Tematy miesiąca

System "Bezpieczny Fundament" od firmy Icopal

Budując dom powinniśmy zadbać o to , żeby był on ciepły i suchy, chronił całą rodzinę przed deszczem i wilgocią. Marzenia o czystych ścianach, ciepłej podłodze i małym pomieszczeniu użytkowym w piwnicy, w którym można urządzić pierwszą pracownię, mogą runąć tylko dlatego, że użyto nieodpowiednich materiałów dlo zabezpieczenia budynku przed wodą gruntową. Oszczędność na tym, czego i tak z zewnątrz nie widać – na papie, środkach gruntujących i masach asfaltowych, jest tylko pozorna. Zanim więc pomyślimy , aby zaoszczędzone pieniądze wydać na nowe meble czy podłogi , warto dokładniej przyjrzeć się temu, co stanowi podstawę domu.

icopal.jpg

Budując dom powinniśmy zadbać o to , żeby był onciepły i suchy, chronił całą rodzinę przed deszczem i wilgocią.Marzenia o czystych ścianach, ciepłej podłodze i małympomieszczeniu użytkowym w piwnicy, w którym można urządzić pierwsząpracownię, mogą runąć tylko dlatego, że użyto nieodpowiednichmateriałów dlo zabezpieczenia budynku przed wodą gruntową.Oszczędność na tym, czego i tak z zewnątrz nie widać - na papie,środkach gruntujących i masach asfaltowych, jest tylko pozorna.Zanim więc pomyślimy , aby zaoszczędzone pieniądze wydać na nowemeble czy podłogi , warto dokładniej przyjrzeć się temu, co stanowipodstawę domu.Rys 1. Zniszczenia powstałe na skutek braku odpowiedniej izolacjipoziomej i pionowej na ławach i ścianach fundamentowych

W bardzo wielu nowo wznoszonych domach problemhydroizolacji części podziemnych a więc izolacji poziomych ipionowych ław i ścian fundamentowych jak również wylewek betonowychna gruncie jest wykonywany z najprostszych (czytaj najtańszych)materiałów hydroizolacyjnych. Jeżeli do tego dodać elementarnebłędy popełniane przez ekipy wykonawcze przejawiające sięnieumiejętnym stosowaniem i tak już nieodpowiednio dobranychmateriałów to mamy prawie pełny obraz sytuacji opisanej we wstępie.Prawie pełen - bo przecież błędy można popełnić, przyjmując złezałożenia dotyczące rodzaju gruntu i długoterminowego poziomu wodygruntowej w najbliższym otoczeniu projektowanego domu.

Wydasz 3 % aby zaoszczędzić 97% !

Wszystkie nawet najbardziej wyszukanezabezpieczenia hydroizolacyjne podziemnych części budynku łącznie zdrenażem i dociepleniem ścian piwnicznych w większości przypadkównie przekraczają kwoty 3% wartości domu. Te 3 % wartościprzeciętnego domu wydane na zakup materiałów najwyższej jakościtakich jak: papy, masy bitumiczne, środki gruntujące, drenaż czypłyty dociepleniowe pozwolą w pełni cieszyć się wszystkimi waloraminowego domu i spowodują, że pozostałe 97 % wydatków poniesionych najego wzniesienie nie zmarnuje się.

Wybierz sposób zabezpieczenia fundamentów Twojegodomu.

Icopal S.A. w Zduńskiej Woli wraz z rozpoczęciemnowego sezonu budowlanego wprowadza do swojej oferty produktowejkompletny specjalistyczny system zabezpieczenia części podziemnychbudynków rezydencjalnych o nazwie: Bezpieczny FundamentIcopal®.

System ten obejmuje praktycznie wszystkie przypadkiwykonywania fundamentów dla budynków niepodpiwniczonych ipodpiwniczonych do głębokości jednej kondygnacji.

