Tematy miesiąca

Układanie i spoinowanie okładzin na tarasie

Taras stanowi poziomą powierzchnię, sytuowaną najczęściej na wysokości parteru lub na dachu budynku. Tarasy pełnią najczęściej funkcję miejsc wypoczynkowych, w budynkach mieszkalnych i reprezentacyjnych. W budynkach biurowych, usługowych (np. w hotelach) spełniają dodatkowo rolę ogródków kawiarnianych, restauracyjnych itp.

h1ag7071.jpg

Taras stanowi poziomą powierzchnię sytuowanąnajczęściej na wysokości parteru lub na dachu budynku. Tarasypełnią najczęściej funkcję miejsc wypoczynkowych w budynkachmieszkalnych i reprezentacyjnych. W budynkach biurowych, usługowych(np. w hotelach) spełniają dodatkowo rolę ogródków kawiarnianych,restauracyjnych itp.

Użytkowe warstwy tarasów narażone są naszczególnie trudne i zmienne warunki eksploatacji. W zimie ichpowierzchnie poddawane są działaniu temperatury ujemnej sięgającej-30°C. Latem wskutek intensywnego nasłonecznienia, mogą nagrzewaćsię do temperatury przekraczającej +70°C w ciągu dnia i schładzać wnocy lub z powodu opadów atmosferycznych do temperatury około+10°C. Dodatkową przyczyną naprężeń mogą być różnice temperaturpomiędzy wierzchnią i spodnią częścią płyty tarasu.
Dlatego też poprawne zaprojektowanie i wykonanie układu warstw znajlepszych jakościowo produktów decyduje o trwałości elementówkonstrukcyjnych i zapewnia bezpieczne użytkowanie oraz prawidłowąwspółpracę elementów składających się na wszystkie warstwy tarasu .Polecamy Państwu w przypadku wykonywania tarasu stosowanieproduktów ujętych w systemie ALPOL HYDRO PLUS T.
Zasadydotyczące wykonawstwa warstwy izolacyjno-przesuwnej, izolacjitermicznej, warstwy dociskowej i izolacji podpłytowej opisano wInstrukcji wykonawczej systemu ALPOL HYDRO PLUS T. Poniżej opisanonatomiast szczegóły dotyczące przyklejania i spoinowania okładzinna tarasie.

Przyklejanie okładzin
Warstwa okładzinowa zabezpiecza wszystkie wcześniejsze warstwyprzed wpływem warunków zewnętrznych, zapewnia własności użytkowe iestetyczne. Najczęściej tę warstwę wykonuje się z płytekceramicznych. Należy stosować płytki mrozoodporne o niskiejnasiąkliwości, np. płytki gresowe lub płytki prasowane typu"klinkier". Do układania płytek można przystąpić po 24 godzinach odnałożenia zaprawy uszczelniającej ALPOL AH 752.

a) przygotowanie zaprawyklejącej
Kleje ALPOL AK 514, AK 515, AK 516, AK 517 i AK518 dostarczane są w opakowaniach 25 kg, natomiast klejeALPOL AK 512 i AK 513 w opakowaniach 5 i 25 kg.Przygotowanie kleju polega na wsypaniu całej zawartości opakowania(suchej mieszanki) do pojemnika z przygotowaną i odmierzoną porcjąwody w ilości podanej na opakowaniu. Zaleca się stosowanie chłodneji czystej wody, najlepiej pitnej. Mieszanie wykonujemymechanicznie, przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej zmieszadłem koszyczkowym, do uzyskania jednorodnej masy i założonejkonsystencji. Po odczekaniu 3 minut ponownie mieszamy.Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy kleju, między innymiprzyczepność i odkształcenie poprzeczne. Do kleju nie wolno dodawaćjakichkolwiek substancji.

b) przyklejanie okładzin
Do przyklejania płytek zaleca się stosowanie kleju upłynnionegoszybkowiążącego cienkowarstwowego elastycznego ALPOL AK 516 lubkleju upłynnionego szybkowiążącego średniowarstwowego elastycznegoALPOL AK 517. Płytka przylegać wtedy będzie całą powierzchniąmontażową do podłoża. Dzięki temu nie powstają pustki powietrznepod płytką i woda nie gromadzi się w przestrzeni podpłytowej. Możnarównież przyklejać płytki "metodą kombinowaną", która polega nanakładaniu kleju na podłoże i stronę montażową płytki. Metoda taumożliwia zastosowanie kleju do gresu szybkowiążącego elastycznegoALPOL AK 512, kleju do płytek elastycznego ALPOL AK 513, klejubiałego do marmuru elastycznego ALPOL AK 514, kleju do gresuelastycznego ALPOL AK 515 lub nanokleju do klinkieru ALPOL AK518.
Klej nakładamy na podłoże za pomocą kielni lub pacy, a następnierównomiernie rozprowadzamy pacą stalową z wycięciami półkolistymi,o szerokościach między zębami wynoszących od 13 do 15 mm (dlaklejów upłynnionych) lub pacą z wycięciami prostokątnymi do 10 mm(dla klejów normalnych).

