Tematy miesiąca

Izolacja cieplna i akustyczna wełną mineralną URSA

Komfort cieplny i akustyczny to podstawa zdrowej pracy i wypoczynku.Wełna URSA jest materiałem znacząco wpływającym na poprawę tych ważnych cech budynku.

Jaki produkt z wełny mineralnej URSA wybrać dlakonkretnej potrzeby?

Produkty z wełny mineralnej URSA możnapodzielić:
I. ze względu na ich zastosowanie na wyroby do izolacji:

• Dachu skośnego (URSA DF 40, URSA DF 35, URSAFKP Plus, URSA SF 39, URSA DF 43)
• Poddasza nieużytkowego (URSA DF 40, URSA DF 35, URSA FKP Plus,URSA DF 43)
• Ściany zewnętrznej (warstwowej, szkieletowej, z fasadąwentylowaną) - URSA KDP 2/V, URSA AKP 3/V
• Lekkiej ścianki działowej (URSA DF 40, URSA TWP 1, URSA FKPPlus)
• Stropu na legarach (URSA DF 40, URSA FKP Plus, URSA DF 43)
• Podłogi pływającej (URSA TEP)
• Stropu podwieszonego (URSA AKP 1/V, URSA AKP 3/V, URSA DF 40)
• Konstrukcji dachowej lub ściennej lekkich hal stalowych ( URSA DF37/V, URSA DF 40, URSA FKP Plus)
• Izolacje techniczne (wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo) -URSA RS1, URSA RS1/ Alu, TWF1, TWP 1/V, TWP2/V.

Uwagi:
1. Możliwe jest zastosowanie dwóch produktów do jednej aplikacji.Do izolacji dachu skośnego np.URSA DF 40 grubości 15 cm, a poniżejkrokwi - URSA DF 35 o grubości 10 cm
2. Jeden produkt (np. URSA DF 40) można zastosować do dwóchaplikacji (dach skośny, ścianki działowe) wykorzystując w tensposób więcej zakupionego materiału.

II. ze względu na rożne własnościtermoizolacyjne na grupy zależne od wielkości współczynnikaprzewodzenia ciepła λ:
• Wyroby o wyjątkowej izolacyjności -URSA DF 35, URSA KDP 2/V, URSA AKP 3/V,
• Wyroby o dobrej izolacyjności - URSA DF 40, URSA SF 39, URSA FKPPlus, URSA SF 37/V.

Uwagi:
1. Liczba w nazwie produktuwskazuje na wartość współczynnika λ np. URSA DF 40 charakteryzujesię współczynnikiem λ = 0,040 W/mK.
2. Im mniejszy współczynnik tym lepsza izolacyjność termicznamateriału i tym mniejsze koszty ogrzewania budynku, lub inaczej -przy tej samej izolacyjności przegrody można zastosować mniejszągrubość wełny URSA.

III. ze względu na formę wyrobu:
• Rolki bez powłoki (URSA DF 40, URSA DF 35, URSA SF 39, URSA DF43).
• Rolki z jednostronną powłoką z welonu szklanego (URSA DF37/V).
• Płyty bez powłoki (URSA FKP Plus, URSA TWP 1).
• Płyty z jednostronną powłoką z welonu szklanego.

Uwagi:
1. Przy izolacji dachu skośnegonajczęściej używane są rolki bez powłoki (mniej odpadów i mostkówtermicznych niż przy zastosowaniu płyt).

2. Przy izolacji ściany warstwowej i fasadywentylowanej wygodniej zastosować płyty z powłoką z welonuszklanego (URSA KDP 2/V, URSA AKP 3/V) niż rolki.

3. Powłoka z welonu usztywnia płytę (rolkę),jest równą powierzchnią do montażu talerzyków łączników (ścianawarstwowa lub fasada wentylowana) oraz pełni rolę wiatroizolacji(fasada wentylowana).

4. Wybierając produkt URSA do izolacji przegrodynależy sprawdzić rozstaw w świetle między elementamikonstrukcyjnymi (np. między słupkami, krokwiami).

5. W systemie lekkich ścianek działowych rozstawsłupków wynosi 60 cm (rzadziej - 40 cm). Z tego względunajkorzystniej zastosować wełnę URSA o szerokości 625 mm (URSA DF40/ 2 x 625, URSA TWP 1, URSA FKP Plus).

6. Skuteczną izolacyjność akustyczną lekkichścianek działowych uzyskuje się przy wełnie URSA o gęstości 13-20kg/m3 oraz przy całkowitym wypełnieniu przestrzenimiędzy płytami GKB np. przy profilach szerokości systemowych CU 75mm najlepiej zastosować płytę lub rolkę URSA o szerokości 60 lub 75mm.

Wielowarstwowy montaż wełny URSA w dachuskośnym - najbardziej skuteczny sposób termoizolacji

Montując izolację w dachu stromym najlepszymrozwiązaniem na niwelowanie wpływu liniowych mostków cieplnych jestułożenie wełny URSA w dwóch warstwach - między krokwiami i poniżejnich. Dolna warstwa może mieć grubość maksymalnego opuszczeniawieszaków systemowych (do 14 cm). Dzięki takiemu rozwiązaniu możnauzyskać łączną grubość termoizolacji dachu stromego na poziomie25-30 cm.
Równocześnie zmniejszamy wpływ mostków termicznych (do 20%) naprzekrojach krokwi.
Poniżej podano wartości współczynnika przenikania ciepła dlarozwiązań izolacji dachu różnymi produktami URSA. Należy pamiętać,że parametr ten jest odniesieniem izolacyjności termicznejprzegrody do aktualnych wymagań podanych w "WarunkachTechnicznych…"

Współczynnik przenikania ciepła dla dachu zdwuwarstwową izolacją termiczną

Klasy energetyczne przegród budynku - dalszyetap certyfikacji energetycznej budynków

W związku z wprowadzaniem dyrektywy 2002/91/WE zdnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków utworzono naprzykładach krajów unijnych systematykę przegród przyporządkowanąodpowiednim klasom energetycznym budynku.

Podstawą stworzenia kryterium oceny ścian wbudownictwie mieszkaniowym jest rozporządzenie w sprawie warunkówjaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wymaganiastawiane w Ustawie Termomodernizacyjnej oraz projekt Rozporządzeniaw Sprawie Oceny Energetycznej Budynków i Mieszkań.

W tabeli poniżej przedstawiono klasyfikacjęprzegród budynku przykładowe rozwiązania z izolacją wełną mineralnąURSA.

Pozostałe informację, adresy, gdzie można kupićprodukty URSA, Kalkulator termiczny oraz Kalkulator Energetycznymożecie Państwo znaleźć na stronach www.ursa.pl