Tematy miesiąca

Ocieplenie z efektem osuszania – systemy ociepleń KABE Therm.

Duża ilość wilgoci, zawarta w materiałach budowlanych, jest jednym z najczęstszych czynników, niekorzystnie wpływających na trwałość obiektów budowlanych. Korozja mechaniczna, chemiczna i biologiczna, to najczęstsze przyczyny szkód budowlanych, spowodowanych wilgocią. Dlatego, podstawowym zadaniem elewacyjnych materiałów wykończeniowych, w tym także systemów ociepleń, jest zapewnienie możliwości odparowania wilgoci i ochrona przed tymi niepożądanymi zjawiskami.

kabethermnvklima.jpg

Duża ilość wilgoci zawarta w materiałachbudowlanych jest jednym z najczęstszych czynników, niekorzystniewpływających na trwałość obiektów budowlanych. Korozja mechaniczna,chemiczna i biologiczna to najczęstsze przyczyny szkód budowlanychspowodowanych wilgocią. Dlatego podstawowym zadaniem elewacyjnychmateriałów wykończeniowych, w tym także systemów ociepleń, jestzapewnienie możliwości odparowania wilgoci i ochrona przed tyminiepożądanymi zjawiskami.

Ściany zewnętrzne w budynkach nowo wznoszonych,prawie zawsze, zawierają dużo wilgoci, pochodzącej z mokrychprocesów budowlanych. W szczególności, przy dużym tempieprowadzonych prac i krótkim okresie realizacji obiektów budowlanych- budynki często oddawane są w stanie wilgotnym. To skutkuje, zkolei, obniżoną izolacyjnością cieplną przegród, a więc ich gorszymiwłaściwościami użytkowymi. Proces stopniowego wysychania przegród, wtrakcie eksploatacji budynku, naraża ich użytkowników na zwiększonekoszty ogrzewania, obniżony komfort cieplny i ryzyko rozwojuchorobotwórczych grzybów.

Firma Farby KABE proponuje system ociepleńKABE THERMze styropianem perforowanym KLIMA -rozwiązanie, które umożliwia znaczne skrócenie okresu wysychaniaścian.

Poniżej prezentujemy zestawienie wartościwspółczynników oporu dyfuzyjnego dla różnych materiałówtermoizolacyjnych (im niższa wartość wsp. m tym lepszaparoprzepuszczalność danego materiału i krótszy okres wysychaniaściany).

Budynki ze ścianami zewnętrznymi wykonanymi zmateriałów porowatych (jak np.: beton komórkowy, ceramikaporyzowana i keramzyt) powinny być ocieplane systemem o oporzedyfuzyjnym μ zbliżonym do wartości μ samej przegrody. Zastosowaniebardziej szczelnego systemu w budynkach o zawilgoconych ścianachpowoduje stopniową kondesację wilgoci, prowadzącą do destrukcjimateriału przegrody i przemarzania ścian. Dlatego istotnym aspektemjest skrócenie okresu wysychania przegród budowlanych.

Zjawisko migracji wilgoci w ścianachocieplonych różnymi materiałami termoizolacyjnymi

Najnowszym rozwiązaniem firmy Farby KABE w tymzakresie są wysokodyfuzyjne systemy ociepleń KABE THERM EPS iKABE THERM NV na bazie perforowanego styropianu KLIMA. Ścianazewnętrzna ocieplona takim systemem zachowuje się jak homogeniczna(jednolita) warstwa oddająca wilgoć równomiernie w całym przekroju,bez ryzyka powstania niebezpiecznego zjawiska kondensacji wilgoci.Przytoczone poniżej parametry oporu dyfuzyjnego potwierdzają żeproponowane systemy są skuteczną alternatywą dla znacznie droższychsystemów ociepleń na bazie wełny mineralnej.

Porównanie współczynników oporudyfuzyjnego

Równomierny rozkład m (układ homogeniczny)wzawilgoconej przegrodzie powoduje skrócenie czasuschnięcia przegrody i szybsze uzyskanie stabilizacjiwytrzymałościowej (trwałości)

System KABE THERM NV ze styropianem KLIMA - wysokodyfuzyjnysystem ociepleń na bazie styropianu z niskoalkaliczną,polikrzemianową wyprawą tynkarską NOVALIT T.

System KABE THERM EPS ze styropianemKLIMA - kompletny system ociepleń na bazie styropianu zzewnętrzna silikonową wyprawą tynkarska ARMASIL T

Systemy KABE THERM EPS i KABE THERM NV zestyropianem KLIMA służą do ocieplania ścian zewnętrznychbudynków w technologii bezspoinowego systemu ociepleń BSO. Mogą byćstosowane w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym,użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach jużistniejących, jak i nowo wznoszonych do wysokości 25 m (dlabudynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości 11. kondygnacjiwłącznie). Przeznaczone są na wszelkie typowe podłoża mineralne,takie jak: beton, beton, komórkowy, kamień, tynk cementowy,cementowo-wapienny oraz na ścianach wykonanych z betonu komórkowegoi cegieł silikatowych oraz na podłoża pokryte dobrze przylegającąpowłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.

