Tematy miesiąca

Roboty murarskie z użyciem wapna hydratyzowanego

W artykule przestawiamy rolę wapna hydratyzowanego w zaprawie murarskiej

bielik.jpg

Zaprawa nie powinna mieć wytrzymałości większej niż podłoże, ponieważ może to być przyczyną powstawania rys i pęknięć wmurze, do pęknięć elementów murowych może także prowadzić zbyt dużąsztywność zaprawy cementowej.
Należy chronić elementy murowe, piasek, ścianę podczas wykonywaniarobót przed wodą, ponieważ jest ona potencjalnym nośnikiem solirozpuszczalnych w wodzie i może wpływać na wystąpienie wykwitówsolnych na elewacji.
Mieszanie zaprawy z użyciem ciasta wapiennego powinno przebiegaćprzy dodawaniu składników przy zachowaniu kolejności : woda,piasek, ciasto wapienne. Ogólnie, gdy stosujemy wapno w postaciciasta wapiennego, to przed dodaniem go do składników suchych, należygo rozrzedzić wodą. W przypadku sporządzania zaprawy z użyciemwapna hydratyzowanego najpierw należy wymieszać suche składniki , apotem stopniowo dodawać wody do otrzymania jednolitej masy.Mieszanie mechaniczne powinno trwać ok. 3 minut.
Czas zużycia zaprawy wapiennej powinien być krótszy niż 8 godzin, aw temperaturze przekraczającej 25˚C krótszy od 4 godzin.
Czas zużycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekraczać 5godzin od chwili zarobienia, a w temperaturze powyżej 25˚C krótszyod 1 godziny.
W przypadku zaprawy cementowej, przy normalnych warunkachtemperaturowych czas zużycia powinien być krótszy od 2 godzin,jeśli temperatura przekracza 25˚C zaprawa cementowa powinna byćzużyta praktycznie zaraz po zarobieniu.

Jeśli chodzi o prędkość wznoszenia murów tonajkrótszy czas od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji dorozpoczęcia na tym samym odcinku muru następnej kondygnacji przywysokości - h [m] muru dolnej kondygnacji wynosi w dobach:
1. Dla zaprawy wapiennej przy - h:
a. mniejszym od 3,5 m - 7 dób
b. pomiędzy 3,5 a 5 m - 8 dób
c. pomiędzy 5 a 7 m - 9 dób
2. Dla zaprawy cementowo - wapiennej przy - h:
a. mniejszym od 3,5 mm - 5 dób
b. pomiędzy 3,5 a 5 m - 6 dób
c. pomiędzy 5 a 7 m - 7 dób

Uwagi wykonawcze związane z wykonywaniem robóttynkarskich przy zastosowaniu wapna hydratyzowanego.

Tynki najlepiej wykonywać w temperaturachpowietrza + 15 do + 20ºC.
Czasem najodpowiedniejszym do wykonywania tynków zewnętrznych jestniezbyt słoneczna, wczesna wiosna lub jesień.
Należy je chronić przed raptownym wysychaniem, np. poprzezsystematyczne skrapianie wodą 1 do 2 tygodni po ich wykonaniu.
Roboty tynkarskie prowadzi się w następującej kolejności:
- najpierw tynkuje się sufity,
- potem wykonuje się tynki wewnętrzne ścienne,
- na końcu tynki zewnętrzne budynku.

W przypadku wypraw stanowiących podłoże podokładziny z płytek ceramicznych, zaleca się stosowanie tynkówjednowarstwowych o grubości co najmniej 1 cm. Mogą to być tynkicementowo-wapienne lub zawierające gips. Powierzchnia tynków niemoże być gładko zatarta ani filcowana. Wyprawy już wygładzonenależy przed mocowaniem płytek zmatowić i oczyścić z powstałegopyłu. Zaleca się , aby wytrzymałość tynku na ściskanie wynosiła conajmniej 2,0 MPa, a w przypadku stosowania płytek ciężkich - conajmniej 2,5 MPa. Wiek tynków cementowo-wapiennych powinienwynosić, co najmniej 4 tygodnie.

Jeśli tynk ma stanowić podłoże pod tapety, tostopień równości i gładkości jego powierzchni powinien odpowiadaćwymaganiom określonym dla tynków IV kategorii. W przypadkustosowania tapet ciężkich, mogących wywoływać naprężenia w tynku,zaleca się, aby wytrzymałość zaprawy tynkarskiej na ściskaniewynosiła co najmniej 2,0 MPa.

Przed przystąpieniem do wykonywania robóttynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,osadzone ościeżnice drzwiowe (za wyjątkiem tzw. ościeżnicregulowanych) i okienne, klamry, uchwyty itp. Wszystkie elementyzewnętrzne osadzone w ścianach i przechodzące przez wyprawę,powinny być skutecznie zabezpieczone przed korozją, aby nienastępowało brudzenie tynków rdzawymi zaciekami.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadaniai skurczu ścian murowanych lub betonowych, tj. po upływie 2 do 6miesięcy od zakończenia robót stanu surowego. Długość tego okresujest zależna od rodzaju użytych materiałów i warunków schnięciaelementów.

Tynki należy wykonywać w temperaturze wyższejniż +5°C (pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnieponiżej 0°C). Roboty w niższych temperaturach można wykonywaćjedynie przy zastosowaniu środków zabezpieczających.
Jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość wykonanychtynków jest należyte przygotowanie podłoża, które zapewni jaknajlepszą przyczepność zaprawy. Podłoże musi spełniać warunkiodpowiedniej czystości, chłonności, wilgotności, równości,odkształcalności, temperatury.

Odporność elewacyjnych mineralnych wyprawtynkarskich na oddziaływania atmosferycznych można podnieść przezwymalowanie egalizujące. Polega ono na jednokrotnym pokryciuwyprawy tynkarskiej specjalną farbą silikonową lub krzemianową.Należy to zrobić możliwie szybko po zakończeniu początkowego okresuwiązania i twardnienia tynku, tzn. od 2 do 7 dni po jego nałożeniu.Wymalowanie to poprawia zdolność do samooczyszczania siępowierzchni.