Tematy miesiąca

Szukasz sposobu na dach odporny na działanie ognia? Teraz to proste. Niepalna papa z Lemar-u.

P.P.H.LEMAR Sp. z o. o. Czerwonak wprowadził systemy dachowe, w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych, na podłożu z płyty żelbetonowej, z izolacją cieplną, z płyt styropianowych lub ze skalnej wełny mineralnej, z zastosowaniem papy specjalnej, wierzchniego krycia LEMBIT NRO.

dachpoznan_wrzutka.jpg

Wprzypadku powstania pożaru dachu dochodzi do zagrożenia całego budynku.Konstrukcja dachu i jego przekrycia powinny być wykonane z materiałównierozprzestrzeniających ognia dla wszystkich klas odporności pożarowejbudynków,tak aby uniemożliwić powstanie w nich ognia i dymu, a w razie pożarumożna było podjąć skuteczne działania, mające na celu jego ugaszenie orazratowanie ludzi i zwierząt.

Wobecciągle rosnących wymagań rynku LEMAR wprowadził do swojej oferty papę zgrzewalną, specjalną , wierzchniegokrycia LEMBIT NRO o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia.Zastosowano komponent grafitowy, który w przypadku powstania pożaru powodujezatrzymanie ognia poprzez wytworzenie się na powierzchni papy zeskorupiałejpowłoki , która hamuje rozwój dymu i rozprzestrzenianie się ognia. Zastosowanykomponent  nie wpływa negatywnie naparametry techniczne zastosowanej w systemie dachowym papy ,  nie wywołuje problemów zdrowotnych , ponieważw czasie zgrzewania jak i w przypadku pożaru nie wydzielają się szkodliwesubstancje toksyczne. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich klientówdostosowaliśmy się do wymagań wynikających z obowiązujących przepisówtechniczno-budowlanych zawartych w  RozporządzeniuMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Papa LEMBIT NRO jest odporna na działanie ognia. Zastosowanaw systemach dachowych  spełnia kryteria w zakresieodporności  ogniowej na nośność, szczelność, izolacyjność oraz na działanie ognia  zewnętrznego. Opracowanoi wdrożono system dachowy w zakresie klasyfikacji odporności ogniowejwarstwowych przekryć dachowych dla REI 15, RE 20 wykonanych na części nośnej wpostaci płyty żelbetonowej  z izolacjącieplną z płyt styropianowych EPS-100-038 .

Etapymontażu w systemie dachowym.                                                 

Częśćnośną przekrycia dachu wykonano z płyty żelbetonowej, na którejumieszczono folię paroizolacyjną PE  o grubości 0,2mm. Na foliiparoizolacyjnej ułożono izolację cieplną z płyt styropianowych EPS 100-038 ogrubości co najmniej 200mm. Naizolacji cieplnej z płyt styropianowych rozwija się przekładkę  (4) z welonu zwłókien szklanych (zdj. nr 2) na zakłady do 50mm w celu uszczelnienia całościsystemu dachowego i uzyskania dodatkowej przegrody przed ogniem. Wkolejnym etapie pracy układa się papę podkładową LEMBIT O P-V70 S30 (5) ,zgrzewając na łączeniach wzdłużnych i poprzecznych. Arkusze papy należy łączyćze sobą na zakłady : podłużny 9cm, poprzeczny od 12 do 15 cm.

Etapy montażu w systemie dachowym.

Folia paraizolacyjna na podłożu żelbetonowym.

Układanie przekładki welonu z włókien szklanych na płytach styropianowych.

Montaż łączników mechanicznych.

Zgrzewanie papy LEMBIT NRO.

Wwarstwie wierzchniej zastosowano papę specjalną wierzchniego krycia LEMBIT NRO.Papę LEMBIT NRO mocuje się łącznikami mechanicznymi  – teleskop,wkręt i kołek rozporowy (7) ; poprzez papę podkładową, przekładkę z welonu zwłókien szklanych, płyty styropianowe i paroizolację do podłoża betonowego.Łączniki rozmieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni: wstrefie środkowej - 3szt., bocznej - 6 szt., narożnikowej - 9szt.(dla obiektupołożonego w I strefie wiania wiatru i dla budynku o wysokości do 20m). Następnie  zgrzewa się papę  LEMBIT NRO palnikiem gazowym dopapy podkładowej. 

Brzeggrzybkapowinien znajdowaćsię w odległości min. 2cm od brzegu papy . Długość łączników uzależniona jestod grubości warstwy izolacji termicznej. Poobwodzie wykonuje się izolacje ścian attyk w postaci płyt ze skalnej wełnymineralnej o grubości minimum 6cm i gęstości co najmniej 90kg/m,która dochodzido izolacji cieplnej oraz obróbkiblacharskiej w postaci kątownika 25x25cm z blachy stalowej o grubości 0,5 mm.

