Tematy miesiąca

Montaż okna

Artykuł zawiera opis prawidłowej technologii montażu okna

montaz-okna.jpg

Najważniejsze przy montażu okna jest:

1. Wymiarowanie otworu okiennego

Zanim podejmiemy decyzję o zakupie określonegomodelu okna, niezbędne jest wykonanie dokładnych pomiarów otworuokiennego. Należy przy tym pamiętać, aby wymiar zewnętrzny ramy było ok. 15-30 mm mniejszy niż wymiar otworu. Przestrzeń tajest niezbędna do przenoszenia naprężeń w ramie wywołanych zmianamitemperatury i drganiami wywołanymi ruchem samochodowym lubpodmuchami wiatru. Pamiętajmy, że szczelina pomiędzy ramą,
a ścianą absolutnie nie może być mniejsza niż 10 mm! Należy takżepamiętać
o pozostawieniu dodatkowej szczeliny dylatacyjnej, potrzebnej dozamontowania parapetów (wewnętrznego i zewnętrznego) w taki sposób,by otwory odwadniające nie znajdowały się pod parapetem i abyparapet zewnętrzny zachodził pod profil okna.

2. Przygotowanie otworu okiennego

Przed montażem okna należy sprawdzić, czypodłoże jest sztywne, mocne, wolne od kurzu, brudu, a w okresiezimowym wolne od lodu i szronu. Powłoki słabo związane z podłożemnależy całkowicie usunąć, a ubytki wypełnić GOTOWĄ MASĄ SZPACHLOWĄLUB GŁADZIĄ SZPACHLOWĄ - TYTAN ewentualnie zaprawą cementową.

Rys. 1 - Uzupełniamy ubytki masą szpachlową Tytan


Rys. 2 - Uzupełniamy ubytki masą szpachlową Tytan

3. Montaż ramy okiennej

Po wyschnięciu masy szpachlowej możemyprzystąpić do dalszych prac. Na tym etapie do prawidłowo wykonanegomontażu będą niezbędne kliny i klocki dystansowe w celu właściwegoustawienia ramy w otworze okiennym oraz do zamocowania parapetu. Wcelu ułatwienia pracy zdejmujemy skrzydło okienne i wstawiamy ramęw otwór na wcześniej ustawionych klockach dystansowych i dokładniepoziomujemy i pionujemy ramę okna. W trakcie tego należy pamiętać otakim rozmieszczeniu klocków i klinów, aby zachować wcześniejustalone wymiary dylatacji oraz nie powodować naprężeń w profiluokiennym.

Rys. 3 - Zdejmujemy skrzydło okienne i wstawiamy ramę w otwórokienny


Rys. 4 - Dokładnie poziomujemy i pionujemy ramę okna


Rys. 5 - Ustawiamy ramę okienną na wcześniej przygotowanychklockach i klinach dystansowych

4. Montaż łączników mechanicznych

Po ustabilizowaniu ramy należy trwale zamocowaćościeżnicę za pomocą łączników mechanicznych - dybli lub kotew. Wpierwszej kolejności przytwierdzamy je do ramy jeszcze przedwstawieniem całości konstrukcji w otwór. Wybór odpowiedniego typułącznika jest uzależniony od rodzaju stolarki i konstrukcji ściany(fot. 6 i 7). Sposób rozmieszczenia łączników oraz zalecane odstępypowinny zostać podane w instrukcji montażu, przygotowanej przezproducenta. Przy montażu stolarki z PCV i aluminium błędem jest, zewzględu na rozszerzalność profili, zastosowanie zarówno zbyt małej,jak i zbyt dużej ilości łączników. Należy pamiętać, że zabrania sięmontażu stolarki otworowej tylko na pianę poliuretanową (wytyczneITB).


Rys. 6 - Przed wstawieniem całości konstrukcji w otwórprzytwierdzamy łączniki mechaniczne do ramy


Rys. 7 - Po ustabilizowaniu ramy mocujemy ościeżnicę w sposóbtrwały za pomocą łączników mechanicznych

5. Wykonanie izolacji wokół okna

Po ponownym skontrolowaniu pionów i poziomówramy okiennej (warto zmierzyć również obie przekątne), należyzałożyć skrzydło, zamknąć je i można rozpocząć wypełnianieprzestrzeni dylatacyjnej odpowiednią pianą poliuretanową. Bardzoistotny w tym miejscu jest wybór odpowiedniej jakości piany -należy pamiętać o tym, że piana ta musi spełniać podobne parametryizolacji termicznej i akustycznej jak ściana i okno.
Przed przystąpieniem do aplikacji piany należy zwilżyć podłoże wodą(nie zwilżamy ramy), aby piana uzyskała właściwą strukturę ielastyczność.

Rys. 8 - Zwilżamy podłoże wodą


Rys. 9 - Wypełniamy szczelinę pianą poliuretanową np. Tytan doPCV


Rys. 10 - W trudnodostępnych miejscach możemy zastosować pianępoliuretanową wielopozycyjną

Szczelinę wypełniamy do 1/3 jej objętości (wtrakcie utwardzania piana zwiększa swą objętość) i pozostawiamypianę na ok. 24 godziny do pełnego utwardzenia (wcześniejszaobróbka może skończyć się wewnętrznym skurczem piany i w efekcienieszczelność izolacji). Nadmiar piany usuwamy w sposóbmechaniczny, obcinając ją nożem.

6. Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej

Po usunięciu nadmiaru piany przystępujemy do jejzabezpieczenia przed promieniami UV, nakładając na nią elastyczny imalowany uszczelniacz np. akryl do G-K, który charakteryzuje siędużym przystosowaniem do ruchu, bardzo dobra przyczepnością orazłatwością obróbki. Akryl ten można stosować również na zewnątrz imalować ogólnie dostępnymi farbami stosowanymi w budownictwie.

Rys. 11 - Zabezpieczamy szczelinę dylatacyjną uszczelniaczemelastycznym np. Akryl do płyt G-K Tytan


Rys. 12 - Połączenia okapników zewnętrznych uszczelniamy silikonembudowlanym Tytan

Połączenie okapników zewnętrznych uszczelnićneutralnym silikonem budowlanym, który nie reaguje z zasadowympodłożem jakie stanowią tynki. Silikon wygładzamy odpowiedniąkostką ułatwiającą jego odpowiednie wyprofilowanie, tak aby wodamogła swobodnie spływać z powierzchni uszczelnienia.

7. Parapet wewnętrzny

Zaleca się montować przy użyciu niskorozprężnejpiany 2-K, która charakteryzuje się bardzo dużą siła wiązania,małym przyrostem i stabilnością wymiarową.

Rys. 13 - Montujemy parapet przy użyciu niskorozprężnej pianyTytan 2-K