Płytki przykładamy dociskając je lekko dopodłoża. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia.Czynność przyklejania płytek wykonujemy w czasie nie dłuższym niż30 minut, za wyjątkiem AK 512 (10 minut) oraz AK 515 i AK 518 (20minut). Kleje ALPOL AK 516, AK 517 i AK 518 należy zużyć w ciągu 1godziny od wymieszania z wodą, kleje ALPOL AK 513 i ALPOL AK 514 wczasie 2 godzin, a klej ALPOL AK 512 w ciągu 15 minut. W przypadkuzgęstnienia kleju należy go ponownie intensywnie wymieszać niedolewając wody. Nie zużyty, twardniejący zaczyn nie nadaje się dopowtórnego zarobienia wodą i należy go wyrzucić. Układanie płyteknależy rozplanować w taki sposób, aby wykonane wcześniej w polupodłoża szczeliny dylatacyjne, pokrywały się ze spoinami

c) wykonanie dylatacji w warstwieokładzinowej
Przeniesioną na powierzchnię warstwy okładzinowej dylatację możnawykonać z zastosowaniem gotowego profilu metalowego lub z tworzywasztucznego z wkładką kompensacyjną lub wypełnić szczelinęmateriałem trwale plastycznym np. silikonem. Przed wypełnieniemszczeliny silikonem należy wcisnąć w nią odpowiedniej grubościwodoodporny sznur dylatacyjny ALPOL SD.

d) wykonanie połączenia posadzki ześcianą
Podczas wykonywania prac okładzinowych należypamiętać o niezabrudzeniu klejem taśmy i narożnikówuszczelniających oraz pozostawieniu szczeliny umożliwiającejwciśnięcie odpowiedniej grubości sznura dylatacyjnego ALPOL SD. Wmiejscach połączeń różnych materiałów (np. blacha i ceramika) winnosię stosować specjalne silikony np.: dekarskie.

Spoinowanie okładzin
Do wypełnienia fug pomiędzy płytkami zaleca się wodoodporneelastyczne cementowe zaprawy do spoinowania ALPOL ELITE AS E50-69lub wodoszczelne epoksydowe ALPOL AH 760. Przed spoinowaniem należyusunąć resztki kleju i krzyżyki dystansowe ze szczelin międzypłytkami, oczyścić je i odkurzyć. Krawędzie płytek powinny byćsuche, za wyjątkiem płytek o dużej nasiąkliwości, wtedy należy jeintensywnie zmoczyć. Sprawdzić odporność płytek naprzebarwienia.


a) spoinowanie za pomocą spoiny elastycznej ALPOL ELITE
Elastyczne zaprawy do spoinowania ALPOL ELITE AS E50-69 dostarczanesą w postaci suchej mieszanki w opakowaniach 2 lub 5 kg.Przygotowanie masy polega na wymieszaniu mechanicznie lub ręcznie zzalecaną ilością (podaną przez producenta na opakowaniu) czystej,chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonejkonsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać.Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy spoiny: wytrzymałość,czas wiązania i trwałość. Może być także przyczyną przebarwień.Zaleca się stosować spoinę o tym samym numerze szarży produkcyjnej,aby uniknąć różnic w odcieniach.
Masę należy nakładać na płytki pacą lub raklą z twardą gumą i przyich pomocy ruchami ukośnymi wypełniać przestrzenie między płytkami.Następnie zgarnąć nadmiar masy. Po około 10 minutach przystąpić dowyrównywania powierzchni spoiny przy pomocy wilgotnej, częstopłukanej gąbki. Unikać zbyt intensywnego przecierania powierzchnispoin zbyt wilgotną gąbką, ponieważ obniży to efekt perlenia,pogorszy twardość i może być przyczyną odbarwień. W ciągu 30 minutod nałożenia, powierzchnię spoiny wygładzić za pomocą dobrzewyciśniętej gąbki. Po związaniu spoiny, usunąć nalot z powierzchnipłytek. Masę należy zużyć w ciągu 40-50 minut od zarobienia z wodą.W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, należy ją ponowniewymieszać nie dolewając wody. W przypadku zabrudzenia płytek świeżezabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem do cegieł ipłytek ALPOL AI 770.

b) spoinowanie za pomocą zaprawy epoksydowejdo spoinowania
Przygotowanie zaprawy ALPOL AH 760 do aplikacji polega na dokładnymwymieszaniu składników A (żywica) i B (utwardzacz) za pomocąwiertarki elektrycznej wolnoobrotowej (600 obr./min.) z mieszadłemspiralnym, aż do uzyskania jednorodnej masy (czas mieszania: od 3do 4 minut). Następnie przelewamy masę do czystego pojemnika, abyuniknąć zanieczyszczenia resztkami składników, które mogą pozostaćna ściankach pojemnika. Do prac stosujemy tylko specjalnenarzędzia, przeznaczone do wyrobów epoksydowych. Natychmiast powypełnieniu spoiny należy oczyścić powierzchnię płytek. W tym celumożna zastosować ciepłą wodę.