Tematy miesiąca

Nowoczesna biologiczna oczyszczalnia ścieków – PURESTATION EP- 6

Coraz częściej zmęczeni zgiełkiem i tempem życia, uciekamy z dala od miasta, w tereny zielone, ciche i spokojne . Jednak budowa sieci kanalizacyjnej, na ternach o rozproszonej zabudowie, nierzadko staje się perspektywą odległą i nieopłacalną, a nawet niemożliwą.Co zatem zrobić z kłopotliwymi produktami ubocznymi przemiany materii i wszelkich czynności, związanych z utrzymaniem higieny?

oczysz12.jpg

Coraz częściej zmęczeni zgiełkiem i tempem życiauciekamy z dala od miasta, w tereny zielone, ciche i spokojne .Jednak budowa sieci kanalizacyjnej na ternach o rozproszonejzabudowie nierzadko staje się perspektywą odległą i nieopłacalną anawet niemożliwą.
Co zatem zrobić z kłopotliwymi produktami ubocznymi przemianymaterii i wszelkich czynności związanych z utrzymaniemhigieny?

Zbiornik bezodpływowy - szambo
Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem wydaje się być budowabezodpływowego zbiornika, do którego spływają ścieki ze wszystkichprzyborów sanitarnych powstających w domu. Czteroosobowa rodzinaswobodnie korzystająca z wody produkuje 5m3 ścieków natydzień. Ich wywiezienie to koszt ok. 2500 pln rocznie, i jest tokoszt na wszystkie lata eksploatacji zbiornikabezodpływowego.

Przydomowe drenażowe oczyszczalnieścieków
Stosowanym rozwiązaniem jest zamontowanie oczyszczalni z drenażemrozsączającym, jednak minusem tej technologii jest koniecznośćposiadania bardzo dużej działki. Łączna długość rur rozsączającychdla domu jednorodzinnego może wynosić 100 m, zbyt mała powierzchniarozsączania skutkuje niewydolnością układu. Lokalizacja przy tymmusi spełnić wiele normatywnych odległości m. in. od ujęcia wodypitnej, najbliższych drzew, ogrodzenia sąsiada, drogi. Grunt nadziałce musi być przepuszczalny, najlepiej żeby był to żwir lubpiasek, a poziom wód gruntowych powinien być dostatecznie niski.Sama instalacja wymaga dodatkowo właściwej obsypki żwirowej, a dużyzakres prac ziemnych powoduje wysokie koszty samego montażu. Przyeksploatacji tego rodzaju oczyszczalni mogą pojawić sięnieprzyjemne zapachy. Zdarza się także, że drenaż zatyka się podłuższym okresie użytkowania i należy go wymienić. Koniecznośćdodawania biopreparatów i częstego wybierania osadów sprawia, żeich eksploatacja jest kłopotliwa i kosztowna.
Początkowy niski koszt zakupu, po uwzględnieniu wyżej przytoczonychkosztów dodatkowych potwierdza starą regułę ' co jest tanie to jestdrogie'.

Nowocześnie, ekonomicznie iprofesjonalnie
W takiej sytuacji na pewno warto zastanowić się nad rozwiązaniemekonomicznym przy zakupie i montażu ,ale tańszym w eksploatacji nalata i do tego zgodnym z normami z obowiązującymi w Europienormami.
Przystąpienie Polski do grona krajów UE wymusiło podjęcie szereguinwestycji z zakresu ochrony środowiska w tym do opracowaniaKrajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zgodnie z nim,do końca 2015 r., Polska zobligowana jest wyposażyć wszystkieaglomeracje powyżej 2000 mieszkańców w systemy odprowadzania ioczyszczania ścieków. W przypadku przydomowych oczyszczalniścieków, muszą to być urządzenia zgodne z normą europejską PN EN12566 oraz posiadać znak 'CE' dopuszczający je do bezpiecznegoobrotu i stosowania w krajach UE.

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków- PURESTATION EP - 6
Rozwiązaniem dla tak postawionych zadań, dodatkowo sprawdzającymsię w trudno przepuszczalnych gruntach, przy wysokim poziomie wódgruntowych oraz niewielkiej powierzchni terenu są oczyszczalnie wpełni biologiczne, wykorzystujące metodę osadu czynnego.Użytkowanie ich jest stosunkowo najmniej kłopotliwe, a oczyszczoneścieki można odprowadzać bezpośrednio do rowu melioracyjnego lubcieku wodnego.
Najlepszym produktem w tej klasie urządzeń jest oferowana przezfirmę Poliplast pierwsza w Europie spełniająca wymogi normyeuropejskiej oczyszczalnia Purestation EP-6. Zastosowana w niejmetoda osadu czynnego (w oparciu o którą pracuje 90% wszystkichmiejskich oczyszczalni na świecie) to najbardziej skuteczny iwydajny proces oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia EP-6 to pierwszaadaptacja tejże metody na grunt przydomowy.
Składa się z 3 połączonych ze sobą zbiorników. W pierwszymnastępuje wstępne oczyszczenie z zawiesin stałych, po czym ściekiprzesyłane są do drugiego zbiornika. Tu ma miejsce napowietrzanie izasadniczy proces oczyszczania z wykorzystaniem osadu czynnegoczyli kultur bakteryjnych odpowiedzialnych za biologiczneoczyszczanie ścieków w procesie naturalnej przemiany materii. Wtrzecim zbiorniku osadzają się obumarłe mikroorganizmy osaduczynnego i resztki zanieczyszczeń które okresowo są zawracane dopierwszego zbiornika. Ciągła cyrkulacja wewnętrzna ścieków sprawiaiż EP-6 jest odporna na zakłócenia w dostawie ścieków surowych inie powoduje uciążliwości zapachowych w trakcie pracy.
Wszystkimi cyklami pracy kieruje panel sterujący wraz z umieszczonąw nim dmuchawą. Znajdują się one w obudowie i są montowanebezpośrednio przy oczyszczalni na zewnątrz.
Oczyszczalnia EP-6 nie wymaga stosowania żadnych preparatówbiologicznych ani chemicznych. Osad z pierwszego zbiornika wybierasię raz na 1 do 2 lat. Zużycie energii elektrycznej to koszt około100 pln rocznie. Dzięki powyższym eksploatacja jest tania a średnistopień oczyszczania ścieków wynosi 96%.
Każda z oferowanych oczyszczalni jest montowana przezautoryzowanych instalatorów którzy obejmują nad nią opiekęserwisową. Dzięki temu oraz zastosowaniu najwyższej jakościsurowców do jej wyrobu oferujemy 20-letnią gwarancję na zbiornikioraz przedłużaną po corocznym serwisie gwarancję na pozostałemelementy.

Oczyszczalnia Purestation EP-6 jestjednym z szeregu urządzeń w ofercie firmy Poliplast tworzącychsystem indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych oraz ściekówsanitarnych. Oprócz niego system ten tworzą:
- nowoczesny system rynnowy Poseydon (ujęcie i odprowadzenia wóddeszczowych z dachów)
- system odwodnień liniowych (ujęcie i odprowadzenia wóddeszczowych z placów i dróg)
- system zbiorników (zmagazynowanie wód z dachów i powierzchniutwardzonych)
- Purestation EP-6 (oczyszczenie ścieków sanitarnych)
- skrzynie rosączające (rozłącznie gruntowe ścieków deszczowych ioczyszczonych)
- kanalizacja zewnętrzna (połączenie urządzeń i transportścieków)