*) αq1=q(g,S)/q1–maksymalnypoziom wykorzystania obciążenia z uwagi na nośność płyty żelbetonowej "q1"przy uwzględnieniu wartościobliczeniowej ciężaru własnego przekrycia "g" (włączenie z obciążeniem podwieszonym) oraz wartości obliczeniowej obciążeniaśniegiem "S".

Takwykonane przekrycie dachowe z izolacją termiczną z płyt styropianowych wzakresie klasy odporności ogniowej przekrycia ogranicza możliwość przedostaniasię ognia z palącego dachu do wnętrza budynku na skutek rozszczelnienia częścinośnej (np. połączeń styków płyt żelbetowych). Część nośna przekrycia dachuzostała wykonana z materiałów niepalnych, wewnątrz części nośnej przekryciaumieszczono palną izolację cieplną uzyskując klasę odporności ogniowej tejczęści przekrycia nie niższą niż E 15.  Ponadto dopuszczone do stosowania w budownictwie systemy dachowe zapewniająszczelność ogniową E 30 pasa przekrycia dachu budynku niższego o szerokości 8m,przyległego lub usytuowanego bliżej niż 8 m od ściany z  otworami budynkuwyższego. Wymagania te dotyczą także części niższej tego samego budynku, jeżelita część stanowi odrębną strefę pożarową aby ograniczyć możliwość przerzutupożaru z budynku lub części niższej budynku na wyższy lub wyższą część tegosamego budynku. Ogranicza to także możliwość spowodowania pożaru części niższejnp. na skutek wyrzucenia palących się przedmiotów z części wyższej.  

Klasyfikacjaogniowa w zakresie odporności ogniowej przekryć dachowych z izolacją termicznąz płyt styropianowych  podana w tabeli nr1  zachowuje ważność pod warunkiem, że wrozwiązaniach warstwowych przekryć dachowych z częścią nośną z płytyżelbetonowej   nie zostaną wykonane żadnezmiany.


LEMARposiada w swojej ofercie handlowej również systemy w zakresie klasyfikacjiodporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych :

• zizolacją cieplną z płyt ze skalnej wełny mineralnej na podłożu z blachytrapezowej , klasyfikacja nr 1188.2/11/ZOONP;

•zizolacją cieplną z płyt  styropianowychna podłożu z blachy trapezowej , klasyfikacja nr 1188.1/11/ZOONP;

•zizolacją cieplną z płyt ze skalnej wełny mineralnej na podłożu żelbetonowym,opinia 2072/10/ZOONP.

 

LEMARoferuje również systemy dachowe , które spełniają kryteria w zakresieodporności na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1)isą dopuszczone do  stosowania wbudownictwie:

• przekryciedachowe z termoizolacją ze styropianu EPS-100-038 oraz pokryciem z papypodkładowej LEMBIT O PLUS MEMBRANA i papy LEMBIT NRO; raport klasyfikacyjny nr01767.1/11/ZOONP;

• przekryciedachowe z termoizolacją z wełny mineralnej oraz pokryciem z papy podkładowejLEMBIT O PLUS MEMBRANA i papy LEMBIT NRO; raport klasyfikacyjny nr 01767.2/11/ZOONP;

•przekryciedachowe z papą podkładową LEMBIT O P-V70 S30 i LEMBIT NRO; raportklasyfikacyjny nr 01767.3/11/ZOONP;

•przekryciedachowe z płyty warstwowej termoizolacyjnej PW 20 oraz przykryciem z papyLEMBIT NRO; raport klasyfikacyjny nr 01767.4/11/ZOONP;

•przekryciejednowarstwowe z papy LEMBIT NRO ; raport klasyfikacyjny nr 662/12/ZOONP.

Wszystkiewymienione systemy dachowe można stosować na konstrukcjach:

• zpłyty wiórowej (każdy drewniany i drewnopochodny podkład ) o grubości 16mm  o szczelinach nieprzekraczających 5mm;

• profilowanyi nie profilowany podkład stalowy;

• niepalnyciągły podkład o grubości co najmniej 10mm.

InstytutTechniki Budowlanej Zakład Badań Ogniowych wydał raporty klasyfikacyjne wzakresie oddziaływania ognia zewnętrznego Broof(t1) orazklasyfikacje w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych ,które są ważne 3 lata  pod warunkiemzachowania bez zmian składu systemu dachowego i technologii produkcji.

Wykonywanieizolacji z zastosowaniem papy specjalnej, wierzchniego krycia LEMBIT NROpowinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie zprzepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych winstrukcji producenta :www.lemar.poznan.pl Wszelkiepytania w zakresie zastosowania i wykonania systemu odpornego na działanieognia należy konsultować z działem Doradztwa Technicznego firmy LEMAR  lub Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży.