Tematy miesiąca

Dwuwarstwowa termoizolacja dachu skośnego wełną URSA

Przy wznoszeniu domu stawiamy wysokie wymagania izolacyjności termicznej, akustycznej oraz bezpieczeństwu pożarowemu. Ważnym elementem budynku jest w każdym przypadku jego prawidłowo ocieplony dach. Przy dachu skośnym popularną termoizolacją jest wełna mineralna z włókien szklanych URSA.

docieplanie2.jpg

Dwuwarstwowa termoizolacja dachu skośnego wełnąURSA

Przy wznoszeniu domu stawiamy wysokie wymaganiaizolacyjności termicznej, akustycznej oraz bezpieczeństwupożarowemu. Ważnym elementem budynku jest w każdym przypadku jegoprawidłowo ocieplony dach. Przy dachu skośnym popularnątermoizolacją jest wełna mineralna z włókien szklanych URSA.

Jakie rozwiązanie jest "najcieplejsze" ?

Zalecanym rozwiązaniem ocieplenia dachu skośnegojest układ dwuwarstwowy złożony z:
• warstwy górnej - maty URSA DF 40, ( DF 35, SF 39, DF 43),ewentualnie - płyty URSA FKP Plus. Warstwa ta ułożona jest międzykrokwiami
• warstwy dolnej - maty URSA DF 40, ( DF 35) lub płyty URSA FKPPlus ułożone pod krokwiami, między listwami drewnianymi lubprofilami metalowymi systemów suchej zabudowy.

1. Pokrycie dachowe
2. Łaty
3. Kontrłaty (szczelina wentylacyjna)
4. Folia o dużej paraprzepuszczalności (wg tablicy A4)
5. Wełna mineralna URSA (wg tab. A2)
6. Kształtownik CD60 podwieszony do krokwi
7. Wełna mineralna URSA (wg tab. A2)
8. Paroizolacja (wg tablicy A4)
9. Płyty suchej zabudowy

1. Pokrycie dachowe
2. Łaty
3. Kontrłaty (pierwszy poziom wentylacji)
4. Folia o niskiej paraprzepuszczalności (wg tablicy A4)
5 .Drugi poziom wentylacji
6. Wełna mineralna URSA (wg tab. A2)
7. Kształtownik CD60 podwieszony do krokwi
8.Wełna mineralna URSA (wg tab. A2)
9.Paroizolacja (wg tablicy A4)
10. Płyty suchej zabudowy

Dlaczego układ dwuwarstwowy ocieplenia ?

Montaż izolacji w dwóch warstwach pozwala nabardziej skuteczne ocieplenie niż układ jednowarstwowy, gdyżzwiększa łączną grubość izolacji oraz zmniejsza wpływ mostkówcieplnych w przekroju przez krokwie. W przypadku rozwiązaniadwuwarstwowego - krokiew jest osłonięta od dołu wełną URSA. Dziękitemu poprawia się izolacyjność dachu skośnego do 50 % w stosunku dorozwiązania wełny mineralnej jedynie między krokwiami. Grubośćdolnej warstwy najczęściej wynosi 50-140 mm.

Jaka grubość izolacji będzie najkorzystniejsza?

Grubość izolacji będzie zależna od wymaganegokomfortu, jaki chcemy uzyskać.
Przy założeniu standardu zgodnego z wymaganiami krajowymi dlabudynków wielorodzinnych i przemysłowych przy U ≤ 0,30 W/m2Kuzyskamy grubość izolacji 15-17 cm. Przyjmując standard dachu zprojektów podlegających termomodernizacji ( zgodnie z ustawą )grubość ta zwiększy się do 19-21 cm. Jeżeli interesuje nas standarddachów domów pasywnych to izolacja osiągnie grubość 25-27 cm.Odpowiednia grubość danych zakresów zależy głównie od rodzajuzastosowanego produktu z wełny URSA.
Parametrem określającym izolacyjność materiału jest współczynnik λ.Im ta wartość jest mniejsza tym lepszy "termoizolator".
Przy renowacji, jeżeli nie posiadamy dużo miejsca lepiejwykorzystać matę DF 35. Dla izolacji grubości 18-25 cm możemyoszczędzić 2 cm w porównaniu do rozwiązania o takiej samejizolacyjności z zastosowaniem maty URSA DF 40.

Wartość współczynnika przenikania ciepła U obliczono przynastępujących założeniach: - stała grubość górnej warstwy izolacji- 15 cm; - zmienna grubość dolnej warstwy jizolacji, -stosunekszerokości krokwi do odległości w świetle między krokwiami -1/13

Uwaga. Kolorem żótlym oznaczono sytuacje, dla których dachskośny spełnia standardowe wymagania w zakresie izolacyjnościtermicznej ( U < 0,30 W/m2K ), a kolorem bordowym - wartości Ucharakterystyczne dla budownictwa pasywnego


Kiedy rozpocząć izolowanie dachu skośnego?

Izolację cieplną wykonuje się dla dachów bezpełnego deskowania - po ułożeniu membrany o dużejparoprzepuszczalności jak i najlepiej - po zamontowaniu poszyciadachowego.
Przy konstrukcji dachu z pełnym deskowaniem dach stromy izoluje siępo zabezpieczeniu deskowania warstwą hydroizolacyjną (np. papąizolacyjną).
Izolację dachu skośnego z reguły wykonuje się przed izolacją ścianzewnętrznych choć nie ma tutaj reguły. Istotne, aby połączenieizolacji na styku tych przegród wykonać szczelnie wypełniającpustki powietrzne powstałe przy murłacie.

