Tematy miesiąca

Produkty Baumit do układania płytek i zalecane podłoża.

Trwałość wszelkich warstw wykończeniowych, często dekoracyjnych, zależy głównie od podłoża. Dotyczy to w równej mierze ścian, jak i podłóg. Ściany będące na linii wzroku, z dobrym oświetleniem, które powoduje załamanie światła już na niewielkich nierównościach, łatwiej jest ocenić oraz poprawić niedoskonałości. Warto podkreślić, że na pionowych powierzchniach działa dodatkowo siła grawitacji, która sprawia, że jeśli podłoże jest słabe lub źle przygotowane, materiał wykończeniowy lub okładzina może się odspoić i odpaść.

1_wyrownywaniepodloza_d36_3108.jpg

Trwałość wszelkich warstw wykończeniowych, często dekoracyjnych, zależy głównie od podłoża. Dotyczy to w równej mierze ścian, jak i podłóg. Ściany będące na linii wzroku, z dobrym oświetleniem, które powoduje załamanie światła już na niewielkich nierównościach, łatwiej jest ocenić oraz poprawić niedoskonałości. Warto podkreślić, że na pionowych powierzchniach działa dodatkowo siła grawitacji, która  sprawia, że jeśli podłoże jest słabe lub źle przygotowane, materiał wykończeniowy lub okładzina może się odspoić i odpaść.

Z kolei podłogi, zwłaszcza znajdującesię w niewielkich, źle oświetlonych pomieszczeniach, trudno jest szybko i poprawnieocenić. Stąd, przeważnie zwraca się mniejszą uwagę na przygotowanie powierzchnipoziomych, niż w przypadku pionowych ścian, które szykowane są pod różnegorodzaju wykończenia. Może się wydawać, że szkody w przypadku źle wykonanych pracna powierzchniach poziomych są mniej groźne, bo z podłogi nic nie odpadnie.  Jednak często nie bierze się pod uwagętego,  jakie mogą być koszty wyłączeniapomieszczeń z eksploatacji na czas kolejnego remontu. Często niewielkienierówności lub pęknięcia ujawniają się w krótkim czasie po zakończeniu prac. Niestabilne,źle przygotowane podłoże powoduje odspajanie i pęknięcia płytek. Najczęstszymbłędem jest bagatelizowanie istniejących dylatacji konstrukcji. Na istniejącychposadzkach dylatacje zawsze występują na łączeniu pomieszczeń z korytarzami, nadużych powierzchniach lub długich korytarzach. Wystarczy dokładna obserwacjapowierzchni i każdy je dostrzeże. Wszelkie nowe warstwy, łącznie z wykończeniowymi (płytki), powinny dokładniepowtarzać istniejące dylatacje. 

Całkowite przykrycie istniejących dylatacji, nawet przy wykonaniu nowychw innych miejscach, nie uchroni przed pęknięciami w miejscach występowaniapierwotnych. Wiele konstrukcji budowlanych, nawet po dłuższym czasie, manaprężenia, które kompensują się w miejscach dylatacji.  Jeśli są wypełnione zaprawami zawsze nastąpiniekontrolowane naprężenie, które skończy się pęknięciem lubwybrzuszeniem.  Przy popularnych,coraz częściej stosowanych dekoracyjnych wykładzinach, nawet niewielkienierówności powodują szybsze zużycie materiału w tych miejscach. Dotyczy to takżepłytek ceramicznych, których krawędzie na nierównościach ulegają szybszemuścieraniu. W tym przypadku wiele zależy od natężenia ruchu. To, co w domachprzy normalnym użytkowaniu objawia się po latach, to przy dużym natężeniu, np.w galeriach handlowych, sklepach, korytarzach w instytucjach, może być widocznew ciągu pierwszych miesięcy użytkowania.

Poniżej przybliżymy Państwu tematdobrego przygotowania podłoża o różnym stanie technicznym, pod wykończeniawykładzinami lub płytkami ceramicznymi. Duże znaczenie ma stan całego budynku, zwłaszcza stan stropów. Wprzypadku nowego budownictwa, przeważnie nie ma większych problemów, z koleistarsze budynki z drewnianymi stropami oraz nowe, budowane w technologiidrewnianej, wymagają  sprawdzenianośności i stanu belek.  Belki, tworzącestrop, mogą mieć wyraźne ugięcie lub wręcz ,,pracować”, ze względu nazawilgocenie, osłabienie upływem czasu lub szkodliwą działalność owadówżerujących w drewnie. Takich stropów nie powinno się dodatkowo dociążać, bonawet niewielki ruch podłoża dyskwalifikuje sztywne posadzki, które będą ulegaćspękaniu.  Wykonując posadzki w nowobudowanych lub remontowanych budynkach, należy sprawdzić jaką grubość warstwy możemywykonać.  Ważna jest informacja, czypodłoga będzie związana trwale z podłożem, czy będzie tzw. podłogą ,,pływającą”z warstwą docieplenia oraz czy planowane jest ogrzewanie podłogowe. Wzależności od tych parametrów możemy wykonać posadzki cementowe Baumit EstrichE225, Baumit Estrich E160, Baumit Faser Estrich E225 lub corazmodniejsze, szybsze w wykonaniu i zapewniające od początku wypoziomowaniepowierzchni, rozlewne posadzki gipsowe BaumitAlpha 2000.  

