Tematy miesiąca

Jaki tynk wybrać na elewację?

kabe1.jpg

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Obecnie, najpopularniejszym sposobem wykonywaniawarstwy wykończeniowej ścian zewnętrznych, systemów ociepleń, jakrównież dekoracji wnętrz są gotowe tynki cienkowarstwowe. Pozwalająone na łatwe i wygodne wykonanie dekoracyjnych i estetycznychwypraw tynkarskich. Produkowane są w postaci już zabarwionych mastynkarskich, gotowych do użycia bezpośrednio na budowie. Wykonawcynie muszą tracić czasu na przygotowanie mieszanek, a to pozwala naznaczne zwiększenie wydajności i niezawodności pracwykończeniowych. Jedną z wielu zalet mas tynkarskich Farby KABEjest szeroka paleta kolorów i faktur, dzięki czemu możliwe jestswobodne kształtowanie wizerunku architektonicznego elewacjibudynku.

Jaki tynk wybrać na elewację?
Na rynkudostępne są różne rodzaje materiałów do wykonywaniacienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Wybór optymalnego produktuzależy przede wszystkim od lokalizacji budynku, rodzaju iintensywności oddziałujących czynników zewnętrznych, rodzajupodłoża, zakładanych walorów estetycznych (tj. faktura, kolorystykai grubość ziarna) oraz zasobności portfela inwestora. Najbardziejpopularną grupą tynków są akrylowe masy tynkarskie. Firma FarbyKABE oferuje w tej grupie aż 3 wysokiej jakości masy tynkarskie:PERMURO - tynk do nakładania pacą, PERMURO AKORD - tynk do natryskumechanicznego oraz PERMURO TYNK ROLKOWY - przeznaczony donakładania wałkiem. W grupie tynków silikatowych wyjątkowymproduktem jest polikrzemianowa (niskoalkaliczna silikatowa) masatynkarska NOVALIT T, przeznaczona do nakładania pacą. Najwyższąklasę materiałów elewacyjnych tworzą produkty silikonowe takie jakmasa tynkarska ARMASIL T przeznaczona do nakładania pacą. Wszystkiewymienione masy tynkarskie są odporne na zmienne warunkiatmosferyczne i zanieczyszczone powietrze, dodatkowo zabezpieczoneporostem glonów i grzybów oraz łatwe i bezpieczne w aplikacji.

Jak jest wpływ koloru na trwałośćtynku?
Przy wyborze koloru tynku stosowanego na dużych powierzchniachelewacji (szczególnie w systemach ociepleń) należy zwrócićszczególną uwagę na wartość współczynnika odbicia światła Y dlatego koloru. Przy ciemnych barwach ten parametr przyjmuje wartościniższe zaś przy jaśniejszych - wyższe. Zakłada się, że dla kolorubiałego wsp. Y=100%, natomiast dla czarnego Y=0%. Ciemna elewacjabudynku pochłania duże ilości promieniowania podczerwonego i możesię nagrzać do wysokiej temperatury (nawet do 80?C dla koloruciemnobrązowego przy południowej ekspozycji). Tak duże temperaturymogą spowodować nadmierne naprężenia termiczne w zewnętrznejwarstwie budynku i w konsekwencji powstanie mikrospękań i uszkodzeństruktury powierzchni. Dlatego ogólnie rzecz biorąc kolory tynkówstosowanych na elewacjach nie powinny posiadać wartości wsp. Y <20%.


Rys. 1 - Przygotowanie podłoża

Jak właściwie przygotować podłoże podtynk?
Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej możemieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowanianiejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze przeszpachlowaniecałej jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Podłożemusi być nośne, odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam iwykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadkuwystępowania porostu glonów i/lub grzybów należy zastosowaćpreparat do usuwania skażenia biologicznego ALGIZID Z. Wszelkieluźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lubzłuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdynierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należywstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całąpowierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Przymniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu wyrównać iwygładzić podłoże zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Podłoża chłonneprzed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należyzagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG.
Uwaga: W przypadku nakładania masy tynkarskiej na nowo wykonanychpodłożach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy icementowo-wapienny), należy zachować odpowiedni okres sezonowania(przy tynkach akrylowych - 4 tygodnie, zaś przy tynkachkrzemianowych, polikrzemianowych i silikonowych - 2 tygodnie).

Co daje gruntowanie?
Zastosowanie preparatu gruntującego zwiększa przyczepność masytynkarskiej do podłoża, ogranicza i wyrównuje jego chłonność,redukuje pylistość oraz wzmacnia powierzchniowo podłoże. Ponadtoużycie barwionego (pod kolor tynku) preparatu ogranicza takżemożliwość przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawytynkarskiej, co jest szczególnie istotne przy zastosowaniu tynków ofakturze drapanej i mieszanej. Czas schnięcia zastosowanego napodłożu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych wynosi ok. 24godziny (w temperaturze +20◦C i przy wilgotności względnejpowietrza 55%). Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłożepreparatu można przystąpić już do nakładania masy.


Rys. 2 - Nakładanie tynku

Jakich należy używać narzędzi?
Przed aplikacją masy tynkarskiej należy wymieszać zawartość całegoopakowania przy użyciu wiertarki/mieszarki wolnoobrotowej (400-500obr/min) z mieszadłem koszykowym. Nie wolno stosować do tego celuszybkoobrotowej wiertaki, gdyż można w ten sposób zniszczyćwłaściwości i wygląd tynku! Przy czym, należy również pamiętać iżzbyt długie mieszanie (>5 minut) też nie jest wskazane, gdyżmoże doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. Do nakładaniamasy tynkarskiej na podłoże i zbierania nadmiaru stosujemy pacetynkarskie ze stali nierdzewnej. Natomiast do wyprowadzania wzoru(faktury tynku) używamy wyłącznie pacy plastikowej. Bezpośrednio pozakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.
Uwaga: Zastosowanie narzędzi korodujących może doprowadzić dopowstania trwałych i mało estetycznych plam oraz przebarwień napowierzchni elewacji.


Rys. 3 - Wyprowadzanie wzoru (faktury tynku)

W jakich warunkach wykonywać pracetynkarskie?
Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej powinna występowaćbezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5◦C do +25◦C.Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionychi przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawytynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynnikówatmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniachodpowiednich siatek ochronnych. Czas schnięcia nałożonej na podłożemasy tynkarskiej (w temperaturze +20◦C i wilgotności względnejpowietrza 55 %) dla tynków akrylowych, polikrzemianowych isilikonowych wynosi 24 godziny, zaś dla tynków krzemianowych - 72godziny.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużająokres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarskąnależy chronić przed opadami atmosferycznymi, aż do całkowitegoutwardzenia.

Wybrane faktury i uziarnienia z oferty FarbyKABE

Rys. 4 - Wzornik faktur

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonaniepowierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednymcyklu roboczym, metodą "mokre na mokre". Dlatego prace tynkarskiewykonywane na większych powierzchniach wymagają większej ilościpracowników. W przypadku konieczności oddzielenia różnych partiitynku zalecamy zastosowanie taśmy malarskiej do wykonania równejkrawędzi cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.