1. Rynna
2. Pokrycie dachowe
3. Łaty, deski i kontrłaty
4. Kontrłaty (przestrzen wentylacyjna)
5. Hydroizolacja (np. paroizolacyjna)
6. Poziom wentylacji
7.Wełna mineralna URSA DF40
(DF35, SF39, DF43, FKP PLUS)
8. Wełna mineralna URSA DF40 (DF35, FKP PLUS)
9. Płyty suchej zabudowy
10. Wieszak typu ES
11. Murłata
12. Izolacja zabezpieczajaca murłate
13. Mocowanie paroizolacji do murłaty
14. Blacha okapowa
15. Wlot powietrza do dolnego poziomu wentylacji
16. Grzebien okapowy
17. Izolacja termiczna sciany
18. Sciana z pustaków lub cegieł ceramicznych
19. Wieniec zelbetowy
20. Kotwy

Przy izolacji dachu skośnego wełną URSA zalecamypostępowania zgodnie z zasadami dobrej praktyki. Jej zasadyprzekazane są na opakowaniach wełny URSA w formie piktogramów iopisów.

Po rozpakowaniu mat lub płyt izolacyjnych URSA należy odczekaćkilka minut do czasu,
aż wełna rozpręży się do grubości nominalnej - w razie koniecznościstrzepnąć pas wełny
chwytając go za 2 narożniki.

Przed przycięciem wełny URSA należy zmierzyć każdorazowo rozstaww świetle między
krokwiami.
Ostrym narzędziem należy uciąć przy prostej listwie pas wełny,którego długość równa będzie
odległości w świetle między krokwiami (w miejscu montażu), plus 2cm naddatku potrzebnego
na zaklinowanie wełny URSA w przestrzeni między krokwiami.

Izolowanie rozpoczynamy od dołu krokwi, a każdy następny elementnależy dokładnie
dosuwać do wcześniej zamontowanej izolacji. W ten sposób unika sięmostków
termicznych.
Aby lepiej zabezpieczyć wełnę przed wysunięciem (szczególnie przywiększym rozstawie
krokwi) należy ją podwiązać żyłką lub cienkim ocynkowanym drutemstalowym. Drut rozciąga
się między gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie 60 - 70cm).

Można uniknąć takiego mocowania stosując produkty URSA SF 39 lubDF 35, które dobrze
zaklinują się między krokwiami dzięki wyjątkowej sile sprężystościwłókien. Docinanie elementów
o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum.
Przy membranie o wysokiej paroprzepuszczalności ułożonej nakrokwiach wełnę dosuwa się
bezpośrednio do powłoki. Przy konstrukcji z pełnym deskowaniem lubmembranie o niskiej
paroprzepuszczalności zalecana jest szczelina 2 do 4 cm. Podczasukładania pasów wełny przy
wymaganej szczelinie wentylacyjnej szczególnie ważne jestpozostawienie drogi wentylacji.
W tym celu można przymocować listwy ograniczające lub przewiązaćocynkowany drut stalowy.
Grubość płyt izolacyjnych URSA FKP PLUS lub mat URSA DF40, (DF35,SF39) dolnej warstwy
wynika z łącznej grubości izolacji i wynosi najczęściej 50 - 100mm.

Przed zamontowaniem profili metalowych należy umieścić w nichprzycięte paski wełny
URSA.

Druga warstwa ocieplenia układana jest w poprzek pod krokwiami,między listwami
drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej zabudowyprzymocowanymi do krokwi.
Dolna warstwa ocieplenia przykrywa krokwie zmniejszając mostkitermiczne.

Ostatecznym wykończeniem poddasza są płyty gipsowo-kartonowe,gipsowo-włóknowe,
panele drewniane itp. Montaż wszystkich elementów suchej zabudowynależy wykonać
zgodnie z zaleceniami producentów.

Na tak wykonanej izolacji termicznej układana jest foliaparoizolacyjna. Mocuje się ją zszywkami do
łat drewnianych lub w przypadku profili metalowych - taśmądwustronnie klejącą. Zakłady między
pasami folii szerokości ok. 10 cm łączy się przy pomocy tej samejtaśmy. Miejsca na obrzeżach folii
(połączenia z murłatą, ścianą szczytową itp.) uszczelnia się przypomocy taśmy rozprężnej.

Który z produktów z wełny URSA wybrać doizolacji dachów skośnych ?

URSA DF 40 - w rolkach, materiał komprymowany,niepalny, produkt najbardziej popularny, optymalne dobranieparametrów technicznych i ceny.

URSA SF 39 - w rolkach, materiał komprymowany,niepalny, włókna o wyjątkowej sprężystości - dobrze utrzymuje sięmiędzy krokwiami, listwami, profilami przy ich odstępie < 900mm; wytrasowane linie na powierzchni ułatwiają przycinanie;

URSA DF 35 - w rolkach, materiał komprymowany,niepalny, wyjątkowa izolacyjność cieplna i akustyczna; dobrzeutrzymuje się między krokwiami, listwami, profilami przy ichodstępie < 1200 mm; wytrasowane linie na powierzchni ułatwiająprzycinanie,

URSA FKP Plus - w płytach, materiałkomprymowany, niepalny, włókna hydrofobizowane możliwość stosowaniarównież w ścianach zewnętrznych np. w konstrukcji szkieletowej,URSA RF 40 - Jako izolacja jednowarstwowa, układana wzdłuż, międzykrokwiami powłoką paroizolacyjną ( papier aluminiowy) od stronypomieszczenia; mocowana do krokwi drewnianych zszywkami nawzmocnionych zakładach brzegowych. Polecana jedynie przy równymrozstawie krokwi z odchyleniem +5/-10 mm.