Tematy miesiąca

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - warstwa wykończeniowa płytki

Oferta firmy BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFEWarunki atmosferyczne takie jak: opady atmosferyczne, wysoka i niska temperatura działają destruk-cyjnie na nieprawidłowo wykonany taras. Najczęściej dochodzi do przecieków, odspajania się płytek, wykruszania się spoiny oraz pękania płytek. Wymagania jakie stawiane są tarasom nad pomieszcze-niami ogrzewanymi to przede wszystkim ich funkcjonalność, estetyka oraz zabezpieczenie pomiesz-czeń pod nimi przed działaniem negatywnych warunków atmosferycznych.

botament.jpg

Oferta firmy BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE

Warunki atmosferyczne takie jak: opadyatmosferyczne, wysoka i niska temperatura działają destrukcyjnie nanieprawidłowo wykonany taras. Najczęściej dochodzi do przecieków,odspajania się płytek, wykruszania się spoiny oraz pękania płytek.Wymagania jakie stawiane są tarasom nad pomieszczeniami ogrzewanymito przede wszystkim ich funkcjonalność, estetyka orazzabezpieczenie pomieszczeń pod nimi przed działaniem negatywnychwarunków atmosferycznych.

Taras spełni te funkcje jeżeli będzie wykonanyze sztuką budowlaną oraz z zachowaniem określonych norm iwytycznych. Taras musi posiadać przede wszystkim określoną ilośćwarstw, czyli warstwę spadkową na płycie konstrukcyjnej,paroizolację, izolację termiczną, izolację przeciwwodną, wylewkędociskową stanowiącą podłoże pod warstwę użytkową, następnieizolacja podpłytowa, okładzina ceramiczna na łożu klejowym izaprawa do spoin. Pominięcie jednej z warstw, zastosowanieniewłaściwych materiałów lub błędy wykonawcze mogą prowadzić dozmian destrukcyjnych opisanych powyżej.

Układ warstw:

1. Warstwa spadkowa na płycie konstrukcyjnejmusi mieć 1,5% - 2%, aby izolacja przeciwwodna mogła prawidłowofunkcjonować. Jeżeli płyta konstrukcyjna nie posiada spadku należygo wykonać jako tzw. jastrych trwale zespolony z podłożem. W tymcelu należy zastosować najpierw warstwę przyczepnąBOTACEM® M 01 a następnie "świeże na świeże" zaprawęnaprawczą BOTACEM® M 03. Wykonanie jastrychu związanegoz podłożem daje pewność, że nawet przy niewielkich grubościachzaprawa spadkowa nie popęka i nie odspoi się od podłoża.

2. Kolejna warstwa to paroizolacja na baziebitumicznej wykonana na warstwie spadkowej, która zabezpiecza przedwnikaniem pary wodnej od strony ogrzewanego pomieszczenia wposzczególne warstwy tarasu. Paroizolacja chroni również przedwnikaniem i zawilgoceniem pomieszczeń skroplinami mogącymi tworzyćsię w tzw. punkcie rosy. Dlatego ważne jest aby zapewnićodprowadzenie skroplin z warstwy paroizolacji. Kolejny szczegół, naktóry należy zwrócić uwagę to dylatacje konstrukcyjne, któreuszczelnia się przy pomocy taśmy BOTAZIT® B 180 lub B300. Taśmę osadza się (pamiętając o wykonaniu tzw. omegi Ω) przyużyciu materiału do wykonania paroizolacji BOTAZIT® BM92 Schnell. Przed nałożeniem produktu należy podłoże zagruntowaćprzy pomocy gruntu BOTAZIT® BE 901.

3. Termoizolacja powinna być wykonana zmateriału o odpowiedniej grubości, twardości i parametrachtermoizolacyjnych. Optymalnym materiałem jest polistyrenekstradowany (np. URSA XPS). Materiał termoizolacyjny przykleja sięprzy pomocy BOTAZIT® BM 92 Schnell dopiero po całkowitymwyschnięciu paroizolacji.

4. Hydroizolacja stanowi zabezpieczenie przedwnikaniem wilgoci z opadów atmosferycznych. Wykonana zsamoprzylepnej bitumicznej membrany uszczelniającejBOTAZIT® KSK, klejonej bezpośrednio na termoizolacji zzakładem 8 cm pozwala na szybki postęp prac. Obróbkę przeprowadzasię "na zimno", rolkę należy rozwinąć na czystych i suchych płytachtermoizolacyjnych, przyciąć na odpowiednią długość, zerwać papierochronny i docisnąć staranie do podłoża.

5. Podkład pod okładzinę czyli wylewka dociskowana warstwie termoizolacji i wykonanej hydroizolacji powinna byćwykonana jako wylewka samonośna z betonu klasy min. C 20/25 wgnormy PN-EN 206-1 o minimalnej grubości 45 mm i zbrojonej siatką dowylewek lub wykonanie z betonu o grubości minimum 70 mm iwzmocnionej zbrojeniem rozproszonym. W przypadku większychpowierzchni należy dylatować na pola ok. 3 x 3 m. Bardzo ważna jestpowierzchniowa nośność podłoża, czyli brak mleczka cementowego,zwietrzałych warstw i zabrudzeń powierzchniowych.

6. Izolacja podpłytkowa i uszczelnieniedylatacji jest kolejnym etapem prac na tarasie. Woda przenikającaprzez mikrorysy w spoinach i zaprawie klejowej powodujenagromadzenie się wilgoci w wylewce, co przy cyklach zamarzania irozmarzania w okresie jesienno - zimowo - wiosennym prowadzi dodestrukcji podkładu. Brak izolacji prowadzi również do powstawaniawykwitów. Wnikająca w podkład woda wzbogaca znajdującym się tamwodorotlenkiem wapnia, penetruje do góry przy odparowywaniu ipozostawia w spoinach białe naloty i wykwity. Wykonanie izolacjipodpłytowej z BOTACT® MD 28 i uszczelnienie dylatacjitaśmą BOTACT® SB 78 skutecznie zatrzymuje tenproces.

Przy klejeniu płytek na tarasach muszą byćspełnione dwa warunki: klej powinien posiadać odpowiedniąelastyczność i płytki muszą być ułożone bez pustek powietrznych wzaprawie. Do tego celu służą zaprawy o konsystencji rozpływnejBOTACT® M 29 i MULITILIGHT. Oba produktyspełniają wszystkie wymogi stawiane zaprawom klejowym stosowanym nazewnątrz.

Spoinowanie okładziny ceramicznej należywykonywać przy pomocy zapraw elastycznych takich jak np.BOTACT® M 30 lub MULTIFUGE. Co jednak bardzoistotne szerokość spoin na tarasach zewnętrznych powinna wynosićminimum 5 mm, optymalna zaś szerokość spoiny to 8-10 mm. Wszystkojednak jest uzależnione od wielkości i grubości zastosowanej natarasie okładziny ceramicznej. Spoiny dylatacyjne powinny miećminimalną szerokość 10-12 mm i powinny być wypełnione materiałemtrwale elastycznym BOTACT® S 5, który oprócz kompensacjinaprężeń uszczelnia spoinę dylatacyjną. Aby mógł jednak prawidłowopracować w spoinę należy wprowadzić sznur dylatacyjny. Dzięki temusilikon będzie trwale połączony z krawędziami płytki co pozwoli muna swobodą pracę.

Pełna oferta i informacje techniczne zawarte są na naszejstronie www.botament.pl

Serdecznie zapraszamy