Tematy miesiąca

System renowacji starego pokrycia dachowego z zastosowaniem papy perforowanej Lembit Went

DACHY PŁASKIE BETONOWERemont pokrycia dachowego poprzedza wykonanie takiej liczby odkrywek , najlepiej w miejscach pęknięć i wybrzuszeń , która pozwoli na stwierdzenie stopnia zawilgocenia podłoża. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, korzystne będzie zamontowanie warstwy odpowietrzającej z papy perforowanej i wmontowanie kominków wentylacyjnych .

zgrzewanie1palnik.jpg

DACHY PŁASKIE BETONOWE
Remont pokrycia dachowego
poprzedza wykonanie takiej liczbyodkrywek, najlepiej w miejscach pęknięć i wybrzuszeń, która pozwolina stwierdzenie stopnia zawilgocenia podłoża. W przypadkustwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, korzystne będziezamontowanie warstwy odpowietrzającej z papy perforowanej iwmontowanie kominków wentylacyjnych .

1. Dach betonowy: stare pokrycie papowe naprawione,zagruntowane i podziurawione.

2. Stare pokrycie papowe (papa asfaltowana tekturze lub papa zgrzewalna na asfaltach oksydowanych lub papazgrzewalna modyfikowana SBS) nie więcej jak 5 warstw; należyoczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć,podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy papy ściąć lub naciąć iprzykleić. Nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie 2-3warstw z papy podkładowej np. LEMBIT O P-V70 S30. Zagruntować starepokrycie papowe środkiem hydroizolacyjnym (IZOLBET lub JARLEP G lubVISBIT lub innym).Tak przygotowane podłoże należy podziurawić wcelu udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci spodistniejących warstw papowych ( zaleca się wykonanie około 10otworów na 1m2, np. wiertłem Ø10, aż do warstwyzawilgoconej).

3. Papa perforowana typu LEMBITWENT

Papa ma za zadanie wyrównać ciśnienie izapobiega powstawaniu pęcherzy pod pokryciem papowym, tworzy całysystem kanałów, w których para rozpręża się i wydostaje przezkominki wentylacyjne nie tworząc pęcherzy w ułożonej warstwie papy.Należy ją ułożyć bez klejenia " na sucho" na zakłady o szerokościod 2 do 3 cm.

Papy perforowanej nie należy układać wodległości mniejszej niż 50 cm od:
• okapów
• wypustów dachowych
• dylatacji konstrukcyjnych budynku
• kominów, attyk i ogniomurów

4. Kominek wentylacyjny w ilości 1 szt. od 40do 60m2.

W miejscu planowanego ustawienia kominkówwentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie papypodkładowej i wierzchniego krycia o średnicy zewnętrznej wlotukominka u podstawy.
Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłożaWokół kominka wentylacyjnego należy zgrzać dodatkowy pierścień zpapy wierzchniego krycia o średnicy około 30 cm oraz okleić kominekpaskiem paapy o szerokości około 15cm. Styk papy z wylotem kominkatrzeba dodatkowo uszczelnić wykorzystując rozgrzaną masę asfaltowąściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinków papowych pouprzednim podgrzaniu palnikiem gazowym lub uszczelniaczemdekarskim.

5. Warstwa podkładowa.

Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS typuLEMBIT SUPER MEMBRANA(odporność na niską temp. : brakrys i pęknięć w temp. -200C).
Arkusze papy łączyćna zakłady: podłużny: 9 cm, poprzeczny: od 12cm do 15cm. Mocowaniepapy podkładowej do starego podłoża następuje poprzez otwory wpapie wentylacyjnej LEMBIT WENT.

W miejscu planowanego ustawienia kominkówwentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie papypodkładowej o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy.

Montaż : zgrzewanie.

6. Warstwa wierzchniego krycia.
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE250 S52SBS S - (odporność na niską temp. : brak rys i pęknięć wtemp. -250C) należy ją zgrzać na całej powierzchnido podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypkizgrzać tak , aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szerokości od0,5 do 1 cm, a zakłady czołowe zgrzać na szerokość 12 do15cm . Wypływającą masę asfaltowo kauczukową posypać posypką wkolorze papy celem zabezpieczenia przed promieniowaniem UV ipodniesienia estetyki pokrycia.
W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należywyciąć otwory w układanej warstwie papy wierzchniego krycia ośrednicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy. Papę należydokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża. Styk papy zwylotem kominka trzeba dodatkowo uszczelnić rozgrzana masąasfaltowo kauczukową.

Montaż : zgrzewanie.

UWAGA:
Brak wypływów masy asfaltowo - kauczukowej świadczy o brakuszczelności całości pokrycia papowego!

SYSTEM DACHOWY LEMBIT

RENOWACJA STAREGO POKRYCIA DACHOWEGO - spadekmin. 3%,max. 20% z zastosowaniem kominka wentylacyjnego(zawilgocone dachy betonowe).

1. Podłoże betonowe;pokrycie papowe naprawione i zagruntowaneśrodkiem hydroizolacyjnym (w celu udrożnienia i umożliwieniaodprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych zaleca sięwykonanie około 10 otworów na 1m2 wiertłem Ø10 , aż dowarstwy zawilgoconej);
2. Papa perforowana LEMBIT WENT
3. Kominek wentylacyjny;
4. Papa podkładowa LEMBIT SUPER MEMBRANA;
5. Papa wierzchniego krycia
LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S.(odporność na niską temp. : brakrys i pęknięć w temp. -250C )
GWARANCJA MATERIAŁOWA DO 15 LAT!

Zasadnicza operacja zgrzewania polega narozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż domomentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym irównomiernym rozwijaniem rolki.

UWAGA:

Za właściwe zaprojektowanie i wykonaniepokrycia dachowego zgodnego z przeznaczeniem i zasadami wiedzytechnicznej oraz sztuki budowlanej, w każdym pojedyńczym przypadku,odpowiada projektant , inspektor nadzoru budowlanego i wykonawca.


W propozycji zastosowania pap zgrzewalnych LEMBIT działa doradztwatechnicznego zaproponował nowe produkty (LEMBIT SUPER MEMBRANA iLEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S), które są dostępne w sprzedażyod września 2009 roku.