Tematy miesiąca

Izolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Warunki klimatyczne panujące w Polsce powodują, że tarasy poddawane są ekstremalnym obciążeniom termicznym, związanym z cyklicznymi zmianami temperatury powierzchni tarasu. Dodatkowo, na płyty tarasowe działają opady atmosferyczne. Wody pochodzące z tych opadów mogą okresowo zamarzać. Tarasy narażone są również na obciążenia statyczne oraz dynamiczne, związane ze sposobem użytkowania. Dodatkowo, tarasy mogą być zawilgacane, na skutek kondensacji pary wodnej, wnikającej w strukturę tarasu, z pomieszczeń znajdujących się poniżej. Wykonanie warstw wykończeniowych na płycie tarasowej wymaga od wykonawcy sporej wiedzy teoretycznej oraz dużych umiejętności.

fotolia_33601029_xl.jpg

Warunkiklimatyczne panujące w Polsce powodują, że tarasy poddawane są ekstremalnymobciążeniom  termicznym związanym zcyklicznymi zmianami temperatury powierzchni tarasu. Dodatkowo na płyty tarasowedziałają opady atmosferyczne.  Wodypochodzące z tych opadów mogą okresowo zamarzać. Tarasy narażone są również naobciążenia statyczne oraz dynamiczne związane ze sposobem użytkowania.

Dodatkowo tarasy mogą być zawilgacane na skutek kondensacji pary wodnejwnikającej w strukturę tarasu z pomieszczeń znajdujących się poniżej. Wykonaniewarstw wykończeniowych na płycie tarasowej wymaga od wykonawcy sporej wiedzy teoretycznejoraz dużych umiejętności. Wzależności od konkretnej sytuacji na placu budowy firma quick-mix oferujemożliwość wykonania prac izolacyjnych na tarasach przy wykorzystaniu dwóchsystemów obróbek blacharskich. Systemu z tzw. tradycyjną obróbką blacharskąprzygotowywaną przez dekarza. Obróbka tradycyjna montowana jest przed ułożeniemwarstwy spadkowej.  Lub systemu z gotową,aluminiową obróbką blacharską. Obróbki aluminiowe ze względu na znaczniewiększą odporność korozyjną montowane są na warstwie jastrychu spadkowego.

System I – tradycyjna obróbka blacharska

Przy pracach tego typu zaleca się staranne oczyszczenie powierzchni  płyty tarasowej oraz wyrównanie krawędzi płyty  za pomocą  Cementowej masy szpachlowej BRS.  Następnie na krawędzi żelbetowej płyty tarasowej należy  zamontować  tradycyjne obróbki  blacharskie np. z blachy ocynkowanej. Przed montażem powierzchnie blachy należy zabezpieczyć antykorozyjną powłoką malarską. Kolejną  czynnością jest wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy  Mostek  sczepny H4 zużycie ok. 3,0 kg/m2. Na warstwie sczepnej ułożyć beton  spadkowy z zaprawy Jastrych cementowy ZE 04. Spadek powinien wynosić min. 2%. Kolejną warstwą  jest izolacja paroszczelna. Wykonujemy ją w następujący sposób. Gruntujemy  warstwę spadkową przy  użyciu Cienkowarstwowej powłoki uszczelniającej BAT rozcieńczonej  wodą w proporcji 1 :10.
Następnie układamy warstwę izolacji paroszczelnej z Bitumicznej powłoki uszczelniającej BD2K,  zużycie ok. 4,5 kg/m². Po wyschnięciu powłoki paroszczelnej układamy izolację termiczną tarasu  np. z polistyrenu ekstrudowanego.

Kolejną czynnościąjest wykonanie  warstwy dociskowej z zaprawy ZE 04 Jastrych cementowy, minimalna grubośćwarstwy wynosi 5 cm. W warstwie dociskowej zaleca się zatopić stalową siatkaprzeciwskurczowa.Po ok. 2-3 dniachwarstwę dociskową należy zdylatować poprzez nacięcie tarczą diamentowa.Maksymalna wielkość pól nie powinna przekraczać wymiaru 3m x 3m. Na związanejwarstwie dociskowej  wykonujemy właściwą izolację przeciwwodnąz Elastycznego szlamu uszczelniającego FDS2K, zużycie 4,5 kg/m2. Powłokę izolacyjna układać w minimumdwóch cyklach roboczych. Powłokę wywinąć na ścianę budynku na wysokośćcokolika. W miejscu połączenie posadzki ze ścianą oraz wzdłuż szczelindylatacyjnych w pierwszą warstwę izolacji wkleić Taśmę uszczelniającą DBF.Powyschnięciu izolacjikleimy płytkina Wysokoelastycznej zaprawie klejącej FBK,zużycie ok. 5,0 kg/m². Należy zwrócić uwagę aby przestrzeń pod płytką była w100 % wypełniona zaprawą klejową. Płytki ułożyć również na powierzchnicokolika.Po wyschnięciu zaprawyklejącej zafugować okładziny tarasu za pomocą Szybkiej, elastycznej zaprawy do fugowania FF 911, zużycie wzależności od wielkości płytek oraz szerokości fugi.Następniedoszczelnić zapomocą masy silikonowej połączenie pomiędzy cokolikiem a posadzką, słupkamibalustrady jak również szczeliny dylatacyjne.

