Tematy miesiąca

Ocieplenia wykonywane w okresie letnim

Okres letni, dla większości kojarzący się z wakacjami, to szczyt sezonu budowlanego. Prace elewacyjne na istniejących obiektach, a zwłaszcza na nowo realizowanych, to głównie zewnętrzne izolacje termiczne, znane dawniej jako metoda lekko-mokra, obecnie BSO, czyli Bezspoinowy System Ociepleń. O ile, podczas prac na stanach surowych i wykończeniowych wpływ temperatury nie ma większego znaczenia, o tyle modernizacja elewacji, jej ostateczny wygląd i późniejsza trwałość, zależy w dużej mierze od pogody, a właściwie od wilgotności i temperatury powietrza podczas prowadzonych prac.

schemat_star_grafit.jpg

Okresletni, dla większości kojarzący się z wakacjami, to szczyt sezonu budowlanego.Prace elewacyjne na istniejących obiektach, a zwłaszcza na nowo realizowanych,to głównie zewnętrzne izolacje termiczne, znane dawniej jako metodalekko-mokra, obecnie BSO, czyli Bezspoinowy System Ociepleń. O ile, podczasprac na stanach surowych i wykończeniowych wpływ temperatury nie ma większegoznaczenia, o tyle modernizacja elewacji, jej ostateczny wygląd i późniejszatrwałość, zależy w dużej mierze od pogody, a właściwie od wilgotności itemperatury powietrza podczas prowadzonych prac.

Wysokie temperatury mają niekorzystny wpływ namineralne materiały używane podczas wszelkich prac budowlanych. Praktyczniewszystkie zaprawy klejowe, poza dyspersyjnymi, do mocowania materiałówizolacyjnych, wełny lub styropianu oraz ceramiki, wiążą chemicznie pozarobieniu z wodą. Brak wody podczas procesu wiązania materiałów mineralnychpowoduje przesuszenie, a nie związanie zapraw.

Przesuszony materiał wiążący,np. klej, nie ma zakładanych przez producenta właściwości, główniewytrzymałościowych. Niedokładne, niestabilnie osadzone podłoże z płytizolacyjnych jest główną przyczyną późniejszych problem ów,spękań szpachli i tynków dekoracyjnych. Należy pamiętać, że pomiar temperaturydotyczy nie tylko samego materiału wiążącego, ale także temperatury podłoża imateriału klejonego. Co ciekawe, południowe ściany w okresie letnim nagrzewająsię często do temperatur w granicach 40-60 ˚C. Większość producentów podaje,jako zalecane temperatury graniczne do obróbki materiałów mineralnych przytemperaturach powietrza, miedzy + 5 a +25 ˚C. Przy obecnie panującej aurze tewartości temperaturowe są znacznie przekroczone. Dlatego tak ważne, zwłaszczadla wykonawców będących często pod presją czasu ze strony inwestora, jestprowadzenie księgi budowy i notowania temperatur powietrza.  Niektóre prace na południowych ścianachpowinny być wykonywane jedynie w godzinach wczesno rannych, a potem chronioneprzed słońcem siatkami, plandekami lub wręcz zraszane wodą. Jeśli nie możnatego zapewnić, prace powinny być wstrzymane przez kierownika robót lubinspektora nadzoru. 

Niestety ze względuna tempo robót budowlanych i krótkie cykle inwestycyjne, duża część prac wykonywanajest bez respektowania tych zasad. Dlatego tak ważne jest uświadamianie zagrożeń wynikających z wykonywaniaprac w innych temperaturach, niż zakłada to producent. Problem ten dotyczyrównież okresu jesienno-zimowego, gdy temperatury spadają poniżej 0 ˚C. Woda,która latem powinna wyparować, w zimie zamarza. Brak wody zarobowej, którapowinna być obecna w wystarczającej ilości (podanej przez producenta) wewszystkich materiałach mineralnych podczas chemicznego wiązania, niezależnie,czy latem, czy zimą, uniemożliwia uzyskanie zakładanych parametrów.

