Tematy miesiąca

Jak skutecznie zaizolować taras nad pomieszczeniem ogrzewanym?

Warstwy wykończeniowe tarasów narażone są na szczególnie trudne i zmienne warunki eksploatacji. W zimie ich powierzchnie poddawane są działaniu temperatury sięgającej minus 30°C. Latem, wskutek intensywnego nasłonecznienia, mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 70°C, a jednocześnie w nocy lub z powodu opadów atmosferycznych schładzać do temperatury około 10°C. Dodatkową przyczyną naprężeń termicznych są różnice temperatur pomiędzy jego wierzchnią i spodnią powierzchnią. Tak skrajne różnice temperatur, w których pracują warstwy użytkowe powodują, że na skutek rozszerzalności liniowej materiałów, dochodzi do znacznych, cyklicznych odkształceń i zmian ich wymiarów, które mogą skutkować powstawaniem zarysowań i szczelin, a w konsekwencji utratą szczelności izolacji przeciwwilgociowej.

produktysystemualpolhydroplust.jpg

Warstwy wykończeniowe tarasów narażone są naszczególnie trudne i zmienne warunki eksploatacji. W zimie ich powierzchniepoddawane są działaniu temperatury sięgającej minus 30°C. Latem, wskutekintensywnego nasłonecznienia, mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej70°C, a jednocześnie w nocy lub z powodu opadów atmosferycznych schładzać dotemperatury około 10°C. Dodatkową przyczyną naprężeń termicznych są różnicetemperatur pomiędzy jego wierzchnią i spodnią powierzchnią. Tak skrajne różnicetemperatur, w których pracują warstwy użytkowe powodują, że na skutekrozszerzalności liniowej materiałów, dochodzi do znacznych, cyklicznych odkształceńi zmian ich wymiarów, które mogą skutkować powstawaniem zarysowań i szczelin, aw konsekwencji utratą szczelności izolacji przeciwwilgociowej.

Tarasy poddawane są również intensywnemuoddziaływaniu wód opadowych, a zimą także śniegu i lodu. Z tego powodu każda,nawet najmniejsza utrata szczelności skutkuje migracją wody w głąb konstrukcji,co szybko potęguje problemy i często doprowadza do poważnych, trudnych dousunięcia i kosztownych w naprawie uszkodzeń. W przypadku tarasów usytuowanychnad pomieszczeniami mieszkalnymi mają często miejsce zawilgocenia i uszkodzeniaścian i tynków wewnętrznych, utrata izolacyjności cieplnej oraz korozjabiologiczna w postaci alg grzybów i pleśni. Dlatego tak istotna i niezbędnajest dbałość o prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie wszystkich warstw tarasuze szczególnym uwzględnieniem wszystkich elementów wykończeniowych. Najlepiej inajbezpieczniej jest skorzystać z gotowego, kompleksowego, systemowegorozwiązania.

System Alpol Hydro Plus T jest kompletnym rozwiązaniem technicznymumożliwiającym wykonywanie niezbędnych warstw i wykończeń każdego tarasupokrytego zarówno płytkami gresowymi jak i różnego rodzaju okładzinamiceramicznymi lub kamiennymi.  Wzależności od funkcji tarasu, jego wielkości oraz usytuowania, systemprzewiduje różne rozwiązania warstw i detali. W przypadku większości tarasówzlokalizowanych nad pomieszczeniami ogrzewanymi, rozwiązaniem optymalnym jestwykonanie tarasu ze specjalną warstwą drenażową, zapewniającą odprowadzeniewilgoci spod posadzki tarasu, kompensację naprężeń występujących pomiędzywarstwą posadzki a podłożem oraz wentylację warstw podposadzkowych. Układ takiegorozwiązania warstw tarasu przedstawia rysunek nr 2.

Układ warstw systemu ALPOL HYDRO PLUS T z zastosowaniem membrany drenażowej ALPOL MT 50 oraz aluminiowej listwy krawędziowej z rynną ALPOL LKR 5

1. Folia polietylenowa
2. Posadzka podłogowa ALPOL AP 400 lub zaprawa wyrównawcza ALPOL AZ 135
3. Styrodur
4. Posadzka podłogowa ALPOL AP 400
5. Grunt krzemianowo-polimerowy do podłoży mineralnych ALPOL AG 707
6. Zaprawa wodoszczelna na tarasy i balkony ALPOL AH 752
7. Listwa do krawędzi z rynną ALPOL LKR 50 *Listwa do krawędzi ALPOL LK 30 (wersja balkonowa)
8. Taśma uszczelniająca ALPOL TW1
9. Mankiet uszczelniający podłogowy ALPOL MW2
10. Membrana drenażowa tarasowa ALPOL MT 50
11. Klej do gresu szybkowiążący biały ALPOL AK 512
     Klej do płytek elastyczny ALPOL AK 513
     Klej do marmuru elastyczny biały ALPOL AK 514
     Klej do gresu elastyczny ALPOL AK 515
12. Klej upłynniony szybkowiążący cienkowarstwowy biały ALPOL AK 516
     Klej upłynniony szybkowiążący średniowarstwowy biały ALPOL AK 517
13. Sznur dylatacyjny ALPOL SD
14. Spoina elastyczna ALPOL ELITE AS E50-E69
15. Masa poliuretanowa do dylatacji ALPOL AH 765