System II – aluminiowa obróbkablacharska

Przed rozpoczęciem prac zalecamy staranne oczyszczenie powierzchni płytytarasowej oraz wyrównanie krawędzi płyty  za pomocą Cementowejmasy szpachlowej BRS. Następnie wykonujemy tzw. warstwę sczepną zzaprawy  Mostek sczepnyH4, zużycieok. 3,0 kg/m2.Nawarstwie sczepnejukładamy warstwębetonu spadkowego z Jastrychucementowego ZE 04. Spadek powinien wynosić min. 2%. Na tak przygotowanympodłożu wykonujemy izolację paroszczelną. Gruntujemy warstwę spadkową przyużyciu Cienkowarstwowejpowłoki uszczelniającej BAT rozcieńczonej wodą w proporcji 1 :10.Następniewykonujemy warstwę izolacjiparoszczelnej z Bitumicznej powłokiuszczelniającej BD2K, zużycie ok. 4,5 kg/m².Powyschnięciu powłokiparoszczelnej należy ułożyć izolację termiczną np. zpolistyrenu ekstrudowanego. 

Kolejną czynnością jest Wykonanie warstwy dociskowej z Jastrychu cementowego ZE 04, minimalna grubość warstwy wynosi 5 cm.W warstwie dociskowej  zaleca się zatopićstalową siatka przeciwskurczowa.Pook. 2-3 dniach warstwę dociskową należy zdylatować poprzez nacięcie tarcządiamentowa. Maksymalna wielkość pól nie powinna przekraczać wymiaru 3m x 3m. Następniena warstwie jastrychu spadkowego, nakrawędzi tarasu, wykonujemymontaż okapnikówaluminiowych. Montaż zaczynamy od zamocowania w narożach tarasu Narożnych profili tarasowych PT.Następnie pomiędzy elementami narożnymi montujemy właściwe Profile tarasowe PT. Do maskowania połączeń pomiędzy Profilami narożnymi a Profilami balkonowymi stosujemyspecjalne  Łączniki aluminiowe. Jeżeli po zamontowaniu krawędzie Profili tarasowych PT wystają powyżejpowierzchni jastrychu spadkowego, powstały uskok może utrudniać swobodny spływwody. Uskok należy przeszpachlować za pomocą Cementowej masy szpachlowej BRS tak aby woda spływała bez utrudnień.Po zamontowaniu okapników wykonujemyizolację przeciwwodnej z Elastycznegoszlamu uszczelniającego,FDS 2K zużycie4,5 kg/m2. Powłokę izolacyjna układać w minimum dwóch cyklachroboczych. Powłokę wywinąć na ścianę budynku na wysokość cokolika.

Wmiejscu połączenie posadzki ze ścianą, wzdłuż szczelin dylatacyjnych orazwzdłuż obróbek blacharskich w warstwę izolacji wkleić Taśmę uszczelniającą DBF.Nawyschniętejpowłoce izolacyjnejrozkładamy Maty drenażowe MD z tworzywa sztucznego. Maty drenażowe układać nazakład. Po rozłożeniu mat drenażowych powierzchnię maty należy zaszpachlować Wysokoelastyczną zaprawą klejącą FBK.Po związaniu kleju po ok. 2-3 dniach można przystąpić do klejenia okładzinceramicznych.Płytki układamy na Wysokoelastycznej zaprawie klejącej FBK,zużycie ok. 5,0 kg/m². Należy zwrócić uwagę aby przestrzeń pod płytką była w100% wypełniona zaprawą klejową. Płytki ułożyć również na powierzchni cokolika.

Po wyschnięciu zaprawy klejącejfugujemy okładziny balkonu za pomocą Szybkiej,elastycznej zaprawy do fugowania FF 911, zużycie w zależności od wielkościpłytek oraz szerokości fugi.Następnieza pomocą masy silikonowej doszczelniamy połączenie pomiędzy cokolikiem aposadzką,  słupki balustrady jak równieższczeliny dylatacyjne.Ostatnią czynnością jestzamontowanie do Profilitarasowych PT systemowych haków rynnowych z tworzywa sztucznego, do którychmontuje się rynny z PCV.

Podczasprowadzenia prac należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach technicznych.Wykonanie powyższych prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przy użyciuwysokiej jakości materiałów quick-mix gwarantuje wieloletnie, bezawaryjneużytkowanie tarasu.

Opracował: Maciej Nocoń

Product Manager, quick-mixsp.  z o.o.