Tematy miesiąca

Szczelny dach - solidna izolacja, konserwacja i naprawa

Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, bardzo ważne jest jego solidne wykonanie i uszczelnienie, dzięki czemu dach będzie spełniał swoją funkcję przez lata. Nieszczelne pokrycia dachowe są przyczyną zawilgoconych murów, stropów, warstw izolacyjnych, a to z kolei sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni, powoduje niszczenie oraz utratę właściwości termoizolacyjnych konstrukcji. Usunięcie przyczyn zawilgocenia oznacza zazwyczaj przeprowadzenie gruntownych prac remontowych - kłopotliwych i kosztownych.

szczelny-dach.jpg

Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, bardzo ważne jestjego solidne wykonanie i uszczelnienie, dzięki czemu dach będziespełniał swoją funkcję przez lata. Nieszczelne pokrycia dachowe sąprzyczyną zawilgoconych murów, stropów, warstw izolacyjnych, a to zkolei sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni, powoduje niszczenie orazutratę właściwości termoizolacyjnych konstrukcji. Usunięcieprzyczyn zawilgocenia oznacza zazwyczaj przeprowadzenie gruntownychprac remontowych - kłopotliwych i kosztownych.

Nowe, solidne zabezpieczenia przed wilgocią

Usuwanie skutków zawilgocenia i wykonanie izolacji w budynkachjuż istniejących jest skomplikowane i kosztowne, dlatego ważne jestwykonanie szczelnej izolacji, przy użyciu najwyższej jakościmateriałów hydroizolacyjnych, już na etapie budowania domu.

Od dziesięcioleci do tego celu stosowane są ABIZOLE, które stałysię synonimem mas bitumicznych do hydroizolacji. Izolacyjne masybitumiczne tworzą szczelną powłokę, stanowiącą barierę dla wody iwilgoci. Względy ekonomiczne oraz łatwość i wygoda użycia powodują,że są chętnie stosowane do zabezpieczania dachów, podziemnychczęści budowli czy tarasów i balkonów.

Niekwestionowany ekspert w izolacjach bitumicznych - ABIZOLpowrócił w nowej formule, jeszcze lepiej sprawdzając się w polskichwarunkach pogodowych. Nowa generacja abizoli, dzięki modyfikacjikauczukiem syntetycznym oraz specjalnym dodatkom, zapewnia wyższąodporność na spękania mrozowe.

Do wykonywania bitumicznych hydroizolacji dachów, TytanProfessional poleca preparaty na bazie rozpuszczalników - Abizol R,Abizol KL DM, Dacholeum, Abizol P, Alubit oraz na bazie wody -Disprobit Grunt Koncentrat oraz Disprobit.

Abizol R to roztwór asfaltowo-kauczukowy z dodatkiemspecjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża istosowanie na lekko wilgotnych podłożach, do gruntowania podwarstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne.
Abizol KL DM to lepik na zimno do stosowania także na lekkowilgotnych powierzchniach, do przyklejania pap asfaltowych doróżnych podłoży i sklejania warstw papy między sobą oraz do lekkichizolacji wodochronnych.
Dacholeum to masa asfaltowo-kauczukowa do renowacji pokryćpapowych, wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnychbezpapowych i na podkładzie z papy oraz laminatów zbrojonychwłóknem szklanym.
Abizol P to masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywaniasamodzielnych powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typuśredniego, powłok hydroizolacyjnych na podkładzie z papy, laminatówzbrojonych włóknem szklanym.
Alubit to masa asfaltowo-aluminiowa do dekoracyjnegozabezpieczania pokryć dachowych, blach metalowych i asfaltowychizolacji przeciwwilgociowych. Srebrzysta powłoka, oprócz walorówdekoracyjnych, daje efekt antyrefleksyjny i wpływa korzystnie narozkład temperatur, opóźniając procesy starzeniowe powłokbitumicznych.
Disprobit Grunt Koncentrat to wodorozcieńczalna emulsjabitumiczna o dużej zawartości asfaltu, do gruntowania podłoży podmasy bitumiczne wykonane z Disprobitu i innych mas bitumicznych nabazie wody oraz pod papy termozgrzewalne.
Disprobit to dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa dowykonywania bezspoinowych powłok dachowych na podkładzie z jednejwarstwy papy, włókniny, tkaniny technicznej itp. oraz do renowacjii konserwacji pokryć dachowych.

Zasady wykonywania solidnych powłok bitumicznych:
- należy nakładać przynajmniej 2 warstwy masy;
- każdą kolejną warstwę można nakładać po wyschnięciupoprzedniej;
- kolejne warstwy powinny być nakładane prostopadle do kierunkunakładania poprzedniej warstwy;
- w celu wydłużenia żywotności powłoki, zaleca się ostatnią, mokrąwarstwę masy posypać posypką mineralną;
- pierwszą warstwę masy należy wcierać dokładnie w podłoże;
- podłoże musi być: nośne oraz wolne od zanieczyszczeń, luźnychfragmentów
i środków antyadhezyjnych;
- nowe tynki i betony oraz inne materiały podlegające hydroizolacjipowinny być związane i wysezonowane;
- podłoże nie może być oszronione, zmrożone oraz musi być wolne odzastoin wody; natomiast masy bitumiczne Tytan Professional mogą byćstosowane na podłoża lekko wilgotne;
- zastosowanie Alubitu, oprócz walorów dekoracyjnych, opóźniaprocesy starzeniowe powłok bitumicznych;
- do wykonania kompletnej hydroizolacji trzeba stosować preparatyna tej samej bazie np. na powierzchnię zagruntowaną preparatemrozpuszczalnikowym nie można nakładać masy na bazie wody iodwrotnie.

