Tematy miesiąca

Gipsowy czy cementowo-wapienny?

Podczas budowy domu, każdy zadaje sobie pytanie, jaki tynk położyć na ścianach i sufitach, gipsowy czy cementowo-wapienny? Chcemy mieć pewność, że tynki nie będą odpadać, albo pękać, że będą suche i nie wyhodujemy w domu grzyba albo pleśni, że ściany i sufity będą równe, gładkie, odporne na zadrapania, a pomieszczenia zdrowe, w których będziemy dobrze się czuli.

sciana.jpg

Podczasbudowy domu każdy zadaje sobie pytanie, jaki tynk położyć na ścianach isufitach, gipsowy czy cementowo-wapienny?

Chcemy miećpewność, że tynki nie będą odpadać, albo pękać,  że będą suche i nie wyhodujemy w domu grzybaalbo pleśni, że ściany i sufity będą równe, gładkie, odporne na zadrapania, a pomieszczenia zdrowe, w którychbędziemy dobrze się czuli.

Nie chcemy, aby tynki odpadały, albopękały

Aby miećpewność, że tynki nie będą odpadać, ani pękać, trzeba wiedzieć, dlaczego czasami tynki odpadają lub pękają? Może siętak zdarzyć w przypadku każdego tynku, jeśli popełnione zostaną błędywykonawcze, np. prowadzenie prac tynkarskich w temperaturze poniżej +5oC,na podłożach zawilgoconych i zabrudzonych, co dotyczy obu rodzajów tynków.

W  przypadku tynków cementowo-wapiennych innepodstawowe błędy to źle wykonany szpryc i zbyt wczesne kładzenie kolejnejwarstwy (tynki cementowe są dwu-lub trzywarstwowe).  Technologiczny okres przerwy powinien wynosićw przypadku podłoża ceramicznego kilka dni, a w przypadku podłoża betonowego,np. stropu nawet 2-3 tygodnie. Okres oczekiwania można skrócić, ale wówczasnależy użyć środka gruntującego zwiększającego przyczepność cementu do podłoża.Źle dobrany środek gruntujący (np. nie do cementu a do gipsu) to następna, potencjalnaprzyczyna kłopotów.

W przypadkujednowarstwowych tynków gipsowych poważnym błędem jest niezagruntowaniepodłoża, lub zagruntowanie środkiem gruntującym niewłaściwym dla określonegorodzaju podłoża. Na podłożach chłonnych, takich jak np. pustaki ceramiczne czybeton komórkowy należy zastosować środek gruntujący regulujący chłonnośćpodłoża  taki jak Grundiermittel. Na podłożach  mało chłonnych takich jak betonowe stropy lubbetonowe elementy prefabrykowane należy zastosować środek gruntującyzwiększający przyczepność tynku gipsowego do podłoża taki jak Betokontakt. Tynk gipsowy należynakładać po wyschnięciu zagruntowanego podłoża, co trwa około jednej doby.

Tynki  czasami też pękają, zwykle na skutek pracypodłoża zanim budynek całkowicie osiądzie. Większy problem stanowią w tymprzypadku tynki cementowo-wapienne, ponieważ mają one naturalną skłonność domikropęknięć. Na skutek  naprężeniapodczas wysychania cement się kurczy, a na tynku pojawia się pajęczynawidocznych mikropęknięć, które będą wymagały położenia gładzi gipsowej. Wprzypadku tynków gipsowych zjawisko to nie występuje, ponieważ gips jestbardziej elastycznym surowcem i w procesie wysychania nie kurczy się.

Chcemy suchy dom bez grzybów i pleśni

Aby uniknąćproblemów w tym zakresie należy w przypadku obu rodzajów tynku przede wszystkimwietrzyć pomieszczenia przez cały okres wysychania tynków. Tynki cementowe ogrubości 1,5 cm wiążą się  i wysychająprzy właściwej wentylacji pomieszczeń koło 30 dni, tynki gipsowe o tej samejgrubości przy właściwej wentylacji około 2 tygodni.

