Tematy miesiąca

Jednowarstowe krycie - papy Lembit

Technologia jednowarstwowego krycia dachów papą zgrzewalną modyfikowaną SBS-em staje się coraz popularniejsza. Dzieje się tak głównie z powodów ekonomicznych - jednowarstwowe pokrycie jest tańsze od wielowarstwowego i wykonuje się go szybciej.

Jednowarstowe krycie dachów

Technologia jednowarstwowego krycia dachów papązgrzewalna modyfikowaną SBS-em staje się coraz popularniejsza.Dzieje się tak głównie z powodów ekonomicznych - jednowarstwowepokrycie jest tańsze od wielowarstwowego i wykonuje się szybciej.Gwarancja materiałowa na tak wykonane pokrycie również wynosi do 15lat!P.P.H. "LEMAR" Sp. z o.o. uważa, że przyszłość dachów płaskichto pokrycia jednowarstwowe.

Papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS-emtypu LEMBIT EX W-PYE250S54 M SBS przeznaczona jest dowykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych na podłożu z drewna imateriałów drewnopodobnych, betonu, materiałów termoizolacyjnych(np. wełna mineralna, styropian) oraz do wykonywania renowacjistarych pokryć z papy. Papę mocuje się do podłoża mechanicznie zapomocą odpowiednio dobranych łączników mechanicznych i metodązgrzewania! Ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną zaleca sięstosowanie w konstrukcjach narażonych na czynniki mechaniczne!

PAPA LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS POSIADABADANIE NA NIE ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGOW GÓRĘ I DÓŁ : ORZECZENIE NR 029/BM/06.

GŁÓWNE ZASADY WYKONAWCZE

PODŁOŻE DREWNIANE

Użyte deski powinny mieć szerokość od 12 do 18cm, grubość zapewniającą sztywność podłoża (najczęściej od 25 do 32cm), wilgotność desek, bali i łat użytych do wykonania dachu, naktórym jest wykonywane pokrycie papowe nie może przekraczać 22%.Zalecane jest układanie desek stroną dordzeniową do góry, cozapobiega po wyschnięciu powstaniu zagłębień, deski łączy się nastyk, przy zachowaniu 2 mm przerwy.
Aby nie doszło do perforacji należy stosować łączniki z podkładkamioraz płaskim łbem (zdj. nr 1 i 2 ).

Łączniki mechaniczne umieszczamy wzdłuż zakładupodłużnego na całej powierzchni dachu, kaletnicy i wokół urządzeńdachowych (kominy, wentylatory, świetliki i inne).
W celu ochrony podłoża drewnianego przed płomieniem należy w czasiezgrzewania zakładów zastosować przekładkę z papy podkładowej oszerokości ok. 33 cm np. P/100/1600 S23.


SYSTEM DACHOWY LEMBIT (KRYCIE JEDNOWARSTWOWE).

Dach powinien być wykonany z desek o grubościzapewniającej sztywność podłoża przy danym rozstawie krokwi.Najczęściej stosuje się deski o grubości od 22 do 32 mm. Wskazanejest układanie desek stroną dordzeniową do góry. Połączenie arkuszypowinno wypadać na krokwi. Podłoże pod papy może być równieżwykonane ze płyty OSB, sklejki.


1.Podłoże: dach drewniany (1).
2.W celu ochrony podłoża drewnianego (1) przed płomieniem w czasiezgrzewania zakładów w papie wierzchniego krycia (3) należyzastosować przekładkę (2) z papy asfaltowej podkładowej typuP/100/1600 S23 o szer. do 33cm. Przekładka przymocowana jestłącznikami mechanicznymi (4) wraz z papą wierzchniego krycia dopodłoża. Chroni podłoże przed płomieniem palnika podczaswykonywania zakładów w papie zgrzewalnej wierzchniego kryciamodyfikowanej SBS typu LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS. Przekładkę ipapę wierzchniego krycia mocujemy za pomocą łączników mechanicznych(podkładka, wkręt kpl.).
3.Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS-em typuLEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS jest układana w systemiejednowarstwowym (łączenie za pomocą łączników mechanicznych wczęści bez masy asfaltowej i następnie zgrzewanie złącz papy). Papęmocujemy za pomocą łączników mechanicznych (podkładka, wkręt kpl.),rozmieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni; wstrefie środkowej - 3szt., bocznej - 6szt. i narożnikowej - 9szt.(dla obiektu w I strefie wiania wiatru i o wysokości do 20m). Brzegpodkładki lub grzybka powinien znajdować się w odległości minimum2cm od brzegu papy. Łączniki należy rozmieszczać równomierniewzdłuż zakładu papy. Odległość pomiędzy poszczególnymi punktamizamocowania powinna wynosić w strefie bocznej i narożnikowej około20cm, natomiast w strefie środkowej dachu od 40cm do 60cm. Papywierzchniego krycia nie zgrzewamy do podłoża, a tylko na szerokośćprzekładki wykonując zakłady podłużne.

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:podłużny: 12 cm, poprzeczny: od 12cm do 15cm. Asfalt, którywypłynie należy posypać posypką w kolorze papy ( zdj. nr 3). Chronito wypływy przed niszczącym promieniowaniem UV oraz podnosiestetykę pokrycia. Zakłady powinny być wykonane zgodnie zkierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściejwystępujących wiatrów.

Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masyasfaltowej o szerokości od 0,5 do 1,0 cm na całej długości zgrzewu.W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegurolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego zsilikonową rolką (zdj. nr 4). Siłę docisku rolki do papy należy takdobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silnywiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbytduży lub niejednakowej szerokości wypływ masy.

OBRÓBKI DEKARSKIE:

1. Obróbkę z pap należy wyprowadzić minimum 20cmponad poziom połaci dachowej.
2. Aby nie doszło do załamania papy pod kątem 900 oraz zapobiecodklejaniu papy na krawędzi styku połaci dachowej z powierzchniąpionową, należy zastosować klin styropianowy oklejony papąpodkładową o przekroju trójkątnym 5x5cm lub 10x10cm.
3. Zgrzew papy podkładowej poza klinem, zarówno na połaci dachowej,jak i na ścianie, powinien wynosić od 12 cm do 15cm. Aby zapobiecmiejscowemu zgrubieniu, zaleca się wyprowadzenie papy wierzchniegokrycia około 10cm poza krawędź papy podkładowej.
4. Paroizolację z pokrycia dachowego należy wyprowadzić na ścianękomina ponad izolację termiczną dachu.
Do obróbek dekarskich nie stosować pap zgrzewalnych oksydowanychz wkładką na welonie szklanym!

PŁYTY TERMOIZOLACYJNE - powinny posiadaćsztywność zapewniającą pełna ochronę pokrycia przed przewidywanyminaciskami zewnętrznymi. Wymagania te są spełnione przez płytystyropianowe, płyty z wełny mineralnej dopuszczonej podbezpośrednie krycie papą oraz płyty warstwowe ze styropianuoklejonego papą.

ZASADY MOCOWANIA PAPY DO POŁACIDACHOWEJ

Papę zgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowanąSBS-em typu LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS mocuje się do podłożamechanicznie za pomocą odpowiednich łączników mechanicznych. Papęrozwija się bezpośrednio na warstwie termoizolacyjnej (jeżeli takawystępuje). Po rozwinięciu należy ją zamocować mechanicznie wraz zwarstwą termoizolacyjną do podłoża w miejscach zakładów wzdłużnychi czołowych.

Dobór typu łączników mechanicznych zależy odrodzaju podłoża, w którym będzie osadzony (beton, blacha, drewno)oraz od grubości zastosowanej izolacji termicznej.

Liczba łączników mechanicznych (przypadającychna 1m2 połaci) powinna wynikać z obliczeń statycznychuwzględniających :
• Wartość sił ssących (strefa wiatrowa, ekspozycja budynku,wysokość budynku, strefa dachu).
• Wytrzymałości materiałów (nośność łącznika, nośność połączeńłącznik - papa i łącznik - podłoże).

Wartość sił ssących określa się na podstawieaktualnie obowiązującej Polskiej Normy. Parametry wytrzymałościowełącznika uwzględniające połączenie z podłożem określone są waprobatach technicznych lub podaje je producent. Wytrzymałośćpołączenia (łącznik - papa) uzależniona jest od wytrzymałości papy,kształtu łącznika oraz charakteru obciążeń. Dla pap typu LEMBITokreślono nośność połączenia na poziomie 0,6KN. Wartość ta jestwyższa od nośności samego łącznika czy połączenia łącznik -podłoże.

W przypadku braku obliczeń, dla budynków owysokości do 20m położonych w strefie obciążeń wiatrem, łącznikimechaniczne można rozmieszczać w następujący sposób :

Nazwa strefy Liczba łączników na 1m2
Środkowa 3
Brzegowa 6
Narożnikowa 9

Liczba łączników jest zależna od strefy dachu,wielkości występujących sił ssących, zależnych od strefy wiatrowej, w jakiej jest zlokalizowany budynek oraz od jego wielkości (patrztabela).
Rozmieszczenie łączników przy mocowaniu papy wierzchniego kryciatypu LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS powinno być wykonane w takisposób, aby brzeg podkładki lub grzybka znajdował się w odległościminimum 2cm od brzegu papy.
W przypadku nachylenia połaci dachowej powyżej 450 zaleca sięwyprowadzenie dodatkowych zamocowań mechanicznych także na końcachrolek.
Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się przycięcie pod kątem450 narożnika papy po spodniej stronie zakładu) oraz podgrzaćzakład palnikiem na szerokość do 15 cm, wcisnąć posypkę szpachelką(zdj. nr 5)

i zgrzać zakład dociskając rolką dociskową (zdj.nr 6) w celu uzyskania wypływu masy asfaltowej.

Dodatkowo rolki papy należy połączyć w miejscachzakładów wzdłużnych i czołowych metodą zgrzewania . Połączeniearkuszy papy powinno wypadać na krokwi.

Zasadnicza operacja zgrzewania polega narozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż domomentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym irównomiernym rozwijaniem rolki(zdj. nr 7).

Brak wypływu masy asfaltowej świadczy oniefachowym zgrzaniu papy!


Za właściwe zaprojektowanie i wykonanie pokrycia dachowego zgodnegoz przeznaczeniem i zasadami wiedzy technicznej oraz sztukibudowlanej, w każdym pojedyńczym przypadku, odpowiada projektant iwykonawca.