Tematy miesiąca

H+H wyznacza standardy jakości betonu komórkowego w Polsce

Beton komórkowy firmy H+H to ekologiczny i najzdrowszy materiał do budowy domu. Do produkcji betonu komórkowego H+H wykorzystuje się wyłącznie naturalne surowce mineralne: wapno, cement, piasek i wodę, dzięki którym posiada on znakomite właściwości termoizolacyjne. Oznacza to, że jest to najcieplejszy i najpowszechniej stosowany materiał budowlany. Ściany z betonu komórkowego są odporne na działanie czynników atmosferycznych, a wykonane budynki, wymagają niewielkich nakładów finansowych, przy ewentualnych naprawach, bądź renowacjach. Beton komórkowy H+H jest materiałem zapewniającym bardzo długą trwałość budowli, a domy z betonu komórkowego, to rozwiązania dla pokoleń.

hh102.jpg

Beton komórkowy firmy H+H to ekologicznyi najzdrowszy materiał do budowy domu. Do produkcji betonukomórkowego H+H wykorzystuje się wyłącznie naturalne surowcemineralne: wapno, cement, piasek i wodę, dzięki którym posiada onznakomite właściwośc termoizolacyjne. Oznacza to, że jest tonajcieplejszy i najpowszechniej stosowany materiał budowlany.Ściany z betonu komórkowego są odporne na działanie czynnikówatmosferycznych a wykonane budynki wymagają niewielkich nakładówfinansowych przy ewentualnych naprawach bądź renowacjach. Betonkomórkowy H+H jest materiałem zapewniającym bardzo długą trwałośćbudowli, a domy z betonu komórkowego to rozwiązania dlapokoleń.

Rozwiązania systemowe od piwnicy aż po dach

System H+H obejmuje komplet elementówbudowlanych, w tym bloczki ścienne i płytki, bloki modułowe,płaskie belki nadprożowe, kształtki U oraz zaprawy cienkowarstwowe.Wszystkie elementy systemu służą do budowy jednorodnego podwzględem materiałowym domu. Zastosowanie systemowego rozwiązaniazapewni nam szybkie i sprawne prowadzenie budowy.


Zastosowanie betonu komórkowego H+H

Beton komórkowy H+H można stosować dobudowania wszystkich przegród ściennych, co pozwala na wykonaniebudynku z zastosowaniem jednego rodzaju materiału murowego. Betonkomórkowy stosujemy przy wznoszeniu:

• ścian zewnętrznych nośnych,
• ścian piwnic,
• ścian wewnętrznych nośnych
• ścian wewnętrznych nienośnych,
• ścian ogniowych i kompleksowych przegród ściennych,

Beton komórkowy wykorzystujemy również do:
• wypełnienia konstrukcji szkieletowych,
• wykończenia wnętrz,
• robót renowacyjnych.

Dzięki zastosowaniu betonu komórkowego H+Histnieje możliwość optymalizacji parametrów ścian w zależności odich przeznaczenia, poprzez odpowiedni dobór bloczków. Wytrzymałośći parametry cieplne produktów pozwalają na zastosowanie bloczków dowznoszenia ścian jednowarstwowych oraz ścian warstwowych


Ściany zewnętrzne

Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem ścianyzewnętrznej jest mur dwuwarstwowy ocieplony wełną mineralną lubstyropianem. Zbudowany jest on z warstwy konstrukcyjnej orazwarstwy izolacji termicznej. Na ściany dwuwarstwowe stosuje siębloczki z betonu komórkowego H+H odmiany 500, 550, 600,700.

Ściany jednowarstwowe z kolei charakteryzują sięniższymi kosztami wykonania, ponieważ oszczędzamy na wykonaniuwarstwy ocieplającej. Wykonanie ścian jednowarstwowych możliwe jestdzięki zastosowaniu bloczków z betonu komórkowego H+H odmiany 400,350, 300.

Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne są ścianami, które oddzielają poszczególnepomieszczenia budynku. Dla tego typu ścian bardzo istotny jest ichciężar ze względu na dopuszczalne nośności stropów, a takżemożliwość łatwego ich montażu. Dzięki strukturze beton komórkowyH+H jest dużo lżejszy aniżeli inne materiały murowe, co powoduje,że ściany wykonane z betonu komórkowego nie obciążają w nadmiernysposób stropów. Bloczki z beton komórkowego H+H charakteryzują sięłatwą obróbką. Przycinanie bloczków nie wymaga dużych nakładów siłyi czasu. Ścianki działowe można bardzo szybko i łatwo wykonywaćsamodzielnie.

Wykończenia wnętrz - remonty i renowacje

Beton komórkowy H+H można swobodniekształtować. Dzięki temu wykonanie ścianek o skomplikowanychkształtach, w tym łuków nie jest trudne. Możliwości zastosowańcienkich bloczków H+H do aranżacji wnętrz jest nieskończenie wiele.Mogą one również posłużyć do obudowy kominków, wanien i umywalek,stelaży instalacyjnych, brodzików, zabudowy kuchni i wieluinnych.


Izolacyjność cieplna

Beton komórkowy H+H posiada najniższywspółczynnika przewodzenia ciepła λ oraz charakteryzuje sięnajlepszą izolacyjnością cieplną spośród materiałów konstrukcyjnychstosowanych do wznoszenia ścian zewnętrznych. Beton komórkowy jestmateriałem izolacyjno-konstrukcyjnym, w związku z tym ścianyzewnętrzne są wystarczająco ciężkie i nie ulegają przegrzewaniu wokresie letnim. Jednocześnie przewodność cieplna materiału jest natyle niska, że ściany bez problemu spełniają wymagania ochronycieplnej budynków przy grubościach powyżej 365 mm. Beton komórkowyjest jedynym pewnym materiałem budowlanym z którego można wykonaćścianę jednowarstwową. Zaletą zewnętrznych ścian jednowarstwowychjest ich wystarczająca izolacyjność cieplna, bez potrzebydodatkowego ocieplania.


Mikroklimat pomieszczeń

Ściany z betonu komórkowego umożliwiająswobodny przepływ pary wodnej gromadzonej w pomieszczeniu nazewnątrz ("ściana oddycha"). Beton komórkowy H+H to nie tylkozachowanie pełnego komfortu cieplnego i akustycznego, ale takżesprzyjający zdrowiu mikroklimat pomieszczeń przyjaznyalergikom.

W pomieszczeniach z betonu komórkowegowystępują optymalne warunki cieplno-wilgotnościowe; nie jest ani zasucho ani za wilgotno. Taki mikroklimat jest wynikiemparoprzepuszczalności betonu komórkowego. Pochłania on bowiemnadmiar pary znajdującej się w powietrzu pomieszczenia, a oddajeją, gdy w pomieszczeniach jest sucho. Mury z betonu komórkowego H+Hcharakteryzują się dużą bezwładnością cieplną. Proces przekazywaniaciepła z jednej strony ściany na drugą jest bardzo powolny,czterokrotnie dłuższy niż w innych materiałach izolacyjnych.Zapewnia to wysoki komfort cieplny pomieszczeń: zimą jest ciepło alatem - chłodno.


Odporność ogniowa

Beton komórkowy H+H jest materiałem niepalnymi zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się ognia. Według normyeuropejskiej beton komórkowy H+H klasyfikowany jest w EuroklasieA1, co oznacza, że jest to materiał o najwyższej klasie odpornościogniowej wśród materiałów budowlanych.