- Warstwęspadkową wykonać należy z posadzki podkładowej ALPOL AP 400. Posadzkę należy układać bezpośrednio na betoniekonstrukcyjnym płyty stropowej. Suchy lub chłonny beton przed układaniemposadzki należy zwilżyć wodą lub zastosować grunt ograniczający chłonność ALPOL AG 703. Warstwa powinna zapewniaćspadek minimum 2% w kierunku orynnowania lub liniowych wpustów ściekowych, przyzachowaniu minimalnej grubości posadzki wynoszącej 30 mm

- Warstwaizolacyjno-przesuwna umożliwia niezależną pracę warstw będących w bezpośrednimjej sąsiedztwie. Warstwa ta pełni jednocześnie rolę paroizolacji. Wykonana jestnajczęściej z folii polietylenowej lub papy termozgrzewalnej.

- Warstwaizolacji termicznej stanowi zabezpieczenie pomieszczeń znajdujących się podtarasem lub loggią przed utratą ciepła oraz likwidacją mostków termicznych wmiejscach mocowania balkonów i loggii. Warstwę termoizolacyjną można wykonać zestyropianu ekstrudowanego lub ze styropianu EPS 100-038 (FS  20). Jeśli jest wykonana ze styropianu EPS100-038, zaleca się zabezpieczyć ją od góry przed uszkodzeniami mechanicznymifolią polietylenową o grubości co najmniej 0,15 mm.

- Warstwadociskowa tworzy stabilne podłoże pod warstwę okładzinową, oraz chroni warstwęizolacyjno-przesuwną i warstwy izolacji termicznej. Warstwa dociskowa jestrównież elementem przenoszącym obciążenia wynikające z użytkowania i rozszerzalnościtermicznej powierzchni tarasu. Wykonana jest z posadzki podkładowej Alpol AP 400 lub zaprawy wyrównawczej Alpol AZ 135. Grubość warstwydociskowej powinna wynosić co najmniej 4 cm.

- Warstwaizolacji podpłytkowej jest główną warstwą izolacji i zabezpiecza przedmożliwością przesiąkania wilgoci i wody opadowej do niższych warstw tarasu a jednocześnieuniemożliwia przemieszczanie się ewentualnej wilgoci z podłoża pod płytkiokładziny, co mogłoby spowodować uszkodzenia mrozowe (spękania lub odspojenia płytek).Izolacja podpłytowa wykonywana jest przy użyciu zaprawy wodoszczelnej na tarasyi balkony Alpol AH 752.

- Warstwadrenażowa zapewnia odprowadzenie wilgoci spod posadzki tarasu, kompensacjęnaprężeń występujących pomiędzy warstwą posadzki a podłożem oraz wentylacjęwarstw podposadzkowych. Wykonana jest z membrany drenżowej tarasowej Alpol MT 50 tłoczonej z tworzywasztucznego. Wyprofilowane w membranie rynienki ściekowe należy układać zgodniez kierunkiem spadku tarasu.

- Warstwaokładzinowa zabezpiecza wszystkie niżej położone warstwy przed wpływemwarunków zewnętrznych, zapewnia własności użytkowe i estetyczne. Warstwę tę wykonujesię z płytek ceramicznych klejonych na membranie drenażowej przeszpachlowanejwstępnie klejem szybkowiążącym. Należy stosować płytki mrozoodporne o niskiejnasiąkliwości, np. płytki gresowe oraz elastyczne, systemowe kleje i spoiny, wszczególności:

- Kleje do gresu - szybkowiążący Alpol AK 512 lub elastyczny Alpol AK 515,

- Klej do płytek elastyczny Alpol AK 513,

- Klej do marmuru elastyczny biały Alpol AK 514,

- Kleje upłynnione szybkowiążące - cienkowarstwowyAlpol AK 516 oraz średniowarstwowy Alpol AK 517 (w przypadku stosowaniaklejów upłynnionych matę drenażową należy wstępnie przeszpachlować cienkąwarstwą kleju szybkowiążącego o normalnej konsystencji, np. AK 512),

- Spoiny elastyczne z grupy ALPOL ELITE AS E50-E69

- Elementypomocnicze takie jak: listwa krawędziowa z rynną ALPOL LKR 50,mankiety,taśmy i narożniki uszczelniające, sznur dylatacyjny, membrany drenażowe, są istotnymii niezbędnymi składnikami systemu. Zapewniają one skuteczne odprowadzenie wodyopadowej poza obręb tarasu oraz prawidłowe wykonanie wszelkiego rodzajupołączeń, detali i wykończeń.

Prawidłowe wykonanie izolacjiprzeciwwilgociowej i warstw okładzinowych na tarasach wymaga specjalistycznejwiedzy i dużego doświadczenia, dlatego warto skorzystać z usług doświadczonegowykonawcy, najlepiej posiadającego certyfikat firmy Alpol gwarantującyodpowiednie kwalifikacje. Szczegółowe informacje dotyczące budowy i wykonywaniaposzczególnych etapów systemu, zawiera Instrukcja Wykonawcza „SYSTEM HYDROIZOLACJI ALPOL HYDRO PLUS T”dostępna u dystrybutorów Alpol oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.alpol.pl