Rys 2. Kontaktując się ze stroną www.fundament.icopal.pl możnasamodzielnie wybrać 1 z 64 różnych rozwiązań hydroizolacyjnegozabezpieczenia fundamentów domu. Warunkiem uzyskania rozwiązaniazabezpieczenia fundamentu jest wybranie sposobu podpiwniczenia,rodzaju gruntów, poziomu wody gruntowej oraz sposobu rozwiązania idocieplenia ściany fundamentowej (patrz tabela). Z wybranymkonkretnym rozwiązaniem technicznym można się zapoznać poprzezobejrzenie szczegółów animacji wykonania fundamentów oraz rysunkówtechnicznych.
Na papę do izolacji części podziemnych obiektu można uzyskaćwieczystą 99 letnią gwarancję po zalogowaniu się na stroniewww.gwarancje.icopal.pl

W Systemie uwzględniono zmienne warunki gruntowe(grunty przepuszczalne, częściowo przepuszczalne oraznieprzepuszczalne), zmienne warunki wodne (różne poziomy wódgruntowych) oraz różne konstrukcje ścian budynku (ścianyjednowarstwowe, dwu i trójwarstwowe). Kombinacje tych wszystkichprzypadków zaowocowały powstaniem 64 różnych rozwiązań systemowych.System Bezpieczny Fundament Icopal® zostałtak zaprojektowany aby jego żywotność techniczna dorównywałażywotności technicznej budynku. Każde z wybranych rozwiązańsystemowych, przy założeniu poprawnego doboru warunków brzegowych(poziom wody gruntowej i rodzaj gruntu), daje pełną gwarancjępoprawnego działania zabezpieczeń hydroizolacyjnych. W oparciu owieloletnie doświadczenie, specjalnie opracowaną recepturęchemiczną i technologiczną, cykl badań laboratoryjnych istarzeniowych, Icopal S.A. proponuje wieczystą 99 letnią gwarancjęna papę Fundament Szybki Profil SBS. Gwarancja ta jest wydawana napiśmie i można ją uzyskać samodzielnie po skomunikowaniu się zestroną internetową www.gwarancje.icopal.pl.Warunkiem skorzystania z dobrodziejstw wieczystej 99 letniejgwarancji oraz poprawności technicznej samego Systemu jestwykonanie wszystkich wymaganych zabezpieczeń z użyciem produktów,które przewiduje System Bezpieczny FundamentIcopal®.

Fundament Szybki Profil SBS -specjalistyczna papa do hydroizolacji części podziemnych obiektówbudowlanych produkowana w oparciu o PN-EN 13969:2006. Swojąunikalność zawdzięcza specjalnej budowie - wielokrotniekalandrowana i hartowana włóknina poliestrowa nowej generacji jestprzesunięta w kierunku wierzchniej powierzchni papy, dzięki temugruba warstwa asfaltu modyfikowanego od spodu perfekcyjniezabezpiecza elementy podziemne budynku. Wierzch papy pokryty jestfolią polipropylenową odporną na wpływ promieni UV przez okres 6miesięcy. Spód papy wykonany jest w technologii Szybki Profil coumożliwia szybką aplikacje i całkowicie szczelne przytwierdzeniejej do podłoża przy zużyciu niewielkiej ilości gazu. Papa ta dziękiswojej specyficznej budowie jest odporna w znacznym stopniu naprzebicia i uszkodzenia mechaniczne w czasie budowy - bez obawy ouszkodzenie warstwy hydroizolacyjnej można po niej chodzić ,magazynować materiały budowlane, jeździć taczkami itp.

Siplast Primer Szybki Grunt SBS -najlepszy na polskim rynku modyfikowany SBS preparat gruntującywykonany ze specjalnego twardego asfaltu pozyskiwanego jedynie wjednym miejscu na świecie. Idealnie dobrane proporcje asfaltu,modyfikatora SBS oraz rozpuszczalnika organicznego sprawiają, żepreparat ten posiada bardzo dobre parametry penetracji podłoża,wysycha w każdych warunkach temperatury zewnętrznej w bardzokrótkim okresie czasu i jest dwukrotnie bardziej wydajny wporównaniu z innymi preparatami gruntującymi znajdującymi się narynku.

Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS -nowa masa powłokowa w wysokim stopniu modyfikowana SBS, służąca dowykonywania powłokowych zabezpieczeń hydroizolacyjnych podziemnychczęści budynku w przypadku niskiego poziomu wód gruntowych niewywołujących parcia hydrostatycznego na elementy podziemne budynku.Specyficzny skład masy powoduje, że posiada ona konsystencję gęstejśmietany i pozostaje elastyczna w okresie eksploatacji pokrywającdrobne spękania i szczeliny. Powierzchnia masy po wysmarowaniupozostaje przez długi okres czasu kleista co pomaga w mocowaniu dościan fundamentowych mat drenarskich.

Icodren 10 Szybki Drenaż SBS - matadrenarska składająca się z przestrzennej struktury wykonanej zesplecionych włókien poliamidowych oklejonych obustronnie włókninąpoliestrową. Mata ta posiada dwukrotnie bardziej korzystnywspółczynnik filtracji w stosunku do innych dostępnych na rynkuwyrobów o podobnym przeznaczeniu. Jest całkowicie odporna nazaginanie i wytrzymuje parcie gruntu do głębokości 10 m. Filtrujewodę gruntową całą swoją powierzchnią, skutecznie odprowadzając jąpoprzez przestrzenne struktury poliamidowe do sączkówdrenarskich.

Icopal Termo PIR - płyty piankipoliizocyjanuratowej o bardzo korzystnym współczynniku przewodzeniaciepła λ = 0,025 W/mK, co pozwala na dwukrotne zmniejszeniegrubości koniecznej warstwy docieplenia. Pianka ta jest całkowicieodporna na destrukcyjne działanie rozpuszczalników organicznych.Niski współczynnik nasiąkliwości można dodatkowo ograniczyćzabezpieczając płyty warstwą preparatu Siplast Primer Szybki GruntSBS.

System Bezpieczny Fundament Icopaldopuszcza ponadto stosowanie innych materiałów dociepleniowych dotermoizolacji podziemnych części budynku a więc ścianfundamentowych czy ścian piwnicznych: są to zwykłe płytystyropianowe EPS oraz płyty styropianu ekstradowanego XPS. Systemnie przewiduje stosowania docieplenia z płyt wełny mineralnej czyszklanej.

Awarię dachu można w miarę bezproblemowonaprawić stosując nową warstwę zabezpieczającą. Nakład pracy dziękidostępności miejsca awarii jest również stosunkowo niewielki .Usunięcie awarii izolacji podziemnej, w wyniku której dopodziemnych części obiektu dostaje się woda gruntowa, wymaga owiele większego nakładu pracy ludzkiej i kosztów.

Dlatego tak ważne jest prawidłowezaprojektowanie zabezpieczeń hydroizolacyjnych części podziemnychkażdego budynku a potem poprawne ich wykonanie. Należy równieżpamiętać, że projektując zabezpieczenia hydroizolacyjne częścipodziemnych należy brać pod uwagę warunki gruntowo wodne zmienne wdłuższym okresie czasu.

Zawsze trzeba się liczyć z możliwością zmianyustabilizowanego w okresie budowy poziomu lustra wody gruntowej- za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat może znacznie się podnieść,zagrażając piwnicom domu.

Twórcy Systemu Bezpieczny Fundament mająnadzieję, że jego opracowanie przyczyni się do większej świadomościpoprawnego stosowania rozwiązań hydroizolacyjnych częścipodziemnych obiektów budowlanych.

Mgr inż. budownictwa Grzegorz Gładkiewicz
Szef Doradztwa technicznego Icopal S.A.

Specjalne podziękowania twórcy Systemu Bezpieczny FundamentIcopal przekazują dr inż. Markowi Kuińskiemu z Katedry MateriałówBudowlanych Politechniki Poznańskiej za okazaną pomoc i konsultacjęnaukową.