Tematy miesiąca

Nowa generacja izolacji budowli.

Szybkosprawna, wielofunkcyjna masa izolacyjna BOTAMENT RD 2 The Green 1 to produkt nowej generacji, znajdujący zastosowanie w izolacji tych części budowli i budynków, które narażone są na destrukcyjne działanie wody, np. ścian fundamentowych. Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologii polimerów, zastosowany innowacyjny środek wiążący, przez co produkt posiada wszelkie zalety stosowanych dotychczas w tym obszarze grubowarstwowy mas bitumicznych (określanych także jako masy KMB), nie wykazując przy tym większości ich wad.

rd2_.jpg

Szybkosprawna, wielofunkcyjna masa izolacyjnaBOTAMENT RD 2 The Green 1 to produkt nowej generacji znajdujący zastosowanie wizolacji tych części budowli i budynków, które narażone są na destrukcyjnedziałanie wody, np. ścian fundamentowych. Dzięki wykorzystaniu najnowszychosiągnięć technologii polimerów zastosowany innowacyjny środek wiążący, przezco produkt posiada wszelkie zalety stosowanych dotychczas w tym obszarzegrubowarstwowy mas bitumicznych (określanych także jako masy KMB) nie wykazującprzy tym większości ich wad.

Produkt ten charakteryzuje się wysokąelastycznością przez co mostkuje drobne rysy, jakie mogą pojawić się w podłożu.Jest trwale odporny na działanie promieniowania ultrafioletowego oraz mrozu. Wodróżnieniu od mas bitumicznych może stanowić podłoże pod wyprawy mineralne (wtym wyprawy tynkarskie) oraz powłoki malarskie. Dzięki temu również strefacokołowa budynku może zostać zabezpieczona przy zastosowaniu BOTAMENT RD 2 TheGreen 1. W fazie budowy materiał może być narażony na tzw. negatywne działaniewody (np. wody technologicznej), a dzięki zmianie barwy podczas tworzenia siępowłoki uszczelniającej kontrola procesu schnięcia może być prowadzona w sposóboptyczny. Materiał charakteryzuje się ponadto wysoką wydajnością i, co równieżistotne, jest przyjazny dla środowiska (określenie Green odnosi się zatem nie tylko do barwy).

Produkt BOTAMENT RD 2 The Green 1 pozwala naszybkie i nieskomplikowane wykonanie izolacji przyziemnej części budynku nietylko w przypadku obiektów nowo wznoszonych, ale także w przypadku wykonywaniatzw. wtórnych izolacji pionowych obiektów poddawanych renowacji. Ponadto możebyć zastosowany do wykonywania izolacji pionowych (podposadzkowych oraz wścianach), do mocowania płyt ochronnych i izolacyjnych, renowacji pokryćdachowych jak również na balkonach i tarasach czy w obszarach obciążonych wodąw ogrodach.

Produkt może być nakładany na praktycznie każdy rodzaj podłożawystępujący w budownictwie. Poczynając od typowych materiałów takich jak beton,cegła czy pustaki, aż po stare izolacje asfaltowe, a nawet wykonane ze smoły.Wykazuje też doskonałą przyczepność do stali oraz tworzyw sztucznych, przez coumożliwia wykonanie w sposób łatwy i trwały zarazem uszczelnienia miejscaprzejść instalacyjnych.

Właściwości.

