Tematy miesiąca

System ocieplania ścian licowanych płytkami klinkierowymi LOBATHERM P

Do ocieplania elewacji licowanych płytkami klinkierowymi należy stosować materiały posiadające wymagane Aprobaty Techniczne ITB. Firma quick-mix ma w swojej ofercie między innymi system wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych LOBATHERM P. W systemie tym warstwa licowa wykonywana jest z płytek ceramicznych.

lobathermp_5.jpg

Doocieplania elewacji licowanych płytkami klinkierowymi należy stosować materiałyposiadające wymagane Aprobaty Techniczne ITB. Firma quick-mix ma w swojejofercie między innymi system wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznychLOBATHERM P.  W systemie tym warstwalicowa wykonywana jest z płytek ceramicznych.

System LOBATHERM P składa się z kilku produktów, które należy zabudowywaćw ściśle określonej kolejności przestrzegając zalecanych przerwtechnologicznych. Przed rozpoczęciem prac ocieplających należy ocenić stantechniczny podłoża, przede wszystkim jego wytrzymałość. Warstwy nie związane zpodłożem należy skuć, ewentualne nierówności podłoża można wyrównać za pomocą Zaprawy naprawczej ZN 30. Przedrozpoczęciem klejenia płyt ocieplających podłoże powinno zostać zagruntowane Emulsją gruntującą UG, która wyrównujechłonność nasiąkliwego podłoża, wiąże kurz i pył z podłożem, zwiększaprzyczepność zaprawy klejącej do podłoża. Kolejnym ważnym elementem pracocieplających jest prawidłowy montaż metalowych profili startowych do cokołuocieplanego budynku.

Prace ocieplające należyrozpocząć od przyklejenia płyt styropianowych zgodnych z normą PN-EN13163:2009. Musi to być styropian o klasie E reakcji na ogień odpowiadającyokreśleniu „samogasnący”. Grubość płyt ocieplających należy ustalić napodstawie wcześniej wykonanych obliczeń cieplno-wilgotnościowych. Płytyocieplające ze styropianu kleimy do uprzednio przygotowanego podłoża za pomocąspecjalnej, modyfikowanej polimerami Zaprawyklejącej RKS. Klej należy nałożyć w sposób ciągły na obwodzie płytyocieplającej oraz punktowo w środku płyty, w taki sposób aby płyta ocieplającabyła podparta w co najmniej 60% swojej powierzchni. Po ok. 4 dniach po związaniuzaprawy klejącej powierzchnia płyt powinna być przeszlifowana. Następnie należywykonać tzw. warstwę zbrojoną z Zaprawyszpachlowej RAS, w której należy zatopić siatkę z włókna szklanego QMS 165. Świeżą,  jeszcze nie związaną warstwę zbrojoną należydodatkowego zamocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych z trzpieniemstalowym. Zatapianie siatki zbrojącej oraz dodatkowe mocowanie mechaniczne zapomocą dybli powinno odbywać się na bieżąco w jednym cyklu roboczym. Dyblowaniepowinno należy wykonywać poprzez siatkę.Minimalna grubość warstwy zbrojącej nie powinna być mniejsza od 3 mm. Siatkamusi być całkowicie zatopiona w warstwie szpachli.

W następnej kolejności poupływie ok. 7 dni do  stwardniałej iwyschniętej warstwy zbrojonej należy przykleić płytki okładzinowe. Płytkikleimy przy użyciu elastycznej, modyfikowanej polimerami Zaprawy klejącej RKS. Płytki na systemie ociepleń LOBATHERM Pnależy kleić tzw. metodą kombinowana polegająca na nakładaniu zaprawy klejącejna podłoże jak również na spodnią stronę przyklejanych płytek. Podczas klejeniapłytek na powierzchniach elewacji należy zachować spoiny o szerokości od 4 do 15mm. Do licowania systemu LOBATHERM P mogą być stosowane płytki klinkierowe,kamienne oraz ceramiczne zarówno prasowane lub ciągnione o nasiąkliwości wodąnie większą niż 6% i masie powierzchniowej nie większej niż 40 kg/m². Zalecanagrubość płytek nie powinna być większa od 15 mm, natomiast ich powierzchnia niepowinna być większa od 0,09 m², co odpowiada maksymalnym wymiarom płytki 30 x30 cm.

Po związaniu i wyschnięciuzaprawy klejącej można przystąpić do spoinowania przyklejonych okładziny. Wprzypadku spoinowania okładzin ZaprawąRSS (metodą szlamowania) spoinowanie można rozpocząć po 7 dniach odprzyklejenia płytek, natomiast w przypadku spoinowania okładzin Zaprawą RFS (konsystencja wilgotnejziemi) spoinowanie można rozpocząć dopiero po 14 dniach od przyklejenia płytekokładzinowych.

Płytki gładkie i szkliwioneo niskiej nasiąkliwości można spoinować metodą szlamowania za pomocą Zaprawy do fugowania RSS. Zaprawę dospoinowania należy nanieść na powierzchnię spoinowanych płytek przy użyciuelastycznej pacy, starannie wypełniać zaprawą do fugowania szczeliny pomiędzypłytkami. Pacę przesuwać zawsze po przekątnej spoinowanych płytek. Po starannymwypełnieniu fug i po odczekaniu ok. 20 minut można przystąpić do zmywaniazaspoinowanej okładziny. Płytki należ zmywać czystą wodą za pomocą wilgotnejgąbki. Zmywanie powtarzać minimum trzy razy.

Natomiast płytki ręcznieformowane, chropowate, szorstkie o dużej nasiąkliwości należy spoinować zapomocą Zaprawy do fugowania RFS, zaprawata posiada konsystencje wilgotnej ziemi, umożliwia aplikacje bez brudzeniapowierzchni płytek. Zaprawę należy wysypać na powierzchnię poziomo ustawionejpacy metalowej i następnie staranie wciskać w szczeliny pomiędzy płytkami zapomocą kielni fugówki o szerokości dopasowanej do szerokości wypełnianychszczelin. Zagęszczenie i zatarcie fug metalowa kielnia nadaje fugom gładkapowierzchnię. W przypadku kiedy chcemy uzyskać szorstką powierzchnię fug po ok.60 minutach od zakończenia spoinowania powierzchnie fug można zatrzeć wąskąpacką z drewna. Pozwoli to na uzyskanie szorstkiej powierzchni.

Po związaniu zaprawy dofugowania i starannym oczyszczeniu powierzchni elewacji zaleca sięzahydrofobizowanie całej opłytkowanej powierzchni za pomocą Preparatu do hydrofobizajcji IWA. Hydrofobizacjazwiększa odporność elewacji na oddziaływanie opadów atmosferycznych i gwarantujejej wieloletnią i bezawaryjną eksploatację.

 

Opracował: Maciej Nocoń, ProduktManager quick-mix

www.quick-mix.pl