Tematy miesiąca

Pomieszczenia wilgotne – jak sobie z nimi radzić?

„Jak pościelisz, tak się wyśpisz” - mówi stare, polskie przysłowie. Zasada ta dotyczy również nakładania powłok ochronnych. Od właściwego podejścia do ich doboru, zależy końcowy sukces w postaci długotrwałej i podnoszącej komfort użytkowania eksploatacji. Ten etap robót budowlanych ma szczególne znaczenie, w przypadku pomieszczeń o podniesionej wilgotności. Wilgoć obecna w pomieszczeniu, a także penetrująca podłoże, w krótkim czasie zweryfikuje zarówno wykonawcę powłoki (za jej wybór oraz aplikację) oraz dostawcę (za jakość produktu).

"Jak pościelisz tak się wyśpisz" mówi starepolskie przysłowie - zasada ta dotyczy również nakładania powłokochronnych. Od właściwego podejścia do ich doboru zależy końcowysukces w postaci długotrwałej i podnoszącej komfort użytkowaniaeksploatacji. Ten etap robót budowlanych ma szczególne znaczenie wprzypadku pomieszczeń o podniesionej wilgotności. Wilgoć obecna wpomieszczeniu, a także penetrująca podłoże, w krótkim czasiezweryfikuje zarówno wykonawcę powłoki (za jej wybór oraz aplikację)oraz dostawcę (za jakość produktu).

Wilgoć w pomieszczeniach
Nadmiar wilgoci wewnątrz pomieszczeń jest czynnikiem który obniżakomfort ich użytkowania z uwagi na odczuwalne wrażenie obniżonejtemperatury. Pomieszczenia ogrzewane i wilgotne przez dłuższy czasmają też wpływ na zdrowie mieszkańców - w warunkach takich częstowystępują różnego rodzaju mikroorganizmy chorobotwórcze (wszyscy napewno słyszeli o grzybach).

Po przekroczeniu pewnej granicznej ilości parywodnej w powietrzu zaczyna się ona skraplać, co w trakcie dłuższejeksploatacji pomieszczenia w takich warunkach, prowadzi doszybszego zużycia sprzętów znajdujących się wewnątrz (il. 2).Wilgoć wreszcie, zwłaszcza w postaci pary wodnej, ma negatywnywpływ na trwałość wymalowań ścian i sufitów (il.1). Para wodnawnikająca do wnętrza ścian w wielu przypadkach prowadzi dozłuszczenia powłok znajdujących się na nich.

Nowa koncepcja
Farby Kabe podchodzi do doboru farb do pomieszczeń mokrych wodmienny sposób od stosowanych powszechnie. Farby stosowane do tejpory do pomieszczeń w których poziom wilgoci jest wyższy odprzeciętnych 50 - 60 % wilgotności względnej, typowych dla pokoimieszkalnych (farby tzw "Kuchnia i łazienka") charakteryzują sięstosunkowo wysoką szczelnością dla pary wodnej i wody, równocześnienie są to powłoki całkowicie szczelne

Przy wysokim ciśnieniu pary wewnątrzpomieszczenia (duża ilość pary, wnętrze nie wentylowane) para wodnawnika do wnętrza ściany i częściowo skrapla się na jej zewnętrznejpowierzchni. Zasadniczy problem z powłoką tego typu zaczyna się wmomencie gwałtownej wentylacji pomieszczenia. Ciśnienie pary spadaszybciej w pomieszczeniu niż wewnątrz ściany - para wodna zatemstara się przedostać jak najszybciej ze ściany do pomieszczenia.Szybki przepływ pary przez powłoki o słabej paroprzepuszczalności wkierunku od ściany do wnętrza pomieszczenia, powoduje powstawaniebardzo dużych naprężeń na styku ściana-farba Po dłuższym okresieeksploatacji doprowadza to do złuszczeń farby (il.5, il.1)

Według koncepcji Farby Kabe para wodna powinnaswobodnie przedostawać się do wnętrza ściany i równie łatwo się zniej wydostawać. Szczelne powłoki powinny być stosowane jedynie wstrefie bezpośredniego kontaktu ze strumieniem wody oraz dodatkowow strefie dużych obciążeń mechanicznych (ścieranie, uderzenia,zarysowanie) z uwagi na to, że ten rodzaj powłok wykazuje większąodporność na brutalne traktowanie (z uwagi na większą ilośćspoiwa).

