Tematy miesiąca

Elementy jastrychowe Fermacell

Elementy jastrychowe FERMACELL są materiałem na suche podkłady pod posadzki. Stanowią one atrakcyjną alternatywę dla różnych podłoży, realizowanych na mokro, na stropach monolitycznych i lekkich stropach drewnianych, zarówno w budynkach nowych, jak w obiektach modernizowanych. W przypadku starych budynków, z drewnianymi stropami belkowymi, FERMACELL jest najczęściej jedynym rozwiązaniem, umożliwiającym kontynuację prac remontowych i modernizacyjnych, bez wcześniejszego demontażu poszycia lub elementów konstrukcyjnych stropów, które zazwyczaj posiadają ograniczoną wytrzymałość

zdjecie2.jpg

Elementy jastrychowe FERMACELL sąmateriałem na suche podkłady pod posadzki. Stanowią one atrakcyjnąalternatywę dla różnych podłoży realizowanych na mokro na stropachmonolitycznych i lekkich stropach drewnianych, zarówno w budynkachnowych jak w obiektach modernizowanych. W przypadku starychbudynków z drewnianymi stropami belkowymi, FERMACELLjest najczęściej jedynym rozwiązaniem, umożliwiającym kontynuacjęprac remontowych i modernizacyjnych bez wcześniejszego demontażuposzycia lub elementów konstrukcyjnych stropów, które zazwyczajposiadają ograniczoną wytrzymałość

Poza płytami bez izolacji, w systemie występująteż elementy z fabrycznie wbudowaną dodatkową warstwą izolacjiakustycznej o gr. 10 mm, z miękkiej płyty pilśniowej lub twardejwełny mineralnej oraz elementy z izolacją termiczną, z pianki PS ogrubości 20-60 mm.

Ich zastosowanie eliminuje, występujące w innychtechnologiach, czynności związane z izolacją stropów i w istotnysposób zmniejsza nakład pracy. W zabudowie podłogowejFERMACELL wykorzystuje się także kruszywo z lekkiegogazobetonu. Stosowane jest ono do niwelacji nierównych powierzchnistropów oraz wyrównania różnic wysokości podłoża - bez ubijania izagęszczania. Przy okazji ten lekki materiał o porowatej strukturzezwiększa ochronę stropów przed działaniem ognia od góry iprzyczynia się do poprawy ich dźwiękochłonności. W przypadkulekkich drewnianych stropów belkowych często zachodzi potrzeba ichdociążenia w celu ograniczenia przenikania dźwięków mechanicznych.Tradycyjnie funkcję tę spełniały, kłopotliwe ze względu na czas icharakter robót, mokre wylewki cementowe. Ich zastosowanie częstokolidowało z graniczną wytrzymałością stropów niedostosowanych dotak dużych obciążeń. W systemie FERMACELLzoptymalizowano to zagadnienie.

Tekturowa mata o strukturze plastra miodu i owys. 30 mm lub 60 mm z wypełnieniem kruszywem mineralnym dociążadrewniane stropy belkowe w sposób nie zagrażający ichwytrzymałości. Jednocześnie, zastosowanie jej wraz z systemowymielementami podłogowymi izolowanymi akustycznie, poprawia efekttłumienia dźwięków mechanicznych na drewnianych stropach belkowychnawet o 34 dB.

Przy układaniu elementów jastrychowychFERMACELL względna dobowa wilgotność powietrza niepowinna przekraczać φ =70%.

W celu uniknięcia powstawania mostkówakustycznych na styku podłoża ze ścianami należy położyć dostępną whandlu taśmę do izolacji krawędzi (samoprzylepną taśmę PU, taśmę PSlub w przypadku szczególnych wymogów p.poż. paski wełny mineralnejo gr. 10 mm).

Elementy jastrychowe FERMACELLpowinny opierać się całą powierzchnią na suchym, wytrzymałym,nośnym podłożu. Jeżeli masywny, świeży strop albo niedostateczniezaizolowana płyta fundamentowa podłogi piwnicy lub przyziemiazawiera nadmierną ilość wilgoci, płyty FERMACELLnależy zabezpieczyć wcześniejszym ułożeniem izolacjiprzeciwwilgociowej z folii PE 0,2 mm sklejanej na stykach iwywiniętej brzegami na ściany. Przed ułożeniem płyt na drewnianymstropie belkowym należy skontrolować stan jego konstrukcji iustabilizować poszycie, które nie może uginać się isprężynować.

Stare, nierówne ślepe podłogi drewniane możnawyrównać, używając podsypki wyrównująca FERMACELL.Wcześniejsze ułożenie warstwy z mocnego papieru bitumowanegostanowi zabezpieczenie przed "ucieczką" podsypki poziomującej wprzestrzeń między belkami.
Podsypkę można także wykorzystać do niwelacji stropów masywnychoraz pogrążyć w niej wszelkie przewody zasilające.

W pierwszym elemencie pierwszego szeregu należy odciąć wystającązakładkę po stronie wzdłużnej i poprzecznej. Z kolejnych elementówpierwszego rzędu odcinamy tylko zakładkę wzdłużną.

Układanie elementów jastrychowych odbywa się jednym ciągiem odlewej strony do prawej.

Sklejane krawędzie kolejnych płyt dociska sięwkrętami lub zszywkami w celu właściwego, równomiernegorozprowadzenia kleju, który osiąga pełną wytrzymałość po ok. 20godz.

Po upływie tego czasu należy zerwać szpachelkąnadmiar kleju, w przypadku wykańczania podłoża miękkimiwykładzinami należy dodatkowo zaszpachlować styki płyt oraz miejscapo wkrętach lub klamrach i można natychmiast przystąpić doukładania posadzki. Na suchych podłożach FERMACELLmożna wbudować posadzki drewniane, drewnopochodne, ceramiczne,wykładziny dywanowe oraz inne posadzki elastyczne.