Tematy miesiąca

Termoizolacja ścian fundamentowych

Problem ocieplania fundamentów i ścian piwnic, często zostaje pomijany, przy rozważaniu izolacji budynku, choć i tutaj można osiągnąć redukcję start ciepła ogrzewającego budynek, do ok.30 % w porównaniu z przyziemiem nieocieplonym.

izol-fund.jpg

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPSprzyklejone na hydroizolację dają skuteczne, energooszczędne itrwałe rozwiązanie. Przewaga płyt XPS nad zwykłym styropianemstosowanym w tym rozwiązaniu polega na skuteczniejszejwodoszczelności i odporności na obciążenia. Izolacja z płyt XPSchroni hydroizolację przed uszkodzeniem mechanicznym iprzemarzaniem. Ochrona przeciwwilgociowa nabiera szczególnegoznaczenia kiedy zdamy sobie sprawę, że wzrost zawartości wilgoci o10% powoduje 1,5 krotne zwiększenie przewodności cieplnej.
Do izolacji fundamentów i piwnic stosuje się praktycznie grubości5-10 cm ( zależnie od rodzaju podłoża i poziomu ochronycieplnej).

Firma URSA Polska oferuje do izolacji przyziemianastępujące płyty:
- URSA XPS N W o wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniumin. 250 kPa,
- URSA XPS N-III, o wytrzymałości na ściskanie przy 10%odkształceniu min. 300 kPa,
- URSA XPS DRAIN, o wytrzymałości na ściskanie przy 10%odkształceniu min. 300 kPa, dodatkowo na obu swoich powierzchniachz pionowymi kanalikami odpływowymi. Na zewnętrznej powierzchniprzyklejona jest warstw filtracyjna z geowłókniny,
- URSA XPS N-V o wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniumin. 500 kPa do izolacji płyty fundamentowej przy większychobciążeniach.

Produkty te dzięki wyjątkowym właściwościom(dobrej izolacyjności cieplnej, wysokiej odporności mechanicznej ioporności na wchłanianie wody) stosowane są chętnie przezinwestorów indywidualnych i na obiektach.
Płyty XPS spełniają surowe wymagania narzucone przez europejskąnormę PN- EN 13164:2003 i po spełnieniu wszystkich założeńwłaściwej oceny zgodności znakowane są symbolem CE. Dlatego doodbioru takich wyrobów wystarcza znak CE umieszczony na etykieciewyrobu bez okazywania deklaracji zgodności i AprobatyTechnicznej.

Izolacja obwodowa ścian piwnicznych

Płyty izolacyjne URSA XPS można przyklejać dościan zarówno punktowo, jak i pełną powierzchnią, używającnajlepiej mas klejących do obróbki na gorąco lub na zimno, masdwuskładnikowych przeznaczonych do polistyrenu ( styropianu) lubspecjalnych taśm klejących. Często mogą być te same masy, którezostały zastosowane do wykonania hydroizolacji (np. Dysperbit,Renobit,Superflex 10, Icopal Water Primer, Styrbit 2000, IzohanIzobud WM). Izolacji pionowych z lepików nie wolno wykonywaćbezpośrednio na cegłach lub kamieniach. W takim wypadku należy poupływie ok. 3 miesięcy od wymurowania muru fundamentowego wstępnienarzucić tynk i wygładzić.
Przy ścianach piwnicznych bez malarskich powłok bitumicznych, jaknp. beton, można wykorzystać również kleje dyspersyjne (z- lub bezdodatku cementu). Przy występowaniu nierówności powierzchni należypreferować kleje o konsystencji pasty, co pomaga skompensowaćnierówności. Przyklejanie ma za zadanie utrzymanie stabilnegopołożenia płyt aż do poziomu nasypu gruntowego. Przy silnym parciuwody gruntowej zaleca się przyklejanie płyt całą powierzchnią.Ostatecznym etapem izolacji ścian piwnicy lub fundamentu jestprzysypanie przymocowanych płyt URSA XPS mieszanką piaskowo -żwirową bez dodatkowej powłoki odcinającej.

