Tematy miesiąca

Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

Każdy właściciel nieruchomości chciałby minimalizować koszty związane z ogrzewaniem budynku, w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach, czy też ściany, ale należy też dobrze wykonać wszystkie prace, aby przyniosły one wymierne efekty, a poniesione na materiały izolacyjne nakłady, zwróciły się szybciej dzięki, oszczędnościom w kosztach ogrzewania.

isover1.jpg

Przykładowe straty ciepła przez przegrody wbudynku jednorodzinnym

Aby dobrze wykonać prace termoizolacyjne orazwybrać odpowiednie materiały, konieczne jest poznanie kilkupodstawowych pojęć opisujących te materiały.

Współczynnik przewodzenia ciepła
Podstawowym parametrem rozróżniającym materiały izolacyjne jestwspółczynnik przewodzenia ciepła - λ [W/mK]. To on mówi ile ciepłaprzenika przez materiał i czy jest on dobrym izolatorem. Im niższywspółczynnik λ tym lepszy materiał izolacyjny.

Opór cieplny
Wartość ta określa zdolność produktu do powstrzymania stratcieplnych. Zależy on od grubości materiału i przewodnościcieplnej

R = d/λ [m2.K/W]

gdzie: d - grubość warstwy przegrody
λ - współczynnik przewodzenia ciepła warstwy przegrody
To dlatego bardzo ważna jest grubość izolacji - im jest onagrubsza, tym opór cieplny jest większy i mniej energii przechodzina zewnątrz budynku, co za tym idzie zmniejszają się kosztyogrzewania.

Liniowy mostek termiczny
Liniowy mostektermiczny powstaje wszędzie tam, gdzie są przerwy w izolacji, lubgdy jest ona nierównomiernie zamontowana.


Zdjęcie z kamery termowizyjnej, ilustujące nierównomiernyprzepływ ciepła przez przegrodę - mostek termiczny w okolicachwieńca i okien.

Jak wykazały obliczenia, ocieplając drewnianąkonstrukcję dachu jednowarstwowo zwiększamy straty ciepła do 20%.Straty te są spowodowane wpływem liniowych mostków termicznych,czyli niezaizolowanych krokwi. Aby tego uniknąć, należy po ułożeniuwarstwy podstawowej, między krokwiami, prostopadle do niejzaizolować połać drugą warstwą izolacji z wełny mineralnejszklanej.


Montaż izolacji dachu w systemie dwuwarstwowym zapobiegapowstawaniu liniowych mostków termicznych, zmniejszając startyciepła do 20%

Dom energooszczędny
Ocieplenie budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezapewni nam maksymalnych oszczędności jakie możemy uzyskaćwykonując prace izolacyjne. Należy pamiętać o tym że podane wprzepisach graniczne wartości są jedynie minimalnymi wymaganiami,jakie powinny spełniać budynki.
Zwiększając grubość izolacji oraz stosując produkty o lepszychparametrach termoizolacyjnych zyskamy więcej.

Dyrektywa unijna 2002/91/WE, wprowadza nowewymagania - certyfikacji energetycznej budynków. Budując lubsprzedając dom czy też mieszkanie, będzie on musiał posiadaćspecjalny certyfikat, określający zużycie energii do jego ogrzania.Im niższa klasa tym mniej energii zużywa budynek.


Certyfikat budynku określający zużycie energii do jegoogrzania.

Zagrożenia wynikające z niewłaściwej izolacjilub z jej braku

Czym grozi niestosowanie izolacji termicznej lubjej nieprawidłowy montaż?

 • zwiększeniem kosztów ogrzewania

 • powstawaniem grzybów i pleśni, z powoduskraplania się wody w przegrodzie

 • możliwym zawilgoceniem pomieszczeń

 • bardzo wysoką temperatura wewnątrz domu wlecie - zwłaszcza na poddaszach


Produkty do izolacji dachu skośnego:
Uni-Mata to wysokiej jakości wełna mineralna szklana wpostaci zrolowanej maty. Szeroki zakres grubości oraz bardzo dobrewłaściwości mechaniczne ułatwiają jej montaż.

Parametry techniczne:
Współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,039 [W/mK]
Klasyfikacja ogniowa: A1
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006
Polska Norma: PN-EN 13162:2002


Super-Mata to produkt do izolacji termicznej, montowanypomiędzy krokwiami lub inną konstrukcją wsporczą.
Super-Mata to wysokiej jakości wełna mineralna szklana o najniższymna rynku współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,033 [W/mK]. Jeststosowana wszędzie tam, gdzie konstrukcja ogranicza możliwośćstosowania materiału izolacyjnego o większej grubości, lub w celuosiągnięcia maksymalnych oszczędności w kosztach ogrzewania.


Parametry techniczne:
Współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,033 [W/mK]
Klasyfikacja ogniowa: A1
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006
Polska Norma: PN-EN 13162:2002


Jakie korzyści płyną z ocieplenia wełną mineralną szklanąISOVER?

 • dzięki nowoczesnej technologii produkcji,posiada najlepsze parametry termoizolacyjne

 • jest elastyczna i sprężysta - przez to prostaw montażu

 • jest odporna na grzyby i pleśnie

 • oszczędność w kosztach ogrzewania

 • doskonały komfort cieplny w lecie - chronipomieszczenia przez nadmiernym nagrzewaniem w porach letnich

 • obniżenie emisji gazów cieplarnianych -korzystny wpływ na środowisko naturalne

 • zdrowy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń dziękiparoprzepuszczalności wełny mineralnej ISOVER


IZOLACJA DACHU SKOŚNEGO

Prawidłowe wykonanie izolacji cieplnej dachu maistotne znaczenie w późniejszym użytkowaniu domu. Nie wystarczytylko zaizolować dach, ale należy dobrze wykonać wszystkie prace,aby przyniosły one wymierne efekty a poniesione nakłady namateriały izolacyjne zwróciły się szybciej dzięki oszczędnościom wkosztach ogrzewania.
Źle wykonana izolacja dachu może spowodować powstawanie grzybów ipleśni oraz znacząco obniżyć właściwości termoizolacyjneprzegrody.

Etapy montażu izolacji poddasza:

Etapy termorenowacji poddasza - dodatkoweocieplenie zaizolowanego dachu