Dane techniczne poszczególnychopisywanych materiałów znajdziecie Państwo w kartach technicznychzamieszczonych na stronie internetowej www.baumit.pl

Dobrze wykonana, trwała i nośnaposadzka, podobnie jak mur, stanowi podłoże pod kolejne warstwy. Naprawianie posadzekpoprzez nakładanie kolejnych warstw, bez  pewności ich stabilności i przyczepności zpodłożem, obarczone jest dużym ryzykiem.  Przy obecnej dostępności różnychmateriałów,  dedykowanych do określonychcelów i grubości,  warto wykonaćgruntowny remont posadzki, aby wykonane na niej warstwy wierzchnie przez latanie wymagały poprawek.                        W przypadku nowooddawanych budynków, posadzki robione są najczęściej na warstwie ocieplenia(styropianu), dobrze wykonane nadają się po zagruntowaniu do klejenia parkietulub płytek ceramicznych. Jednak warto zawsze sprawdzić poziomicą i łatą powierzchnię,zwłaszcza w narożnikach pomieszczeń. Większe nierówności, przed zastosowaniemmas samopoziomujących, warto wyrównać zaprawą Baumacol Preciso. Niewielkie nierówności należy zniwelować masamisamopoziomującymi, celem uzyskania idealnych poziomych powierzchni.  Dobre wyrównanie, to  zdecydowane zmniejszenie zużycia kleju,używanego najczęściej do wygładzenia powierzchni. Służy to również ułatwieniu iprzyśpieszeniu samego układania płytek.  Wzależności od nierówności podłoża, zalecana jest masa samopoziomująca Baumit Nivello Quattro w zakresiestosowania 1-20mm. Oczywiście powierzchnie przed zastosowaniem massamopoziomujących należy dobrze oczyścić, odkurzyć  oraz zwiększyć przyczepność używając   BaumitGrund.  Wyrównane podłoże,  w przypadku pomieszczeń o zwiększonymzawilgoceniu, wymaga dodatkowego zabezpieczenia -zaizolowania przed dostępemwody. Materiał, popularnie zwany folią w płynie, Baumit Proof zbroi się dodatkowo w narożnikach specjalnymi taśmamiuszczelniającymi Baumit Strap(siatka z gumowanym środkowym pasem). Taśmy są konieczne zawsze tam, gdziewystępuje łączenie materiałów, np. ściany murowanej z płytami gips-karton.Siatka zatapiana jest w płynnej folii, a gumowana warstwa ułatwia wykonanieszczelnych załamań, które często ze względu na różnice materiałów mogą sięlekko przemieszczać. W miejscach łączenia różnych materiałów ściennych istosowania taśm uszczelniających, konieczne jest spoinowanie okładzinceramicznych  elastycznymi materiałami,np. Baumit PremiumFuge  z BaumitSilikon.  Podobnie, jak w przypadkumateriałów do wykonywania posadzek, dedykowanych do różnych grubości i celów,występują różne zaprawy klejowe do montażu płytek ceramicznych.

Głównymikryteriami wyboru kleju jest miejsce stosowania, (we wnętrzach czy nazewnątrz), rodzaj płytki (tradycyjna, terakotowa, gresowa), występowanieogrzewania podłogowego.  We wnętrzach, nastabilnych podłożach, bez ogrzewania podłogowego, pod zwykłe płytki,  wystarczy zaprawa klejowa do płytek Baumit Basic. W przypadku płytek omałej nasiąkliwości, do stosowania również na zewnątrz, wymagany jest klej Baumit Pro.  Na podłoża opodwyższonej wytrzymałości, o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych oraz napodłoża odkształcalne, jak również na tradycyjne podłoża tj. betony, jastrychycementowe i anhydrytowe zalecany jest klej BaumitFlexFlow.Istniejące ogrzewanie podłogowe ze względu na występujące różnicetemperatur, wymaga stosowania klejów elastycznych, takich jak Baumit FlexUni lub wysoko elastyczny Baumacol FlexTop. Przyklejone płytkiceramiczne wymagają spoinowania, które zabezpiecza przed wnikaniem wody.Zaprawy do fugowania Baumit Premium Fuge,występują w różnych, uzupełniających się kolorach  z elastycznym materiałem do spoinowania Baumit Silikon. Jak w większości pracbudowlanych, wybór i rodzaj materiałów jest ogromny, ostateczny wynik i efektzależy od człowieka, który to wykonuje. Dlatego też, aby uniknąć nieprzyjemnychniespodzianek, warto przed przystąpieniem do prac zapoznać się z kartamitechnicznymi  poszczególnych materiałów,wybrać te które są dedykowane do wybranych przez Państwa materiałów ceramicznych.

Należy unikać, tzw.  materiałów ,,uniwersalnych”, które teoretycznienadają się do każdego podłoża, ale trudno wymagać od nich specyficznych,wysokich wymagań.  Zainteresowanychzapraszamy na naszą stronę internetową, www.baumit.pl,gdzie poza materiałami informacyjnymi, znajduje się formularz z możliwościązadania konkretnych pytań.

Maciej Iwaniec

Manager Renowacje i Fasady.