Co zyskujemy
Celem stosowania rozwiązania Farby KABE jest podniesienie komfortuużytkowania wnętrz:
 Ściana zaczyna pełnić funkcję zbiornika buforującego nadmiarwilgoci w pomieszczeniu
 Para wodna swobodnie wnika do wnętrza ściany i obniża swojąobecność w pomieszczeniu
 W trakcie wentylowania pomieszczenia para wodna swobodnieopuszcza ściany bez ryzyka powodowania uszkodzeń powłoki
 Zmniejsza się ilość skroplonej pary na ścianach i elementachwyposażenia wnętrza
 W pomieszczeniu występują warunki mniej podatne na rozwójszkodliwych mikroorganizmów,
 Obniża się odczucie wilgoci we wnętrzu
System taki udało się uzyskać dzięki zastosowaniu powłokkrzemianowych. Powłoki takie opierają się na spoiwie o odmiennejstrukturze w stosunku do typowych powłok akrylowych (oraz innychpowłok dyspersyjnych).

Jak widać na ilustracji powłoki krzemianowecharakteryzują się dużo większą porowatością niż farby akrylowe.Przenikalność pary wodnej jest zatem dla tych powłok znaczniewiększa. Farby krzemianowe posiadają jeszcze jedną ważną cechęodróżniająca je od farb akrylowych. W trakcie tworzenia powłokifarby te wchodzą w reakcję chemiczną z podłożem mineralnym (farbazaczyna stanowić część podłoża) w przeciwieństwie do powłokakrylowych które łączą się z podłożem na zasadach fizykochemicznych(powłoka jest "naklejona" na podłoże). Cecha ta ma zasadniczeznaczeniu dla trwałości wymalowań ścian w pomieszczeniach gdziepara wodna może gwałtownie migrować ze ściany do wnętrza

Składniki systemu
System powłok do pomieszczeń wilgotnych Farby KABE składa się zdwóch materiałów:
 Farby akrylowej Akrylatex W - powłoki stosowanej w strefiebezpośredniego kontaktu ze strumieniem wody oraz w strefienajwiększych obciążeń mechanicznych,
 Farby krzemianowej Aquatex - powłoki stosowanej w pozostałychstrefach
Farba Akrylatex W jest powłoką akrylową (typu "Kuchnia i łazienka")o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i bardzo niskiejnasiąkliwości. Paroprzepuszczalność powłoki jest typowa dla powłokakrylowych. Farba Aquatex jest farbą krzemianową, niskoalkaliczną obardzo wysokiej paroprzepuszczalności. Farba ta sanowi zarównowarstwę dekoracyjną jak i może być stosowana jako warstwapodkładowa pod farbę Akrylatex W. Dzięki kombinacji Aquatex -Akrylatex W uzyskiwana jest powłoka o wyjątkowo wysokiej odpornościmechanicznej.
Ponieważ w obu przypadkach mamy do czynienia z powłokami matowymizapewniającymi optyczne wyrównanie podłoża, mało widoczne będąrównież różnice pomiędzy nimi. W obu przypadkach mamy do czynieniaz farbami przyjaznymi do stosowania. Typowe farby krzemianowecharakteryzują się wysoką alkalicznością, która ma wpływ zarówno nabezpieczeństwo pracy podczas nakładania jak i na ew uszkodzeniaelementów wrażliwych na takie środowisko (dotyczy to np. szkła jaki szkliwionej ceramiki) - w przypadku farby Aquatex udało sięobniżyć alkaliczność do stanu neutralnego. W efekcie uzyskanosystem komplementarnych powłok całkowicie bezpiecznych w aplikacjioraz o wyjątkowych właściwościach eksploatacyjnych.