Lepiej takżeprace tynkarskie przeprowadzić przed ociepleniem budynku, a ocieplenie położyćpo wyschnięciu tynków wewnętrznych, kiedy jeszcze ściany zewnętrzne„oddychają”. Szczelne okna, ocieplenie działające jak termos, nie wyschniętetynki i brak wietrzenia pomieszczeń w trakcie użytkowania budynku prowadzą dozawilgocenia pomieszczeń niezależnie od rodzaju tynku. 

Wiadomotakże, że cement i gips zachowują się pod wpływem wilgoci inaczej. Cement podługim okresie wysychania wprawdzie wolniej chłonie wilgoć, ale też dłużejponownie wysycha. Można to zaobserwować na zaparowanych oknach po zimnej nocy w niewietrzonym pomieszczeniu.  Gips po krótszym okresie wysychania wprawdzieszybciej chłonie wilgoć, ale też dwa razy szybciej oddaje ją do otoczenia.Dzięki tej właściwości utrzymuje wilgotność powietrzna  na neutralnym, najbardziej korzystnym dlaczłowieka poziomie.

Jeśli chodzio tak zwane wilgotne pomieszczenia w domu, takie jak kuchnie i łazienki, możnastosować oba tynki. Wprawdzie gips bardziej chłonie wilgoć, ale ma to znaczeniedopiero, przy bardzo dużym jej stężeniu, wynoszącym ponad 70% wilgotnościpowietrza. Takie stężenie wilgotności powietrza w domu w standardowychwarunkach eksploatacji nie występuje.

Chcemy ściany i sufity równe i gładkie

Powierzchniatynków cementowo-wapiennych jest szara, szorstka i porowata, zwykle z pajęczynąmikropęknięć. Można temu zaradzić nakładając na powierzchnię tynku gładźgipsową, przynajmniej w dwukrotnym cyklu, a to z uwagi na porowatośćpowierzchni.

Powierzchniatynków gipsowych jest zwykle jasno kremowa albo biała i dość gładka. Jeślizależy nam na wyjątkowo gładkiej powierzchni, można ja jeszcze dodatkowowyszpachlować gładzią gipsową. Wystarczy jednak jedna, bardzo cienka  milimetrowa warstwa.

Oba tynki bezgładzenia i szpachlowania nadają się jako podłoże pod okładziny ceramiczne i tapety.

Chcemy aby tynki były odporne nazadrapania

Czy będziemymieli ściany poobijane i zadrapane czy nie, zależy przede wszystkim od kulturyużytkowania domu. Niemniej jednak prawdą jest, że tynki cementowo-wapienne sąbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne aniżeli tradycyjne tynki gipsowe. Jeślijednak z innych powodów preferujemy tynki gipsowe, możemy zastosować tynkgipsowy odporny na uszkodzenia mechaniczne o nazwie Diamant. Jest twardy irównie odporny na uderzenia i zarysowania jak tynki cementowo-wapienne, ajednocześnie posiada wszystkie zalety standardowych tynków gipsowych. Można goukładać we na ścianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach w budynku mieszkalnym.

Chcemy, aby otynkowane wnętrza byłyzdrowe i przyjazne dla mieszkańców

Tynkicementowo-wapienne dają wrażenie chłodu, nie tworzą więc atmosfery przytulności,ale generalnie są obojętne dla zdrowia człowieka. Tynki  gipsowe dają wrażenie ciepła. Z uwagi nawłaściwość pochłaniania nadmiaru wilgoci z otoczenia i oddawania go, kiedypowietrze staje się zbyt suche, tworzą klimat o pH zbliżonym do pH skóryczłowieka. Dlatego mówi się o nich, że są zdrowe i tworzą przyjemny klimatwnętrz, przyjazny dla mieszkańców.