Tematy miesiąca

Pojemność cieplna betonu komórkowego – czy naprawdę jest ważna?

W technologii budownictwa tradycyjnego oraz energooszczędnego, jednym z najważniejszych współczynników charakteryzujący zarówno ściany, jak i inne elementy domu, jest współczynnik przenikania ciepła - U. Parametr ten określa, ile ciepła przenika (ucieka) przez ścianę o powierzchni jednego metra kwadratowego w ciągu sekundy w momencie, gdy różnica temperatur pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną stroną ściany wynosi 1˚C. W budownictwie dąży się do jak największego zmniejszenia tego parametru, gdyż charakteryzuje on termoizolacyjność ściany. Czym mniejsza wartość współczynnika U, tym ściana będzie cieplejsza i będzie w stanie dłużej utrzymać ciepło wewnątrz pomieszczenia (nie będzie strat ciepła).

hh148.jpg

W technologiibudownictwa tradycyjnego oraz energooszczędnego jednym z najważniejszychwspółczynników charakteryzujący zarówno ściany, jak i inne elementy domu jestwspółczynnik przenikania ciepła U. Parametr ten określa, ile ciepła przenika(ucieka) przez ścianę o powierzchni jednego metra kwadratowego w ciągu sekundyw momencie, gdy różnica temperatur pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną stronąściany wynosi 1˚C.  

W budownictwie dążysię do jak największego zmniejszenia tego parametru, gdyż charakteryzuje on termoizolacyjnośćściany. Czym mniejsza wartość współczynnik U, tym ściana będzie cieplejsza ibędzie w stanie dłużej utrzymać ciepło wewnątrz pomieszczenia (nie będzie stratciepła).

W konstrukcji ściany najmniej izolacyjnymelementem jest zaprawa murarska stosowana jako spoina. Obecnie widoczna jesttendencja do wznoszenia ścian z zastosowaniem zapraw cienkowarstwowych. 

Należy spodziewać się, że w dłuższejperspektywie czasu wyprą one tradycyjne zaprawy murarskie. Producencimateriałów murowych oferują systemy, w których stosuje się tylko spoinypoziome, natomiast łączenia pionowe wykonywane są na zasadzie piór-wpust. Ta metodawymaga bardzo dużej dokładności wymiarów elementów murowych, co w przypadkubloczków z betonu komórkowego H+H nie stanowi problemu. Firma H+H Polska produkujebloczki z dokładnością wymiarów ±1mm. Jak wiadomo, współczynnik przenikaniaciepła ścian domów energooszczędnych powinien być na poziomie nieprzekraczającym0,20 W/m2K. Wartość ta jest bardzo niska, biorąc pod uwagę to, że w „Warunkachtechnicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” parametr ten jestwciąż na poziomie 0,30 W/m2K w przypadku ścian jednowarstwowych i warstwowych.W budownictwie pasywnym dąży się do osiągnięcia naprawdę małych wartości i obecnieściany zewnętrzne muszą mieć współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,1 –0,15 W/m2K. Niestety osiągniecie tak niskich wartości współczynnikaprzenikania ciepła w przypadku ścian jednowarstwowych jest bardzo trudne ikosztowne, dlatego też bardzo często wykonuje się dodatkową warstwę izolacji zwełny mineralnej lub styropianu. Izolowanie w nieskończoność ścian możeostatecznie nie obniżyć tego parametru do żądanej wartości, a domurowywaniedodatkowych ścian, tworząc konstrukcje trójwarstwowe może ostateczniespowodować, że zwrot kosztów przedsięwzięcia zdecydowanie przekroczykilkanaście, a może i więcej lat.  Wtabeli 1 pokazano wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ wybranychmateriałów murowych H+H oraz wartości

Jak widać,współczynnik λ oraz współczynnik U jest najlepszy dla materiałów lekkich. Czymlżejszy materiał, tym cieplejsza ściana i mniejsze koszty związane z ogrzaniembudynku. Wymagań dotyczących ścian jednowarstwowych nie spełniają materiałyciężkie, np. cegła silikatowa, dlatego wymagają one wykonania warstwyociepleniowej. Konstrukcja przegród zewnętrznych budynków ma ogromny wpływ nautrzymanie ciepła wewnątrz pomieszczenia. W domach najwięcej ciepła ucieka wrazz powietrzem wentylacyjnym, dlatego warto zastanowić się nad dodatkowymelementem wspomagającym utrzymanie ciepła w budynku, jakim mogą być np.rekuperatory instalowane w przewodach wentylacyjnych. Troska o dobro środowiskanaturalnego powinna kierować działaniami każdego człowieka, dlatego każdypowinien zastanowić się nad zmianą powszechnie wykorzystywanych materiałów w budownictwiena te, które zapewnią jak najmniejsze zużycie energii na jego ogrzewanie.

Do właściwości termicznych materiałów murowych,oprócz współczynnika przewodzenia ciepła , należy zaliczyć również ciepło właściwe c [J/(kg*K)], któreokreśla, jaką ilość energii należy dostarczyć do 1kg materiału, aby zwiększyćjego temperaturę o 1 ˚C.

Z wzorów tychwynika, że wielkość C jest proporcjonalna do masy m oraz ciepła właściwego cmateriału murowego, dlatego  też pojemnośćcieplna to zdolność do pobierania i akumulowania ciepła pochodzącego zotoczenia. Dodatkowo wykorzystanie materiału o dużej pojemności cieplnejmoże mieć negatywny wpływ na izolacyjność budynku w przypadku jego zastosowaniana ściany zewnętrzne. W związku z tym w technologii domów pasywnych tego  typu materiały  stosuje się jedynie  we wnętrzu. Należy pamiętać również, że pojemność cieplną budynku liczymytylko na 10 cm grubości ściany.

Powstajepytanie, czy stosować materiały ciężkie, które potrzebują dużej ilości energiido ogrzania budynku i ściany, wiedząc, że w pewnym czasie ciepło to zostanieoddane, czy też materiały lekkie potrzebujące dużo mniej energii na ogrzanieściany, a co za tym idzie oddające mniej zgromadzonego ciepła. W okresiejesienno-zimowym, aby utrzymać komfort w mieszkaniu, ogrzewamy je stale. Zatemnie ma sytuacji, kiedy obniżamy temperaturę wewnątrz pomieszczenia, aby zyski znagrzanej ściany zostały oddane do pomieszczenia. Nawet wieczorem, kiedyidziemy spać, chcemy, aby temperatura w pomieszczeniach wynosiła 18 – 20˚C.Wiedząc, że mamy ściany z materiału ciężkiego, które zgromadziły dużo ciepła,ilość oddanego ciepła będzie niewielka, ponieważ pomiędzy standardowątemperaturą 21˚C, jaką mamy podczas dnia, a temperaturą w nocy różnica jestniewielka, a oddanie ciepła do środka odbywa się bezwładnie i nie mamy nato większego wpływu.

Najważniejszym powinno być budowanieciepłych domów, couzyskuje się przede wszystkim, stosując lekkie materiały ścienne, do którychnależy zaliczyć beton komórkowych firm H+H – najcieplejszy ze wszystkichdostępnych na rynku materiałów murowych. Ponadto dzięki porowatej strukturzebeton komórkowy zapewnia bardzo dobry mikroklimat w budynku.

Należypodkreślić, że wszystkie materiały murowe chłoną wodę, ale beton komórkowy zewzględu na porowatą strukturę najszybciej ją oddaje i dlatego ma pozytywnywpływ na mikroklimat wewnątrz budynku. Dodatkowo dzięki stosowaniu wapna dojego produkcji, ściana nie ulega zagrzybieniu, co potwierdziły wyniki badańścian budynków po powodzi z 1997 r.

Decydując sięna budowę domu, należy więc zwracać uwagę nie tylko na akumulację i pojemnośćcieplną materiałów murowych, ale również na inne parametry, przede wszystkimtakie, jak izolacyjność cieplna czy ognioodporność. Jak wiadomo jedną z najwyższychodporności ogniowych ma beton komórkowy. Klasa odporności ogniowej tegomateriału wynosi REI 240. Oprócz tego należy kierować się kompletnością systemumurowego i stosować rozwiązania zawierające elementy nadprożowe, elementydo wznoszenia ścian nośnych,  działowychczy kształtki U oraz zaprawy murarskie lub klejące.

Tylkopodejście kompleksowe umożliwia świadomy wybór oraz powoduje, że budowa domustaje się mniej kłopotliwa. BUDUJ z H+H!