Korzyści zastosowania systemu ociepleń KABE THERM zestyropianem perforowanym KLIMA :

• Oszczędność czasu i pieniędzy
Przeciętnie potrzeba 2-3 lat, aby nowy budynek prawidłowo wysechł.Dawniej zalecano, aby dom po wybudowaniu przez pierwszą zimę stałpusty i nie był użytkowany. Obecnie nie ma na to czasu.Zastosowanie tego systemu daje możliwość szybszego zasiedlenia(wprowadzenia się) nowego budynku. Oszczędzają wszyscy uczestnicyprocesu budowlanego: developer może szybciej osiągnąć zysk,natomiast klient może szybciej użytkować mieszkanie, za którezapłacił. Skraca się czas oczekiwania na korzyści przez obiestrony.

• Ocieplenie z efektem osuszania
Zastosowanie systemu ociepleń KABE THERM EPS i KABE THERM NVz perforowanymi płytami KLIMA znacznie skraca czaswysychania ścian. Okres ten dla murów ceglanych jest zmniejszony do50% w stosunku do typowych systemów ociepleń, dla murów z betonukomórkowego jest skrócony o 58%, a dla ścian betonowych nawet do62% (przy zastosowaniu technologii monolitycznych). Krótszy okreswysychania ścian to niższe koszty ogrzewania i mniejsza ilośćwilgoci wewnątrz budynku.

• Zdrowy klimat wnętrz
Zastosowanie systemu KABE THERM EPS KLIMA i KABE THERM NVKLIMA pozwala na ograniczenie strat ciepła z wnętrza budynku izwiększenie temperatury wewnętrznych powierzchni ścian, a niskiopór dyfuzyjny systemu umożliwia stopniową redukcję zawartej w nichwilgoci. Cieplejsze i mniej wilgotne ściany to wyższy komfort dlamieszkańców i mniejsze ryzyko pojawienia się chorobotwórczychgrzybów. Dlatego stosując system ociepleń KABE THERM zperforowanymi płytami styropianowymi KLIMA możemy być pewni,że uzyskamy zdrowy klimat wnętrza i wyższy komfort użytkowaniamieszkania.

• Nowoczesne rozwiązania budowlane
Perforowane płyty ze styropianu ekspandowanego KLIMAwyróżniają się przede wszystkim niskim oporem dyfuzyjnym izwiększoną wytrzymałością na rozciąganie, dzięki czemu pozwalają naswobodne odprowadzenie nadmiaru wilgoci ze ściany (podobnie jaksystemy na bazie wełny mineralnej). Płyty ze styropianu są lekkie iłatwe w obróbce oraz nie wymagają stosowania łącznikówmechanicznych (kołkowania) do wys. 10 m. Perforowane płytystyropianowe KLIMA w połączeniu z wysoko paroprzepuszczalnymtynkiem silikonowym ARMASIL T, tynkiem polikrzemianowymNOVALIT T tworzą perfekcyjnie dopasowany układ warstw"oddychającego" systemu ociepleń.

• Trwała i estetyczna elewacja
Wierzchnia warstwa elewacji jest wizytówką każdego budynku, aprzede wszystkim stanowi ochronę przed działaniem wieluniekorzystnych czynników atmosferycznych. Najlepszym materiałem dojej wykonania jest tynk silikonowy ARMASIL T oraz tynkpolikrzemianowy NOVALIT T. Po zwilżeniu silikonowej wyprawytynkarskiej, na jej powierzchni powstaje efekt odpychaniacząsteczek wody przez żywicę silikonową. Efekt ten skuteczniezabezpiecza elewację przed działaniem opadów oraz znacznie redukujeosadzanie się zanieczyszczeń. Tynk polikrzemianowy NOVALIT T wodróżnieniu od tradycyjnych tynków silikatowych, posiada obniżonąalkaliczność (pH 8÷9,5), dzięki czemu zastosowanie tego produktujest tak samo łatwe, jak stosowanie tynków akrylowych, a jegoparametry techniczne porównywalne są do parametrów tynkówkrzemianowych (silikatowych).

Euro-Aprobata dla systemu KABE THERMEPS
Oparte na styropianie systemy ociepleń marki KABE THERM mogą byćstosowane na budowach wszystkich krajów Unii Europejskiej. Doobrotu na rynkach UE dopuszcza je bowiem uzyskana przez firmę FarbyKABE Europejska Aprobata Techniczna (ETA) na system "KABE THERMEPS", którego składnikami są "samoczyszczące" tynki silikonoweARMASIL T oraz wyjątkowe niskoalkaliczne tynki polikrzemianoweNOVALIT T oraz popularne tynki akrylowe PERMURO. Przyznanie ETA dlasystemów marki KABE THERM Farby KABE oznacza, że produkty wchodzącew ich skład spełniają wymagania wytycznych do Europejskich AprobatTechnicznych ETAG 004.