Tematy miesiąca

OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

Ściany zewnętrzne są jednym z najważniejszych elementów budynku. Zapewniają nośność i izolują wnętrze od wpływu czynników atmosferycznych. Prawidłowy dobór rozwiązania konstrukcji ściany, ma wpływ na energooszczędność budynku, co znacznie ogranicza koszty eksploatacji.

Ściany zewnętrzne są jednym z najważniejszychelementów budynku. Zapewniają nośność i izolują wnętrze od wpływuczynników atmosferycznych. Prawidłowy dobór rozwiązania konstrukcjiściany ma wpływ na energooszczędność budynku co znacznie ograniczakoszty eksploatacji.

Jaka grubość izolacji ?

Miarą izolacyjności cieplnej przegród jestwspółczynnik przenikania ciepła Uk, którego wartośćprzedstawia ilość ciepła uciekającego w ciągu 1 s przez 1m2 ściany, gdy różnica temperatur po obu jej stronachwynosi 1ºC. Im ten współczynnik jest mniejszy, tym lepiej. Wymaganywspółczynnik Uk dla ścian jednowarstwowych wynosiaktualnie w Polsce 0,50 W/m2K. Dla ścianwielowarstwowych wymaganie jest ostrzejsze, bo współczynnikUk nie może przekraczać 0,30 W/m2K.
Należy pamiętać, że przyjęcie dla poszczególnych przegród wsp.przenikania ciepła o obowiązujących wartościach Uk(max),(dawne kmax,) nie gwarantuje spełnienia aktualnegokryterium energooszczędności - wartość oporu cieplnego R[m2K/W] przegrody (jako minimalny standard) powinienwynosić dla ścian zewnętrznych bez okien R ≥ 4,0 bo U =1/R = 0,25 ≤ Uk(max) = 0,30 W/m2K
Ściany dwuwarstwowe wysoką izolacyjność cieplną zawdzięczająociepleniu z wełny mineralnej. Wystarczy zamontować 15 cm skalnejwełny mineralnej ROCKWOOL, by uzyskać wartość Ukponiżej 0,30 W/m2K. Większe grubości ociepleniaskutecznie obniżają współczynnik przenikania ciepła Uknawet do poziomu 0,20 W/m2K, co przekłada się na niskiekoszty ogrzewania jak również na oszczędności na etapie budowy, np.wystarczą węższe ściany i fundamenty oraz mniejsze grzejniki itańszy kocioł.
Kompleksowymi rozwiązaniami do wykonywania elewacji budynku sąsystemy pod handlowymi nazwami Ecorock Max, EcorockL.
Podstawowy pakiet systemu w zależności od przeznaczenia,składa się z płyty z wełny skalnej FASROCK Li FASROCKMAX, zaprawy klejącej ZK-ECOROCK do mocowania płyt oraz zaprawyZZ-ECOROCK do wykonywania warstwy zbrojonej z siatką elewacyjną napłytach z wełny skalnej - dostarczanych w postaci suchejmieszanki.

W skład systemu wchodzi także roztwór gruntującyPT-ECOROCK, dostarczany w postaci gotowej do stosowania,przeznaczonej do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawętynkarską oraz mineralna zaprawa ECOROCK do wykonywania wyprawytynkarskiej - dostarczana w postaci suchej mieszanki, ZaprawaECOROCK występuje w odmianach zróżnicowanych ze względu na wymiarnajgrubszej frakcji wypełniacza od 1mm do 3mm a także ze względu narodzaj struktury (baranek lub kornik).
Łączniki mechaniczne wbijane dla betonu, cegły pełnej, silki, lubwkręcane dla betonu komórkowego, ceramiki poryzowanej stosowane sąbezwzględnie we wszystkich systemach. Jedyne odstępstwo dotyczysystemu Ecorock z płytami lamelowymi: Fasrock L, które z racjiprzyklejania na całej powierzchni oraz prostopadłego do ścianyukładu włókien są dopuszczone do stosowania bez kołków, lecz tylkowtedy, gdy wysokość elewacji nie przekracza 20m lub powierzchniaściany jest nie nośna (powierzchnia otynkowana lub pyląca tak jakprzy betonie komórkowym).
Systemowe pakiety po 25 m2 (dla uziarnienia 3,0 mm) i 50 m2 (dlauziarnienia 1,5; 2,0 mm) nie uwzględniają elementów takich jaknarożniki z siatką, listwy startowej czy listwy przyokiennej.Elementy te trudno przeliczyć na powierzchnię elewacji a ilości sąuzależnione od kształtu budynku i np. liczby okien.

Nakładanie kleju na płytach Fasrock L i Max

Najczęściej popełniane błędy

Najczęściej pojawiającym się błędem wykonawczymjest brak izolacji zachodzącej na ramę okienną oraz brak ociepleniapod parapetem. Takie niedopatrzenia sprzyjają pojawieniu sięmostków liniowych wokół okien przez które ucieka ciepło.
Bardzo często zdarza się klejenie płyt Fasrock L na placki (powinnybyć klejone na całej powierzchni) oraz pomijanie kołkowania płyt napodłożach nienośnych. Notorycznie nie są przestrzegane zasadynakładania kleju (bez ramki wokół płyty, różne ilości placków).Stosowanie zamiennie kołków do wkręcania i do wbijania.
Pomijane są siatki nad narożnikami otworów okiennych i drzwiowych.Nieumiejętnie wycinane są płyty lub w narożu otworu schodzą sięnarożnikami. Zaklejane są nieszczelności pomiędzy płytami.
Ważny etap zatapiania siatki często wykonywany jest z pominięciemgruntowania wełny (należy najpierw zagruntować wełnę, nałożyć pacązębatą warstwę kleju a następnie zatapiać siatkę).
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad nie tylko wzakresie BHP ale również wskazówek wykonawczych: powinien stosowaćsiatki ochronne, wykonywać prace w zalecanych temperaturach przyodpowiedniej wilgotności. Niestety szereg tych prostych zasadczęsto nie jest przestrzeganych co prowadzi do występowania wieluusterek, pęknięć czy zacieków generujących dodatkowe koszty azaniedbania zwiększają koszty użytkowania budynków.