Mocowanie płyt na cokołach budynku

Sposób mocowania zależny jest od stanu podłoża iokładziny przewidzianej na cokół.
Przy tynkowaniu cokołu można dla nośnego podłoża jedynie przyklejaćpłyty na całej powierzchni zaprawami mineralnymi przeznaczonymi doocieplania ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą. Płyty URSA XPSN-III-PZ posiadają specjalną wytłaczaną w kształt waflapowierzchnię poprawiającą przyczepność kleju i pozwalającą na łatwezamontowanie na ich powierzchni siatki z włókna szklanego wmetodzie lekkiej-mokrej lub płytek elewacyjnych.
Jeśli stosuje się płyty o gładkiej powierzchni ( np. URSA XPSN-III-L) to należy je zmatowić np. szczotką drucianą.
Przy cięższych okładzinach (płyty kamienne) wskazane jest dodatkowemocowanie łącznikami mechanicznymi w ilości 2 szt. na płytę.
Należy upewnić się, czy hydroizolacja (najlepiej w postaci płynnejmasy) nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Izolację przyklejasię na hydroizolację naniesioną poprzedniego dnia przy pomocyplacków, opierając pierwszy rząd na ławie fundamentowej. Izolacjęukłada się do wysokości ok. 0.5 m powyżej poziomu gruntu(jednocześnie przy izolacji piwnicy - powyżej poziomu stropu nadpiwnicą). Najlepszym rozwiązaniem jest przejście izolacjifundamentów(piwnicy) w izolację ściany zewnętrznej. Płyty XPS niepowinny być mocowane do podłoża mechanicznie przy pomocy kołków,gdyż powoduje to uszkodzenie hydroizlacji.
Wodoodporne płyty URSA XPS znajdują poza izolacją przyziemiarównież zastosowanie jako materiał izolacyjny nowej generacji wnastępujących aplikacjach:
Dachy odwrócone ( w tym - dachy zielone)
Podłogi i tarasy
Parkingi
Podłogi przemysłowe
Drogi komunikacyjne

Ocieplenie płyty fundamentowej od spodu lubna płycie

Do ocieplenia od zewnątrz nienośnej płytyfundamentowej można wykorzystać płyty URSA XPS N-III lub N-Vzależnie od wielkości jej obciążenia i nośności gruntu. Po ichułożeniu na wyrównanym podłożu z drobnego żwiru oraz rozłożeniufolii polietylenowej można rozpocząć wylewanie płyty fundamentowej.Płyty URSA XPS N-III lub N-V można wykorzystać również doocieplenia części pionowych ław fundamentowych.

System w którym płyty termoizolacyjne URSA XPSukładamy nad płytą podłogową stosujemy w następującychprzypadkach:
- modernizacji i renowacji istniejących podłóg,
- ogrzewania podłogowego,
- podziału pomieszczeń na ogrzewane i nie ogrzewane,
- okresowym wykorzystaniu pomieszczeń i w każdym przypadku w którymzminimalizowanie strat ciepła w stronę podłoża jest zadaniempriorytetowym.

Wytyczne montażowe
Na przygotowanej i oczyszczonej płycie podłogowej wykonuje sięodpowiedni typ hydroizolacji zależny od występujących warunkówgruntowo-wodnych. Hydroizolację należy dobierać tak aby ich składchemiczny nie zawierał rozpuszczalników organicznych destruktywnieoddziaływujących na polistyrenowe płyty URSA XPS. Po dokładnym istarannym wykonaniu hydroizolacji przystępuje się do montażuwodoodpornych płyt termoizolacyjnych URSA XPS. Wodoodporne płytyURSA XPS montuje się "mijankowo" tzn. z przesunięciem spoin płyt o1⁄2 ich długości w co drugiej warstwie na powierzchni płytypodłogowej. Krawędzie montowanych płyt łączone są na zakład lub nastyk i ściśle przylegają do siebie. Kolejną czynnością jestułożenie warstwy poślizgowej w postaci folii polietylenowej naktórej wykonuje się wylewkę betonową a później posadzkę np. zpłytek ceramicznych.

Analiza projektowa
Do konstrukcji podłogi powinna być dobrana taka termoizolacja,która będzie odporna na działanie wielu czynników związanych zdużymi naprężeniami powstającymi na wskutek obciążeń mechanicznych,statycznych, eksploatacyjnych czy też dynamicznych. Dzięki swoimwyjątkowym właściwością idealnym materiałem do termoizolacji podłógpod konstrukcyjną płytą żelbetową są wodoodporne płyty zekstrudowanej pianki polistyrenowej URSA XPS. Znajdują onezastosowanie w wielu konstrukcjach budowlanych między innymi wizolacji termicznej podłóg; przemysłowych, budynków mieszkalnychjednorodzinnych i wielorodzinnych, różnego typu hangarów, garażypodziemnych, hal oraz wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z dużymiobciążeniami. 3.2