Tematy miesiąca

Pokrycia dachów - wymagania w zakresie odporności ogniowej REI

Podstawową funkcją przekrycia dachu jest zabezpieczenie budynku przed wpływami atmosferycznymi. Drugą, ważną funkcją jest ochrona przeciwpożarowa budynku. Dach jest elementem, który w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo użytkowe budynku. W przypadku powstania pożaru dachu, dochodzi do zagrożenia całego budynku. Konstrukcja dachu i jego przekrycia, powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia dla wszystkich klas odporności pożarowej budynków, tak aby uniemożliwić powstanie w nich ognia i dymu, a w razie pożaru, można było podjąć skuteczne działania, mające na celu jego ugaszenie oraz ratowanie ludzi i zwierząt.

ludzik.jpg

P.P.H.LEMAR Sp.z o.o. Czerwonak przygotował systemy dachowe wzakresie odponości ogniowej warstwowych przekryć dachowych napodłożu z płyty żelbetonowej z izolacją cieplną z płytstyropianowych lub ze skalnej wełny mineralnej z zastosowaniem papyspecjalnej, wierzchniego krycia LEMBIT NRO.

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowejwarstwowych przekryć dachowych wykonanych na części nośnej wpostaci płyty żelbetonowej z izolacją cieplną z płyt styropianowychEPS-100-038 (system nr 66) lub ze skalnej wełny mineralnej (systemnr 65).

Dach o konstrukcji żelbetonowej o nachyleniumin. 0%, max. 25%.
Badania w zakresie odporności ogniowej przekrycia dachuprzeprowadzono dla: nośności - R, szczelności - E, izolacyjności -I, wg PN-B-02851-1 oraz PN-EN1363-1:2001.Systemy pozwalają narealizowanie przekryć dachowych w zakresie odporności ogniowejwarstwowych przekryć dachowych wg PN-EN13501-2+A1:2009.

Klasa odporności ogniowej przy poziomiewykorzystania obciążenia z izolacją termiczną z płyt styropianowychna podłożu żelbetonowym wynosi: REI 15 dla 75%; RE 20 dla 67%; zuwzględnieniem wartości obliczeniowej obciążenia śniegiem"S"(system dachowy nr 66) . System dachowy posiada klasyfikacjęodporności ogniowej przekrycia wydany przez Zakład Badań OgniowychWarszawa - KLASYFIKACJA NP-713.1/A/2008/MŁ , OPINIA2072/10/ZOONP.

System dachowy nr 66:
odporność ogniowa warstwowego przekrycia dachowego REI 15, RE 20,mocowanie mechaniczne na izolacji termicznej z płytstyropianowych.

Klasa odporności ogniowej przy poziomiewykorzystania obciążenia z izolacją termiczną z płyt z wełnymineralnej o gramaturze minimum 130kg/m3 na podłożużelbetonowym dla określonej grubości wynosi: ≥ 80mm dla REI 15; ≥90mm dla REI 30; ≥ 100mm dla REI 45; z uwzględnieniem wartościobliczeniowej obciążenia śniegiem "S"(system dachowy nr 65).Klasyfikacja odporności ogniowej przekrycia wydana przez ZakładBadań Ogniowych Warszawa - KLASYFIKACJA NP-713.2/A/2008/MŁ , OPINIA2072/10/ZOONP.

System dachowy nr 65:
odporność ogniowa warstwowegoprzekrycia dachowego REI 15, REI 30, REI 45, mocowanie mechanicznena izolacji termicznej z płyt ze skalnej wełny mineralnej.

Część nośną przekrycia dachu wykonano z płytyżelbetonowej, na której umieszczono folię paroizolacyjną PE ogrubości 0,2mm (zdj. nr 1). Na folii paroizolacyjnej ułożonoizolację cieplną z płyt styropianowych EPS 100-038 o grubości conajmniej 200mm lub płyty ze skalnej wełny mineralnej o gramaturzeminimum 130kg/m3 i grubości ≥ 80mm dla REI 15; ≥ 90mmdla REI 30; ≥ 100mm dla REI 45. Płyty styropianowe lub z wełnymineralnej układamy na pokryciu z folii paroizolacyjnejuszczelniając nimi całość pokrycia.

Na izolacji cieplnej z płyt styropianowych(system dachowy nr 66) układa się przekładkę z welonu z włókienszklanych (zdj. nr 2) na zakłady do 50mm w celu uszczelnieniacałości systemu dachowego i uzyskania dodatkowej przegrody przedogniem. Następnie na izolacji termicznej z płyt styropianowych lubz wełny mineralnej (system dachowy nr 65) zastosowano papępodkładową LEMBIT O P-V70 S30, zgrzewając na łączeniach wzdłużnychi poprzecznych (zdj. nr 3 ). Arkusze papy należy łączyć ze sobą nazakłady : podłużny 9cm, poprzeczny od 12 do 15 cm.W warstwiewierzchniej zastosowano papę specjalną wierzchniego krycia LEMBITNRO. Papę LEMBIT NRO zgrzewa się palnikiem gazowym po przeszkoleniu(zdj. nr 5) oraz mocuje się łącznikami mechanicznymi (zdj. nr 4) -teleskop,wkręt i kołek; poprzez papę podkładową , przekładkę zwelonu z włókien szklanych płyty styropianowe (system dachowy nr66) lub z wełny mineralnej (system dachowy nr 65) i paroizolację dopodłoża betonowego. Łączniki rozmieszczamy wzdłuż zakładupodłużnego na całej powierzchni: w strefie środkowej - 3szt.,bocznej - 6 szt., narożnikowej - 9szt.(dla obiektu położonego w Istrefie wiania wiatru i dla budynku o wysokości do 20m). Brzeggrzybka powinien znajdować się w odległości min. 2cm od brzegupapy. Długość łączników uzależniona jest od grubości warstwyizolacji termicznej.

