Tematy miesiąca

Energooszczędne poddasze z wełną ROCKWOOL

Analizy kosztów ogrzewania wykazują jednoznacznie, że warto solidnie ocieplać wszystkie przegrody budynku. Należy izolować nie tylko po to, aby spełnić minimalny standard cieplny przegród, ale przede wszystkim po to, by oszczędzić na kosztach ogrzewania.W domach jednorodzinnych straty ciepła przez połacie dachowe sięgają nawet 25% wszystkich strat ciepła. Tak wysokie straty są głównym powodem, dla którego należy zadbać o energooszczędne ocieplenie poddasza. Warto o tym pamiętać na etapie budowy, ocieplania i remontu domu.

Analizy kosztów ogrzewania wykazują jednoznacznie, że wartosolidnie ocieplać wszystkie przegrody budynku. Należy izolować nietylko po to, aby spełnić minimalny standard cieplny przegród, aleprzede wszystkim po to, by oszczędzić na kosztachogrzewania.
W domach jednorodzinnych straty ciepła przezpołacie dachowe sięgają nawet 25% wszystkich strat ciepła. Takwysokie straty są głównym powodem, dla którego należy zadbać oenergooszczędne ocieplenie poddasza. Warto o tym pamiętać na etapiebudowy, ocieplania i remontu domu.

Jaki materiał wybrać?


Ocieplając poddasze użytkowe warto stosować materiały pewne isprawdzone, tzn. niepalne - dające dodatkowe zabezpieczenieprzed ogniem, dobrze pochłaniające dźwięki - poprawiającekomfort akustyczny pomieszczeń, paroprzepuszczalne -zapewniające korzystny mikroklimat wnętrz oraz trudno zwilżalnei bezpieczne dla zdrowia. Właśnie takie są wyroby ze skalnejwełny mineralnej Rockwool.Ważne jest także wykonanie przegrody tak, by umożliwiała bezpieczneodprowadzanie na zewnątrz pary wodnej. Duże znaczenie ma teżprawidłowy i dokładny montaż ocieplenia.

Dwa poprawne rozwiązania

Ze względu na sposób odprowadzania pary wodnej na zewnątrzwyróżniamy dwa typy poddasza: poddasze typu nieszczelnego iszczelnego dla pary wodnej.


Połać dachowa typu nieszczelnego dla pary wodnej występujeprzy stosowaniu na krokwiach wiatroizolacji o wysokiejparoprzepuszczalności (>600-800 g/m2/dobę). Para wodna zpomieszczeń suchych poddasza przenika przez paroprzepuszczalnewarstwy połaci do szczeliny wentylacyjnej o grubości 2-3 cm międzywiatroizolacją (membraną) a pokryciem dachowym, ułożonym na łatachi kontrłatach, a stąd przez otwory wywiewne w kalenicy doatmosfery. Zaleca się, aby ocieplenie miało grubość o 1-2 cmmniejszą niż wysokość krokwi - w ten sposób zapobiegniemywypychaniu wiatroizolacji w kierunku szczelinywentylacyjnej.

Połać dachowa typu szczelnego dla pary wodnej występujeprzy stosowaniu na krokwiach pełnego deskowania z papą albowiatroizolacji jako folii wstępnego krycia (FWK) o niskiejparoprzepuszczalności (<600 g/m2/dobę). Należy zawsze pamiętać odrożnej szczelinie wentylacyjnej o grubości 3-6 cm międzydeskowaniem pełnym lub folią wstępnego krycia a ociepleniem. Drożnaszczelina wentylacyjna zapewni wentylację połaci i odprowadzenienadmiaru wilgoci na zewnątrz, dlatego też należy zrobić wlotypowietrza do szczeliny (okap, podbitka) i wyloty (kalenica, kratkiwentylacyjne w ścianach szczytowych). Ocieplenie powinno miećstabilną grubość i zabezpieczenie od strony szczeliny, np. rusztemze sznurka - dzięki temu nie nastąpi przypadkowe zapchanieszczeliny wentylacyjnej przy montażu izolacji. Grubość ociepleniapowinna stanowić różnicę miedzy wysokością krokwi, a grubościąszczeliny wentylacyjnej.

Energooszczędne ocieplenie poddasza użytkowego to…


... zawsze ocieplenie dwuwarstwowe
Zalecana grubość dwuwarstwowego ocieplenia
energooszczędnegopoddasza wynosi min. 30-34 cm i jest większa niż wysokośćtypowych krokwi. Między innymi dlatego stosuje się dwie warstwyizolacji: między krokwiami i pod nimi.


Pierwszą warstwę ocieplenia, np. z wielkowymiarowych płytTOPROCK grubości 10-20cm układa się między drewnianymi elementamikonstrukcji dachu. Z odcinków o długości do 6m docina się kawałki o1,5-2 cm szersze od odległości w świetle między krokwiami. Takinaddatek i sprężystość skalnej wełny pozwalają na wykorzystanie siłtarcia i samodzielne utrzymywanie się tak dociętego ociepleniamiędzy nimi.

Ocieplenie połaci poddasza jedynie między krokwiami to zamało, aby uzyskać energooszczędne poddasze. Dlatego stosuje siędrugą warstwę ocieplenia o grubości równej różnicy między łącznągrubością energooszczędnego ocieplenia, a grubością pierwszejwarstwy izolacji. Drugą warstwę ocieplenia, np. z płytSUPERROCK, układa się między spodem krokwi a okładzinami poddasza,np. płytami gipsowo-kartonowymi lub boazerią. Ruszt stalowy (np. zprofili typu U) odsuwa się poniżej spodu krokwi najczęściej o 5-15cm, stosując wieszaki stalowe lub klocki drewniane.

