Tematy miesiąca

Papy asfaltowe specjalne

LEMBIT NRO to papa asfaltowa wierzchniego krycia do pokryć jenowarstowych, trudno palna i nierozprzestrzeniająca ognia, którą produkuje się wg PN-EN13707:2006 i PN-EN13707:2006/A1:2007

logolemartlozolte.jpg

LEMBIT NRO to papa asfaltowa wierzchniego krycia do pokryćjenowarstowych, trudno palna i nierozprzestrzeniająca ognia, którąprodukuje się wg PN-EN13707:2006 i PN-EN13707:2006/A1:2007

Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych.

System dachowy z zastosowaniem papy LEMBIT NROpozwala na realizowanie przekryć dachowych w zakresie odpornościogniowej warstwowych przekryć dachowych. Badania w zakresieodporności ogniowej elementów budynku przeprowadzono dla: nośności- R, szczelności - E oraz izolacyjności - I wg. PN-EN 13501-2:2007(U).

Papa LEMBIT NRO przeznaczona jest do wykonywaniawarstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę możnastosować do wykonywania nowych i renowacji starych pokryćdachowych. Ze względu na wysoką wytrzymałość oraz zdolność dowydłużenia przy rozciąganiu zaleca się stosować na izolacjenarażone na działanie czynników mechanicznych.

I. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowejprzekryć dachu z częścią nośną ze stalowej blachy trapezowej, przypoziomie wykorzystania dopuszczalnego obciążenia blachy wedługkryteriów normy PN-EN 13501-2:2007(U) dla płyt styropianowych EPS100 o grubości co najmniej 200 mm: REI 15 i RE30 (tablica 1).
Dopuszcza się zmianę kąta nachylenia przekrycia w zakresie od0o do 25o

System dachowy LEMBIT nr 42:

Dla przekrycia: dach z blachy trapezowejprofilowanej, folia paroizolacyjna o grubości 0,2 mm, termoizolacjapłyty styropianowe EPS 100-038, pokrycie z papy asfaltowejpodkładowej LEMBIT OP-V70 S30 i papy wierzchniego krycia LEMBITNRO; system przeszedł badania i posiada raport odporności ogniowejwarstwowego przekrycia dachu: KLASYFIKACJANP-713.1/A/2008/.

II. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowejprzekryć dachu z częścią nośną ze stalowej blachy trapezowej, przypoziomie wykorzystania dopuszczalnego obciążenia blachy wedługkryteriów normy PN-EN 13501-2:2007(U) dla płyt z wełny mineralnej ogęstości 130kg/m3 i grubości: ≥80 mm dla REI 15, ≥90mmdla REI 30, ≥ 100 mm dla REI 45 (tablica 2). Dopuszcza się zmianękąta nachylenia przekrycia w zakresie od 0o do25o .

System dachowy LEMBIT nr 44

Dla przekrycia: dach z blachy trapezowejprofilowanej, folia paroizolacyjna o grubości 0,2 mm, termoizolacjapłyty z wełny mineralnej o gęstości 130kg/m3, welonszklany o gramaturze co najmniej 60g/m2, pokrycie z papyasfaltowej podkładowej LEMBIT O P-V70 S30 i papy wierzchniegokrycia LEMBIT NRO; system przeszedł badania i posiada raportodporności ogniowej warstwowego przekrycia dachu : KLASYFIKACJANR NP-713.2/A/2008/MŁ.

MOCOWANIE BLACHY (propozycjamontażu):
Blachę (opiera się) mocuje się do:
1.Płatwi/belek żelbetonowych, ścian murowanych z bloków pełnych lubścian betonowych za pomocą łączników stalowych minimum M4,5x55 mmlub gwoździ osadzonych pirotechnicznie o średnicy minimum 4,2 mm wliczbie:
• jeden łącznik w każdym zagłębieniu fali - przy rozstawie pławi do600 cm włącznie,
• dwa łączniki w każdym zagłębieniu fali na zakładach blach napodporach oraz na podporach skrajnych - przy rozstawie pławi od 600do 750 cm,

2.Płatwi/belek stalowych za pomocą wkrętów stalowych minimum 4,5x25mm lub gwoździ osadzonych pirotechnicznie o średnicy minimum 4,2 mmw liczbie:
• jeden łącznik w każdym zagłębieniu fali - przy rozstawie płatwido 600 cm włącznie,
• dwa łączniki w każdym zagłębieniu fali na zakładach blach napodporach skrajnych - przy rozstawie płatwi od 600 do 750 cm,

Po obwodzie przekrycia wykonuje się izolacjęścian attyki w postaci płyt ze skalnej wełny mineralnej o grubościminimum 6 cm i gęstości co najmniej 90 kg/m3, któradochodzi do skalnej izolacji cieplnej z płyt ze skalnej wełnymineralnej oraz obróbkę blacharską w postaci kątownika 25x25 cm zblachy stalowej o grubości 0,5 mm, która mocowana jest do blachytrapezowej.
Maksymalna wartość obciążenia podwieszonego do blach trapezowychwynosi 0,37 kN/m2. Obciążenie podwieszone mocuje się zapomocą wieszaków z prętów gwintowanych o średnicy minimum 8 mm douchwytów przykręconych do blachy trapezowej. Maksymalne obciążeniejednego wieszaka wynosi:

- 0,30 kN - przy rozstawie płatwi do 600 cmwłącznie,

- 0,25 kN - przy rozstawie płatwi od 600 cm do750 cm włącznie,


3.Płatwi / belek drewnianych za pomocą wkrętów stalowych minimumØ5,5x55 mm w liczbie:
• jeden łącznik w każdym zagłębieniu fali - przy rozstawie płatwido 600 cm włącznie,
• dwa łączniki w każdym zagłębieniu fali na zakładach blach napodporach skrajnych - przy rozstawie płatwi od 600 do 750 cm.

Połączenie podłużne arkuszy blach wykonuje się za pomocą wkrętówsamowiercących o średnicy minimum 4,8 mm i długości minimum 16mm wrozstawie maksimum 35 cm.

Uwaga:

1.Podana klasyfikacja ogniowa dla termoizolacjiz płyt styropianowych i wełny mineralnej zachowuje ważność podwarunkiem, że w rozwiązaniach warstwowych przekryć dachowych zczęścią nośną z blachy trapezowej nie zostaną wykonane żadnezmiany.

2.Prace montażowe z papą LEMBIT NRO w zakresieklasyfikacji odporności ogniowej REI15 , RE20, REI30, REI45 wsystemach dachowych lembit mogą odbywać się po uprzednimskontaktowaniu z działem doradztwa technicznego firmy LEMAR lubregionalnym kierownikiem sprzedaży w celu otrzymania pełnejinformacji w zakresie zastosowania określonej papy. Prace tepowinny być nadzorowane przez inspektora nadzoru budowlanego wzakresie montażu i inspektora ochrony przeciwpożarowej w zakresiespełnienia klasyfikacji odporności ogniowej warstwowych przekryćdachowych z izolacją cieplną z płyt styropianowych lub z wełnymineralnej.