Tematy miesiąca

System renowacji starego pokrycia dachowego

ZASTOSOWANIE PAPY PERFOROWANEJ LEMBIT WENT.Nachylenie połaci dachowej min. 3% , max. 20% .( propozycja)DACHY PŁASKIE BETONOWERemont pokrycia dachowego poprzedza wykonanie takiej liczby odkrywek , najlepiej w miejscach pęknięć i wybrzuszeń , która pozwoli na stwierdzenie stopnia zawilgocenia podłoża. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem , korzystne będzie zamontowanie warstwy odpowietrzającej z papy perforowanej i wmontowanie kominków wentylacyjnych .

zgrzewanielembitwentnr4.jpg

ZASTOSOWANIE PAPY PERFOROWANEJ LEMBIT WENT.
Nachylenie połaci dachowej min. 3% , max. 20% .
( propozycja)

DACHY PŁASKIE BETONOWE

Remont pokrycia dachowego poprzedza wykonanietakiej liczby odkrywek, najlepiej w miejscach pęknięć i wybrzuszeń,która pozwoli na stwierdzenie stopnia zawilgocenia podłoża. Wprzypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, korzystnebędzie zamontowanie warstwy odpowietrzającej z papy perforowanej iwmontowanie kominków wentylacyjnych.

1. Dach betonowy: stare pokrycie papowenaprawione, zagruntowane i podziurawione.

2. Stare pokrycie papowe (papa asfaltowana tekturze lub papa zgrzewalna na asfaltach oksydowanych lub papazgrzewalna modyfikowana SBS) nie więcej jak 5 warstw; należyoczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć,podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy papy ściąć lub naciąć iprzykleić. Nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie 2-3warstw z papy podkładowej zgrzewalnej np. LEMBIT O P-V70 S30 lubLEMBIT O P-V70 S24. Zagruntować stare pokrycie papowe środkiemhydroizolacyjnym (np. IZOLBET K, JARLEP G, VISBIT lub innym).Takprzygotowane podłoże należy podziurawić w celu udrożnienia iumożliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstwpapowych zaleca się wykonanie około 10 otworów na 1m2 ,np. wiertłem Ø10 , aż do warstwy zawilgoconej).

3. Papa perforowana typu LEMBIT WENT(zdj. 1).

Papa ma za zadanie wyrównać ciśnienie izapobiega powstawaniu pęcherzy pod pokryciem papowym, tworzy całysystem kanałów, w których para rozpręża się i wydostaje przezkominki wentylacyjne, nie tworząc pęcherzy w ułożonej warstwie papy.Należy ją ułożyć bez klejenia " na sucho", na zakłady o szerokościod 2 do 3 cm.

Papy perforowanej LEMBIT WENT nie należy układać w odległościmniejszej niż 50 cm od :
• okapów
• wypustów dachowych
• dylatacji konstrukcyjnych budynku
• kominów , attyk i ogniomurów

4.Kominek wentylacyjny w ilości 1 szt. od 40 do 60m2.

W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych - napapie LEMBIT WENT (zdj. nr 1 ) ; należy wyciąć otwory w układanejwarstwie papy podkładowej i wierzchniego krycia o średnicyzewnętrznej wlotu kominka u podstawy (zdj. nr 2 ).
Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża .Wokół kominka wentylacyjnego należy zgrzać dodatkowy pierścień zpapy wierzchniego krycia o średnicy około 30 cm oraz okleić kominekpaskiem papy o szerokości około 15cm ( zdj. nr 3). Styk papy zwylotem kominka trzeba dodatkowo uszczelnić wykorzystując rozgrzanąmasę asfaltową ściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinkówpapowych po uprzednim podgrzaniu palnikiem gazowym lubuszczelniaczem dekarskim.

5.Warstwa podkładowa.

Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS typu LEMBIT SUPERMEMBRANA (odporność na niską temp. : brak rys i pęknięć wtemp. -200C ), LEMBIT SUPER P-PYE200 S50 SBS , LEMBIT SUPERP-PYE200 S40 SBS lub inne.
Arkusze papy łączyć na zakłady: podłużny: 9 cm, poprzeczny: od 12cmdo 15cm.
W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należywyciąć otwory w układanej warstwie papy podkładowej o średnicyzewnętrznej wlotu kominka u podstawy( zdj. nr 3).


Mocowanie papy podkładowej do starego podłoża następuje poprzezotwory w papie wentylacyjnej LEMBIT WENT (zdj. nr 4).


6. Warstwa wierzchniego krycia.
Papa zgrzewalnawierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S - (odporność na niską temp. : brak rys i pęknięć w temp. -250C) lub LEMBIT SUPER W-PYE230 S52 SBS lub inne; należy jązgrzać na całej powierzchni do podłoża . Zakłady boczne oszerokości pasa pozbawionego posypki zgrzać tak , aby w spoinienastąpił wypływ bitumu o szerokości od 0,5 do 1 cm , azakłady czołowe zgrzać na szerokość 12 do 15cm.
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniupalnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentuzauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernymrozwijaniem rolki (zdj. nr 5 ).

W przypadku nie uzyskania wypływów uzyskujemy je poprzezwyciśnięcie wałkiem silikonowym o szerokości 10cm ( zdj. nr 6).

Wypływającą masę asfaltowo kauczukową posypać posypką w kolorzepapy ( dj. nr 7 ) celem zabezpieczenia przed promieniowaniem UV ipodniesienia estetyki pokrycia .

Brak wypływów masy asfaltowo - kauczukowej świadczy o brakuszczelności całości pokrycia papowego.

UWAGA:
Za właściwe zaprojektowanie i wykonanie pokrycia dachowego zgodnegoz przeznaczeniem i zasadami wiedzy technicznej oraz sztukibudowlanej, w każdym pojedyńczym przypadku, odpowiada projektant,inspektor nadzoru inwestorskiego i wykonawca.