• szybki postęp prac izolacyjnych

•  niewymaga gruntowania

• wysoka elastyczność, mostkowanie rys

• odporny na tzw. negatywne ciśnienie wody (w fazie  budowy)

• wysoka odporność na promieniowanie UV, mrózoraz  procesy starzenia

• możliwość pokrywania powłokami malarskimioraz zaprawą tynkarską

•  optyczna kontrola procesuschnięcia

Przed przystąpieniem do wykonywania powłokiizolacyjnej podłoże należy w odpowiedni sposób przygotować. Powinno ono byćnieprzemarznięte (zaleca się aby temperatura powietrza oraz podłoża była niemniejsza niż +5°C), nośne, czyste oraz wolne od substancji zmniejszającychprzyczepność. Ubytki większe niż 5 mm należy wypełnić zaprawą mineralną.Opcjonalnie do tego celu można użyć samej masy BOTAMENT RD 2 The Green 1 zdodatkiem ok. 30% suszonego piasku kwarcowego o uziarnieniu ok. 1,0÷2,0 mm (takprzygotowanego produktu nie należy jednak traktować jako masy uszczelniającej).Ubytki mniejsze niż 5 mm, takie ja pory i jamy usadowe należy wypełnićwykonując tzw. szpachlowanie drapane.

Podłoże pod masę BOTAMENT RD 2 The Green 1powinno być matowo wilgotne – suche podłoża, szczególnie te, którecharakteryzują się znaczną nasiąkliwością, należy uprzednio zwilżyć. Pozapodłożami charakteryzującymi się niewielką wytrzymałością powierzchniową niejest wymagane zastosowanie środka gruntującego (w tym pierwszym przypadkuzalecamy zastosowanie środka BOTAMENT D 12).

Aby zapewnić ciągłość izolacji wszelkienarożniki zewnętrzne należy sfazować (pod kątem 45° na długości iszerokości  minimum 5 cm od krawędzi). Zkolei w narożnikach wewnętrznych w tym w strefie ściana/fundament) nie jest jużwymagane wykonanie wyoblenia (tzw. fasety). Całkowitą szczelność powłoki w tymobszarze uzyskuje się dzięki zastosowaniu taśmy uszczelniającej BOTAMENT SB 78.

Produkt BOTAMENT RD 2 The Green 1 należynakładać poprzez szpachlowanie, malowanie lub przy użyciu odpowiedniegourządzenia natryskowego. W celu wykonania szczelnej powłoki należy nanieśćminimum dwie warstwy, których grubość powinna być dostosowana do przewidywanegoobciążenia wodą. W przypadku izolacji przeciwwilgociowej, tj. przeciwwilgotności gruntu oraz niespiętrzającej się wodzie infiltracyjnej należynanieść dwie warstwy (przy czym drugą warstwę można nanosić metodą świeże na świeże), których łącznagrubość po wyschnięciu powinna być nie mniejsza niż 2 mm. Z kolei w przypadkuizolacji wodochronnych (przeciw spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej orazwodzie pod ciśnieniem) do nakładania warstwy drugiej można przystąpić wmomencie gdy poprzednia jest na tyle wyschnięta, aby nie uszkodzić jej przynakładaniu już wykonanej powłoki. Łączna grubość obu warstw w stanie suchympowinna wynosić minimum 2,5 mm. Zarówno w przypadku izolacjiprzeciwwilgociowej, jak i wodochronnej nie jest wymagane wzmacnianie powłokipoprzez wtopienie siatki z włókna szklanego.

Tak wykonana powłoka już po trzech godzinachuzyskuje odporność na deszcz, po upłynięciu kolejnej można przystąpić doprzyklejania płyt ochronnych i/lub izolacyjnych, natomiast po dwudziestuczterech godzinach od nałożenia drugiej warstwy można przystąpić do zasypywaniawykopu.

Zastosowanie produktu BOTAMENT RD 2 The Green1 zapewnia nie tylko nieskomplikowaną obróbkę i szybki postęp prac, ale pozwalarównież ograniczyć ilość materiałów niezbędnych do wykonania systemowegorozwiązania uszczelnienia budynku. W przypadku systemów opartych o masy KMBnależy zastosować ok. dziesięciu różnych produktów. W przypadku BOTAMENT RD 2The Green 1 kompleksowe rozwiązanie uzyskiwane jest dzięki zastosowaniu dwóchlub trzech materiałów.