poddaszu i powinna być każdorazowo konsultowana z projektantem. Bezwzględnywymóg montowania folii paroizolacyjnej jest w przypadku pomieszczeń mokrych lubwilgotnych czyli – łazienki, kuchnie lub jeśli wiemy że będziemy np. suszyć wtych pomieszczeniach pranie. Folie paroizolacyjną montujemy na całejpowierzchni dachu, układając jej pasy na 10-centymetrowy zakład.                                                                                                                                             

Trzecia warstwa izolacji

Jeślidecydujemy się na ułożenie trzeciej warstwy izolacji to układamy ją właśnie pomiędzyparoizolację z poszycie z płyt GK. Wełnę przycinamy i montujemy tak, jakpodczas wykonywania drugiej warstwy izolacji. Połączenia mat w tej warstwie niepowinny pokrywać się z połączeniami w poprzedniej warstwie. Należyzwrócić uwagę na takie połączenie izolacji dachu i izolacji ściany zewnętrznejw miejscu okapu, aby nie powstał mostek termiczny. Dach podlega działaniu siłfizycznych, w skutek czego jego konstrukcja pracuje. Dlatego niewskazane jestmocowanie płyt g-k bezpośrednio do więźby dachowej. Trzeba przygotowaćkonstrukcję z profili metalowych UD i CD oraz wieszaków bezpośrednich, któreamortyzować będą pracę dachu. Wybieramy takie wieszaki, których długość będzieumożliwiała zamontowanie izolacji o zakładanej grubości. Pamiętać należy o zastosowaniutaś my izolacyjnej pod profilami, aby uniknąć przenoszenia dźwięków. Ostatnimetapem prac jest montaż okładziny z płyt g-k.

 

Okładzina z płytgipsowo-kartonowych

Nakoniec, wykonujemy okładzinę, przykręcając płyty do profili CD w konstrukcjimetalowej. Z uwagi na zazwyczaj drewnianą, a więc łatwopalną więźbędachową,  wskazane jest zastosowaniepłyty czerwonej Knauf, która posiada właściwości ogniochronne, a to dzięki wzmocnieniu rdzenia płyty włóknemszklanym.

Szpachlowanieułożonych płyt przeprowadzamy w minimalnej temperaturze otoczenia +10oC,zapewniając zwiększoną wentylację pomieszczeń. Spoiny płyt szpachlujemyUniflottem, używając zawsze taśmy zbrojącej z włókna szklanego lub taśmypapierowej. Po zaszpachlowaniu spoin można ułożyć tapety lub umalować płyty.Ciekawy efekt, przypominający tynk, daje zaszpachlowanie całych powierzchnipłyt. W tym przypadku najlepiej zastosować gładź gipsową Uniglatt.

Firma Knauf Insulation do izolacjidachów skośnych w  poziomie krokwi zaleca wyroby z wełny mineralnej w ECOSE Technology :

· Maty Classic 035 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035

Możliwe do zastosowania są też produkty:

· Maty Classic 039 o współczynniku przewodzenia ciepłaλ=0,039

Oraz płyty

·  Płyty TP 115 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037

·   Płyty TP 112 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,039

Pamiętajmy iż produkty o lepszychniższych wartościach współczynnika przewodzenia ciepła l dają nam większe oszczędnościenergii a więc mniejsze rachunki zaogrzewania.