Druga warstwa ocieplenia ułożona pod krokwiami eliminujepodłużne mostki termiczne, jakimi są krokwie, jętki czy kleszczedrewnianej więźby dachowej. Dodatkowo ich obudowanie z trzech stronniepalną wełną skalną zabezpiecza je przed oddziaływaniem ognia.Dzięki swojej masie izolacje Rockwool o odpowiedniej grubościznakomicie pochłaniają hałas wywołany padającym na blaszanepokrycie deszczem lub gradem.

1 Dachówka lub blacha na łatach
2 Kontrłata wzdłuż krokwi
3 Wiatroizolacja ROCKWOOL
4 TOPROCK i SUPERROCK gr. 30 cm
5 Folia paraizolacyjna (wg potrzeb)
6 Płyty g-k, boazeria


Energooszczędne izolacje ROCKWOOL

Płyty TOPROCK i SUPERROCK ze skalnej wełny mineralnejROCKWOOL mają wiele zastosowań. Są to wyroby niepalne,sklasyfikowane w najwyższej klasie reakcji na ogień "A1 - wyróbniepalny" wg normy PN-EN 13501-1. Mają bardzo dobre parametrytermiczne - współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 W/m•Kpotwierdza, że wyroby te znakomicie ograniczają straty ciepła przezprzegrody. Dzięki trwałości skalnej wełny mineralnej, izolacjautrzymuje stabilne kształty pod wpływem zmiennych warunkówatmosfe¬rycznych przez długi okres użytkowania. Nawet pokilkudziesięciu latach nie traci swoich własności cieplnych,akustycznych i przeciwogniowych. Dodatkowo, dzięki"antygrawitacyjnym" własnościom płyt TOPROCK, które same utrzymująsię między krokwiami, nie trzeba ich dodatkowo mocować sznurkiemczy żyłką do belek drewnianych.Prawidłowy montaż ocieplenia

Ocieplenie poddasza można układać o każdej porze roku.Dokładność montażu - szczelność na stykach płyt - uzyskuje sięprzez dociskanie ich do siebie, wykorzystując sprężystość skalnejwełny mineralnej. W ten sposób eliminuje się mostki termiczne nastykach płyt. Szczególną uwagę należy zwrócić na narożniki izałamania dachu oraz połączenia ścian ze skosami połaciowymi dachu.Ocieplenie poddasza powinno się w sposób ciągły łączyć zociepleniem ścian (styk przy murłacie) i stropu nad poddaszem.
Należy zawsze pamiętać o poprawnej wentylacji poddasza użytkowego.Zapewni ją wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa lub - wpołaciach z pełnym deskowaniem albo folią wstępnego krycia (FWK) -drożna szczelina wentylacyjna.
Wybór energooszczędnego ocieplenia poddasza to jedna zważniejszych decyzji inwestora, gdyż eksploatacja domu będzie trwaćdługie lata. Wyroby ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL, dziękiswym własnościom i parametrom, dają użytkownikom wiele korzyści.Ocieplając nimi dom oszczędzamy na kosztach ogrzewania, niezależnieod rodzaju paliwa. Izolacje ROCKWOOL gwarantują również wysokikomfort użytkowania - są nie tylko paroprzepuszczalne,dźwiękochłonne i niepalne, ale także trwałe i stabilne wymiarowo.Poczucie bezpieczeństwa zwiększa pewność źródła pochodzeniaproduktu, jaką daje firma ROCKWOOL.

Świadectwa energetyczne budynków

Szybko i stale rosnące ceny paliw i energii stanowią corazwiększe obciążenie dla domowych i państwowych budżetów, dlategoważnym elementem polityki Unii Europejskiej jest poprawaefektywności energetycznej budynków.
Oszczędzamy już energię elektryczną w urządzeniach AGD - pomagają wtym oznaczenia klas energetycznych umieszczane na sprzęciepoddawanym znormalizowanym badaniom.
W najbliższym czasie na podobnej zasadzie łatwo będzie możnasprawdzić energooszczędność budynku dzięki tzw. świadectwomenergetycznym.

Będzie to dokument określający klasę energetyczną obiektu.Przewiduje się, że w Polsce ocena efektywności energetycznejbudynku będzie polegać na określeniu wskaźnika zintegrowanejcharakterystyki energetycznej - EP, a na jego podstawie nastąpiprzyporządkowanie obiektowi klasy energetycznej - od A (najwyższej)do G (najniższej). Dla porównania - tzw. budynek referencyjny,czyli budynek spełniający minimum aktualnych wymagań, będzie miałwskaźnik EP=1 i znajdzie się w klasie energetycznej D.

Świadectwem energetycznym będziemy posługiwać się przysprzedaży, zakupie oraz najmie budynków - właścicielom umożliwiąwykazanie jego energooszczędności i uzyskanie ceny sprzedaży lubczynszu odpowiedniego do jakości budynku, zaś nabywcom i najemcomułatwią wybór obiektu tańszego w eksploatacji.
Świadectwa energetyczne staną się kryterium dobrego projektu,jakości wykonawstwa oraz rynkowej wartości budynku.

A jaką klasę energetyczną uzyskałby Twój dom?

www.rockwool.pl