Wartopamiętać, że karta techniczna produktu wraz z dokładnym opisem na opakowaniujest jednoznaczna z instrukcją obsługi dla każdego wyrobu. Porównując materiałybudowlane do innych produktów, użytkowanie, np. urządzeń niezgodne z zaleceniemproducenta, zwalnia go od wszelkiej odpowiedzialności za wynikłe z tego powoduszkody. W przypadku materiałów budowlanych najczęściej winą obarcza się producentamateriału. Efekt końcowy prowadzonych prac w dużej mierze zależy także odwykonawcy oraz warunków, w których wykonywane są poszczególne roboty. Przedewszystkim należy pamiętać o wpływie i odziaływaniu warunków pogodowych podczasprac. Każdy materiał opuszczający zakład produkcyjny jest bowiem sprawdzany iotrzymuje aprobaty oraz certyfikaty jakości, a najczęstszą przyczyną późniejszychproblemów są błędy podczas obróbki, nierzadko w nieodpowiednich warunkach.

Większośćwspółczesnych materiałów budowlanych do wznoszenia murów jest porowata i lekka,dla zapewnienia parametrów izolacyjności termicznej. Takie materiały są zawsze„suche” i nie są w stanie zmagazynować wody. Tutaj też należy spodziewać sięnajwiększych zagrożeń wynikających z przesuszenia stosowanych materiałówmineralnych. Zalecane przez producenta, np. bloczków do budowy murów, gruntydla wyrównania i zmniejszenia chłonności, zastępowane są często dostępnymigruntami uniwersalnymi. Takie preparaty izolują, odcinając wręcz dostęp wody domateriału, co powoduje, że wiązanie chemiczne materiału mineralnego z takimpodłożem jest praktycznie niemożliwe. Wszyscy producenci materiałów mineralnychzalecają wykonywanie prac na stabilnych i chłonnych podłożach. Chłonnośćkonieczna jest dla wstępnego przewiązania z podłożem, poprzez powolnewchłanianie wody zarobowej. Mokry materiał „przykleja” się do chłonnegopodłoża, potem wiąże i twardnieje. Na zaizolowanym, niezwilżalnym podłożu,mokry materiał nie będzie się trzymać, tylko zsunie pod własnym ciężarem.

Zdecydowanielepiej sytuacja wygląda na starych, murowanych klasyczną cegłą murach. Murytakie mają o wiele większa wilgotność własną, sprzyjającą dobremu wiązaniu iutwardzaniu. Często są wręcz mokre, co jest bardziej wadą niż zaletą. Ogólniemówiąc, na starych murach zdarza się mniej błędów wykonawczych wynikających znieodpowiedniej temperatury powietrza podczas prowadzenia prac. Paradoksalniewprowadzenie nowych rodzajów materiałów do wznoszenia murów, częstowymagających odpowiednich produktów do ich wykańczania, spowodowało sporezamieszanie na rynku budowlanym. Kiedyś była jedynie cegła, którą murowano itynkowano zaprawami sporządzanymi z piasku, wapna, cementu i wody. Recepturybyły znane, proste i powtarzalne. Rzemieślnicy wykonujący proste i powtarzalneczynności przez wiele lat dochodzili do mistrzostwa w ich praktycznymstosowaniu. To tłumaczy jakość i trwałość starszych tynków.  Obecnie na rynku jest wiele materiałów dowznoszenia murów i jeszcze więcej do ich wykańczania, nie wszystkie nadają sięna każdy rodzaj podłoża. Należy dokładnie zapoznać się z asortymentem orazstosować się do zaleceń producenta, w tym także do warunków temperaturowych.Niedozwolone jest mieszanie materiałów, które mogą wchodzi w niekontrolowanereakcje chemiczne.

FirmaBaumit, produkująca większość materiałów mineralnych opartych o wodę, poprzezsieć swoich przedstawicieli kontroluje materiały od wyjścia z fabryki aż dozakończenia inwestycji. Każdego dnia nasi pracownicy pomagają dobraćodpowiednie rozwiązania i doradzają, które materiały wybrać do realizacjiposzczególnych etapów budowy. Wszystko po to, aby powstające obiekty stawianebyły zgodnie z wszelkimi wymogami formalnymi oraz sztuką budowlaną.

 MaciejIwaniec, Manager Renowacje Baumit