Konserwacja - dach szczelny na lata

Pokrycia dachowe z pap klasycznych, pap termozgrzewalnych, z masasfaltowych itp. nie są jednak wiecznie trwałe i wymagająprzeglądów, napraw i konserwacji lub regeneracji.
Konserwacja pokrycia dachu wydłuża jego żywotność i szczelność, tymsamym pozwala uniknąć znacznie wyższych wydatków związanych zremontem czy wymianą pokrycia.
Kiedy i jak często wykonywać prace konserwacyjne? Pokrycia wykonanez pap klasycznych i termozgrzewalnych niemodyfikowanych wymagająkonserwacji już po okresie 2 lat eksploatacji. Jednakże stosowane wostatnich latach lepsze jakościowo papy oraz nowoczesne preparatykonserwujące pozwalają na przeprowadzenie pierwszej konserwacjinawet po 4 latach. Zawsze jednak pokrycia muszą spełniać poniższewarunki:
- papa ostatniej warstwy nie może być zbyt wyjałowiona i osłabiona- musi wytrzymać skurcz mas asfaltowych występujący przyodparowywaniu rozpuszczalnika lub wody;
- papy powinny być związane z podłożem i ze sobą;
- pokrycie nie było zbyt często naprawiane.

Do wykonywania konserwacji bitumicznych hydroizolacji dachówTytan Professional poleca Dacholeum na bazierozpuszczalników oraz preparaty na bazie wody - Disprobit GruntKoncentrat oraz Disprobit. W celu wydłużenia żywotnościpowłoki zaleca się ostatnią, mokrą warstwę masy posypać posypkąmineralną.
Do niszczenia asfaltów przyczynia się głównie promieniowaniesłoneczne,
a w szczególności promieniowanie UV. Dlatego zastosowanie powłokaluminiowych odbijających promienie UV i wpływających korzystnie narozkład temperatur znacznie wydłuża żywotność asfaltowych powłokizolacyjnych. Takie dodatkowe "srebrzyste" zabezpieczenie, dająceteż efekt dekoracyjny, na bitumicznych pokryciach dachowych,metalowych czy eternitach wykonujemy masą asfaltowo-aluminiowąAlubit.

Aby dach dobrze spełniał swoje funkcje, wiosną i jesienią trzebago posprzątać - usunąć liście, namuły brudu i piasku z rynien,koryt ściekowych i dachu. Przy tej okazji należy dokonać przegląduuszczelnień i stanu powłoki oraz dokonać niezbędnych naprawuszkodzonych elementów. Warto sprawdzić obróbki blacharskie - czynie są poluzowane
i czy nie wypadły masy uszczelniające oraz umocowania łączyinstalacji odgromowej.

Naprawy przecieków

Naprawę przeciekających dachów krytych papą zaczynamy odlokalizacji miejsca przecieku zarówno od strony sufitu, jak idachu. Nie jest to proste, ponieważ rzadko się zdarza, aby miejsceprzecieku na suficie pokrywało się w linii pionowej z uszkodzeniemna dachu. Dlatego najlepiej rozpocząć od oględzin miejsc, gdziemogą zadziałać typowe przyczyny uszkodzeń pokryć papowych:
- pęknięcia starej papy na skutek jej skurczenia i utratywytrzymałości mechanicznej;
- samozdylatowanie lub klawiszowanie stropu powodujące pęknięciapapy;
- uszkodzenia mechaniczne powstałe np. przy odśnieżaniu dachu;
- pęknięcie pęcherzy;
- rozszczelnienia dylatacji technicznych;
- przyłącza papy do kominów, świetlików, innych budynków;
- przyłącza papy do masztów, wywietrzników;
- nieszczelności i odkształcenia obróbek blacharskich napołączeniach blacharki
z tynkiem i połączeń między elementami blacharki.

Do wykonania napraw przydatna będzie masa szpachlowaasfaltowo-kauczukowa Abizol G Tytan Professional,Uszczelniacz Dekarski Tytan Professional, TaśmaUszczelniająca Dekarska Tytan Professional.
Abizol G to gęsta, plastyczna masa bitumiczna modyfikowanakauczukiem syntetycznym
i zbrojona włóknami do naprawy uszkodzonych pokryć dachowych nawilgotnych i suchych powierzchniach, podklejania papy,szpachlowania ubytków oraz prac dekarskich i uszczelniających wbudownictwie. Powstałe powłoki są niezwykle elastoplastyczne,zdolne do niwelowania nawet znacznych ruchów podłoża.

Uszczelniacz Dekarski Czarny to plastyczna masabitumiczna do uszczelniania, napraw, odnawiania i ochrony spoin,pęknięć i szczelin we wszystkich rodzajach pokryć dachowych.
Uszczelniacz Dekarski Srebrny to plastyczna masa bitumicznaz dodatkiem pigmentów aluminiowych, szczególnie przydatna przywykańczaniu połączeń pomiędzy obróbkami blacharskimi, apowierzchnią połaci dachu czy muru.
Uszczelniacz Dekarski Ceglany, Brązowy, Bezbarwny, Zielonyto masy kauczukowe o bardzo dużej odporności na zmienne warunkiatmosferyczne przeznaczone do łączenia, zabezpieczania iuszczelniania opierzeń i połączeń dachowych oraz przy pracachnaprawczych nieszczelnych dachów.
Taśma Uszczelniająca Dekarska to samoprzylepna, elastycznabitumiczna taśma izolacyjna, wykończona warstwą aluminium,przeznaczona do zabezpieczeń wodoszczelnych dachów, ścian ifundamentów oraz zabezpieczeń antykorozyjnych obróbek blacharskichi rur.

www.selena.pl