Tematy miesiąca

Nowoczesne systemy zapraw do układania kostki brukowej

Brukowane ulice i place są częstym elementem architektury starych miast i miasteczek. Jeszcze do niedawna, była to jedyna metoda utwardzania dróg i placów, stosowana od czasów starożytnych. Dopiero w latach 50-tych ubiegłego wieku, zaczęto powszechnie stosować, jako nawierzchnię dróg masy asfaltowe. Na początku lat 90 –tych w naszym kraju na nowo zaczęto wykorzystywać na szeroką skalę bruk, tym razem betonowy produkowany metodą wibroprasowaną, jako alternatywę dla asfaltu.Oczywiście okładzina taka, tylko imituje kamień. Walory techniczne oraz estetyczne betonu znacznie odbiegają od szlachetnego materiału kamiennego.

kostkabrukowa3.jpg

Brukowaneulice i place są częstym elementem architektury starych miast i miasteczek. Jeszczedo niedawna była to jedyna metoda utwardzania dróg i placów, stosowana odczasów starożytnych. Dopiero w latach 50-tych ubiegłego wieku zaczętopowszechnie stosować jako nawierzchnię dróg masy asfaltowe. Na początku lat 90–tych w naszym kraju na nowo zaczęto wykorzystywać na szeroką skalę bruk, tymrazem betonowy produkowany metodą wibroprasowaną jako alternatywę dla asfaltu.

Oczywiścieokładzina taka tylko imituje kamień, walory techniczne oraz estetyczne betonu znacznieodbiegają od szlachetnego materiału kamiennego.

Częstymproblemem dotyczącym powierzchni brukowanych jest woda stojąca w szczelinachspoinowych. Dochodzi do takiej sytuacji najczęściej na skutek nieodpowiednichwłaściwości odsączających warstwy nośnej, lub z powodu zbyt małego spadkunawierzchni. W tym przypadku przy fudze przepuszczającej wodę dochodzi najczęściejdo wypaczania się okładziny pod wpływem zmiennych cykli zamarzania irozmarzania.

        Niezwiązana spoiwem fuga (piasek,żwirek) posiada w swej strukturze duże pory,

jestto idealne miejsce do odkładania się różnego typu zabrudzeń. Stanowi to idealnepodłoże dla rozwoju mchów i traw, co wpływa niekorzystnie na estetykęnawierzchni.

   Kolejnym problemem są niekontrolowane naprężenia,które mogą prowadzić do zniszczenia fug. Dotyczy to w szczególności fugsztywnych związanych spoiwem.

Brakfug dylatacyjnych w nawierzchniach brukowych i kamiennych prowadzi do naprężeńw całej nawierzchni, co może doprowadzić do pękania fug i okładziny kamiennej.

Dlategobardzo ważne jest prawidłowe zaplanowanie całego sytemu uwzględniające przyszłeobciążenia. Fachowe prowadzenie robót jest równie ważne.

Dobórodpowiednich materiałów, które spełniają specyficzne wymagania orazprzestrzeganie technologii ich stosowania to klucz do sukcesu.

Próczestetyki i żywotności muszą tego typu powierzchnie spełniać wymogi funkcjonalności. Dowykonania nawierzchni wykorzystuje się różnego typu płyty, kostki kamienne i betonoweoraz kostki klinkierowe.

W przypadkusilnych obciążeń mechanicznych spowodowanych ruchem kołowym, na mostach, wrynnach i kanałach odwadniających stosuje się układy nieprzepuszczające dlawody. Natomiastprzy lżejszych obciążeniach w ogródkach, na ścieżkach, chodnikach podjazdach dogaraży najlepiej sprawdza się system wodoprzepuszczalny.

 Firma Sopro posiada w swojej ofercie materiały dowszystkich opisanych wcześniej przypadków.

Wprzedstawionej poniżej tabeli pokazano miejsca zastosowania poszczególnychzapraw do spoinowania:

Natomiastdo mocowania kostki brukowej i płyt kamiennych firma Sopro oferuje zaprawędrenażową Sopro DM 610 wraz ze szlamem sczepnym Sopro HSF 748.

Zestawten może być wykorzystany w każdym wymienionym w tabeli przypadku. Możebyć wykorzystywany do układania płytek i płyt kamiennych, bruku kamiennego,betonowego, klinkierowego w zastosowaniach zewnętrznych.

Parametrytechniczne, wytrzymałość na ściskanie powyżej 16 N/mm2 oraz na zginanie 4 N/mm2,kwalifikują ten materiał jako zaprawę do układania we wszystkich strefachobciążenia.

Zaprawata wykonana jest z kruszywa marmurowego o jednakowym uziarnieniu (2-3 mm) wiązanacementem trasowym redukującym możliwość powstawania wykwitów wapiennych orazprzebarwień kamienia naturalnego. Dzięki specjalnie dobranemu uziarnieniu zaprawanie ulega zniszczeniu na wskutek zmiennych cykli zamarzania rozmarzania,odpowiedniej wielkości pory zapewniają bardzo wysoką przepuszczalność wody(500l/m2/h dla warstwy 3 cm).

SoproDM 610, jako podkład pod kostkę brukową może być stosowana w warstwie minimum 5cm.

Szczególniewysokie wymagania stawia się materiałom do fugowania.

Musząone nie tylko przenieść wysokie obciążenia mechaniczne (jak w obszarach ruchudrogowego), ale tam gdzie jest to wymagane spełnić funkcję drenażową wraz zzaprawą podbudowy oraz zachowywać właściwości wodoodporności.

Dlawszystkich tych specyficznych wymagań w ofercie Sopro znajdują się odpowiednierozwiązania. Dobór zapraw do spoinowania uzależniony jestod rodzaju obciążeń i miejsca (patrz tabela)

Brukowanie dróg i placów kostką kamiennązmieniło się w bardzo istotny sposób w ostatnich latach. Wysokie i intensywneobciążenia pojazdami, większe wymagania inwestorów wymuszają od projektanta iwykonawcy poszukiwania najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie. Przedstawionepowyżej materiały dają szeroki wybór rozwiązań technologicznych gwarantującychdługotrwałą, bezawaryjną eksploatację przyzachowaniu efektownego wyglądu nawierzchni.