Tematy miesiąca

Taras z bruku klinkierowego

Instrukcja budowy tarasu z bruku klinkierowego

Podłoże - musi być stabilne, wolne od warstwypróchniczej, by mogło przyjąć nawierzchnię względnie warstwę nośną.Wyrównane i ubite podłoże stanowi warstwę gruboziarnistą.
Warstwa nośna - ma za zadanie rozłożenie ciężaru przyjmowanegoprzez warstwę klinkieru i odprowadzenie wsiąkającej deszczówki.
Podsypka - jako warstwa drobnoziarnista stanowi warstwę ochronnądla klinkieru i służy jednocześnie do zaznaczenia pochyłości.
Warstwa klinkieru - odporna na ścieranie nawierzchnia z klinkieru,ułożona z bruku o dowolnych kolorach, formatach i kształtach.

Krok 1. Przygotowanie warstwygruboziarnistej


Materiały i narzędzia: równiarka, łopata,zagęszczarka.
Z podłoża usypanego z pozbawionej warstwy próchniczej ziemi,powstaje warstwa gruboziarnista. Do jej wykonania zasadniczowystarcza wyrównanie i odpowiednie ubicie powierzchni.
W przekroju pionowym struktura powierzchni klinkierowej tarasu lubwjazdu do garażu wygląda następująco:
- warstwa bruku,
- podsypka - o grubości ok. 3 cm (miał kamienny 0-5 mm),
- warstwa nośna - o grubości min. 10 cm (mieszanki związkówmineralnych 0-45 mm),
- podłoże - warstwa gruboziarnista.

UWAGA: Nie stosować cementu w żadnej zwarstw.

Krok 2. Przygotowanie warstwy nośnej

Materiały i narzędzia: mieszanka minerałów ogrubości ziaren 0-45 mm, łopata, zagęszczarka, poziomica, łata,metrówka, sznurki.

Zadaniem warstwy nośnej jest rozłożenie ciężarunawierzchni klinkierowej w ten sposób, żeby został on przyjętyprzez warstwy leżące niżej lub przez podłoże. Poza tym warstwa tamusi przepuszczać wnikającą przez szczeliny między brukiem wodę iodprowadzać ją. Warstwę nośną usypuje się zwykle z mieszankiminerałów i ubija warstwowo z uwzględnieniem spadku ok. 1,5-2%.Powstała w ten sposób warstwa ma grubość min. 10 cm.

Krok 3. Przygotowanie obramowania bocznego

Materiały i narzędzia: zaprawa, brukklinkierowy, łata, kielnia, szpachlówka, ubijarka wibrująca,poziomica.

Zadaniem obramowania bocznego jest zapobieganieprzesuwania się bruku klinkierowego podczas jego układania iużytkowania. Kostki brukowe tworzące krawędź układamy na zaprawęcementową, umacniając je od zewnątrz warstwą zaprawy. Aby podczasbrukowania uniknąć konieczności częstego przycinania klinkieru,należy ustalić odległość między krawędzią, a np. ścianą domu,układając rząd klinkieru z 3-5 mm fugą. Wysokość na jaką wystajeponad warstwę nośną wyliczamy dodając do grubości podsypki podsypki(ok. 3-4 cm) wybraną grubość klinkieru. Podłoże z zaprawy należyodpowiednio dopasować do powierzchni warstwy nośnej, uwzględniającspadek ok. 1,5-2,0%.

Krok 4. Przygotowanie podsypki

Materiały i narzędzia: miał kamienny o grubości0-5 mm, prowadnica, sznurki, metrówka, łopata, gładzice, ubijarkawibrująca.

W obrębie zamkniętego obramowania bocznegoumieszczamy podsypkę (miał kamienny o grubości ziaren 0-5 mm).Ilość potrzebnego materiału można obliczyć zakładając, że grubośćtej warstwy po ubiciu nie powinna przekroczyć ok. 3-4 cm.Powierzchnia podsypki zostaje dokładnie wygładzona międzyszablonami. Jako szablon służą rury, które układamy w taki sposób,że ich spadek od domu do krawędzi, ew. do ogrodu wynosi ok. 1,5-2%.Równocześnie należy zwrócić uwagę na to, by warstwa podsypkiumieszczona była na tyle głęboko, żeby ułożony na niej klinkierwystawał nieznacznie nad obramowanie. W ten sposób w trakcie opadówwoda może swobodnie spływać do ogrodu. Na koniec podsypkę należyubić.

Krok 5. Układanie bruku klinkierowego

Materiały i narzędzia: bruk klinkierowy, miałkamienny (0-2 mm), sznurki, łata, szlifierka z przecinarką lub piładiamentowa, miotła, wąż gumowy, ubijarka wibrująca z nakładkągumową.

Bruk klinkierowy powinno się układać mieszającgo z kilku palet, aby otrzymać naturalną grę kolorów. Należyrozpocząć przy umocnionym obrzeżu (krawędź boczna, mury, schody) iwyłożyć najpierw kilka rzędów lub małą powierzchnię według obranegowzoru. W ten sposób powstanie moduł, który za pomocą sznurówzostanie przeniesiony na całą powierzchnię, którą chcemywybrukować. Dzięki sznurom łatwiej jest wyznaczyć przebieg spoin wdalszej części brukowania. Należy przy tym zwrócić uwagę nazachowanie jednakowej szerokości szczelin, przynajmniej 3-5 mm.Żeby uniknąć przesuwania się klinkieru podczas pracy, zaleca sięwypełnianie szczelin miałem kamiennym już podczas układania kostek.Mniejsze kawałki należy przyciąć za pomocą szlifierki z przecinarkąlub piły diamentowej (mogą być również wykonane fabrycznie). Przedubiciem gotowej powierzchni zagęszczarką z gumową lub neoprenowąpłytą ochronną, należy spoiny zaszlamować miałem kamiennym (0-2mm). Po ubiciu fugi należy ponownie "zamknąć" miałem kamiennym.