Montaż: mocowanie mechaniczne, zalecanybezpłomieniowy system układania papy lub po przeszkoleniu przyużyciu palnika gazowego (zdj. nr 5). Po obwodzie wykonuje sięizolacje ścian attyk w postaci płyt ze skalnej wełny mineralnej ogrubości minimum 6 cm i gęstości co najmniej 90kg/m3,która dochodzi do izolacji cieplnej oraz obróbki blacharskiej wpostaci kątownika 25x25cm z blachy stalowej o grubości 0,5 mm (zdj.nr 6).

Klasyfikacje w zakresie odporności ogniowejprzekrycia dachu wykonanego z części nośnej w postaci płytyżelbetonowej z izolacją termiczną z płyt styropianowych (systemdachowy nr 66) przy poziomie wykorzystania dopuszczalnegoobciążenia podłoża według kryteriów polskiej normy PN-EN13501-2:2007(U) podano w tablicy nr 1.

Tak wykonane przekrycie dachowe z izolacjątermiczną z płyt styropianowych lub ze skalnej wełny mineralnej wzakresie klasy odporności ogniowej przekrycia ogranicza możliwośćprzedostania się ognia z palącego dachu do wnętrza budynku naskutek rozszczelnienia części nośnej (np. połączeń styków płytżelbetowych). Część nośna przekrycia dachu została wykonana zmateriałów niepalnych, wewnątrz części nośnej przekryciaumieszczono palną izolację cieplną uzyskując klasę odpornościogniowej tej części przekrycia nie niższą niż E 15.
Klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej przekrycia dachuwykonanego z części nośnej w postaci płyty żelbetonowej z izolacjątermiczną z płyt ze skalnej wełny mineralnej (system dachowy nr 65)przy poziomie wykorzystania dopuszczalnego obciążenia podłożawedług kryteriów polskiej normy PN-EN 13501-2:2007(U) podano wtablicy nr 2.
Ponadto dopuszczone do stosowania w budownictwie systemy dachowezapewniają szczelność ogniową E30 pasa przekrycia dachu budynkuniższego o szerokości 8m, przyległego lub usytuowanego bliżej niż 8m od ściany z otworami budynku wyższego.Wymagania te dotyczą takżeczęści niższej tego samego budynku, jeżeli ta część stanowi odrębnąstrefę pożarową aby ograniczyć możliwość przerzutu pożaru z budynkulub części niższej budynku na wyższy lub wyższą część tego samegobudynku. Ogranicza to także możliwość spowodowania pożaru częściniższej np. na skutek wyrzucenia palących się przedmiotów z częściwyższej.

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornościogniowej przekryć dachowych z izolacją termiczną z płytstyropianowych lub ze skalnej wełny mineralnej podana w tabeli nr 1i 2 zachowuje ważność pod warunkiem, że w rozwiązaniach warstwowychprzekryć dachowych z częścią nośną z płyty żelbetonowe nie zostanąwykonane żadne zmiany.

Klasy odporności ogniowej warstwowych przekryćdachów, podane w klasyfikacji NP-713.1/A/200/MŁ ( system dachowy nr66 - tabela nr 1), NP-713.2/A/200/MŁ (system dachowy nr 65 - tabelanr 2) w przypadku zamiany części nośnej przekryć z blachytrapezowej na płytę żelbetonową nie ulegają zmianie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego,budynki powinny być tak konstruowane, aby uniknąć przedwczesnejutraty odporności ogniowej, a w konsekwencji rozprzestrzeniania siępożaru na cały dach i jego zawalenia. Wykonane badania ogniowesystemów dachowych na podłożu żelbetonowym z izolacją termiczną zpłyt styropianowych (system nr 66) i z płyt ze skalnej wełnymineralnej (system nr 65) pozwalają ocenić zaproponowanerozwiązania przekryć dachów, dzięki czemu możliwe jest zapewnienieodpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papyspecjalnej, wierzchniego krycia LEMBIT NRO powinno odbywać sięwedług projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisamibudowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych winstrukcji producenta : www.lemar.poznan.pl.

Prace montażowe z zastosowaniem papy LEMBIT NROw systemach dachowych mogą odbywać się po uprzednim skontaktowaniuz regionalnym kierownikiem sprzedaży lub z działem doradztwatechnicznego firmy LEMAR w celu otrzymania pełnej informacji wzakresie zasad montażowych.