Tematy miesiąca

Wapno - wszechstronny materiał budowlany

Wapno budowlane hydratyzowane (wodorotlenek wapnia) jest najprostszym i najbardziej wszechstronnym produktem, wśród materiałów wiążących. Zalicza się do materiałów wiążących powietrznych. Używane od tysiącleci, potwierdziło swoją przydatność w budownictwie.

trzuskawica_whbielik(6).jpg

Na zachodzie Europy i w USA coraz częściejpowraca się do stosowania wapna w zaprawach i innych materiałachbudowlanych. Wpływ na to miały doświadczenia związane z renowacjązabytkowych budowli, podczas których niejako na nowo docenionowyjątkową wszechstronność wapna. Flandryjski mistrz budowlany BobVan Reeth, według dzisiejszego nazewnictwa - poważny przedsiębiorcabudowlany, prowadzący działalność gospodarczą w okresie, gdystandardy budowlane obiektów użytku publicznego wyznaczalibudowniczowie gotyckich katedr, zalecał ówczesnym władzomprowadzenie inwestycji budowlanych z uwzględnieniem 400-letniejperspektywy.
Podczas prac konserwatorskich okazało się, że zaprawy wapiennenadal spełniają wszystkie wymagania techniczne, mimo upływu seteklat. Na szczęście w polskim budownictwie nigdy nie odeszliśmy odstosowania wapna, więc tym bardziej należy podtrzymać tę tradycję.Tradycja ta w krajach położonych bardziej na zachód zyskała walornowoczesności. Doceniono na nowo dorobek poprzednich stuleci, awłaściwie tysiącleci, bo tak już długo człowiek świadomie używawapna w budownictwie.
Chcemy więc przypomnieć to, co jest dorobkiem polskiego budownictwaogólnego i podać także trochę informacji o charakterze bardziejmiędzynarodowym. Posługując się porównaniem do świata mody, piszemyo powrocie do materiału, który chociaż nigdy nie przestał byćmodny, staje się znów globalnym synonimem właściwego wyboru.

Naturalne
Wapno hydratyzowane jest produktem całkowicie naturalnym. Czystysurowiec wyjściowy oraz proces produkcyjny powodują, że jestrównież czyste chemicznie. Proces produkcyjny polega na:
- rozkładzie w wysokiej temperaturze kamienia wapiennego (CaCO3) dopostaci wapna palonego (CaO);
- gaszeniu wapna palonego (CaO) wodą, czego rezultatem jestwodorotlenek wapnia Ca (OH)2, tak zwane wapno hydratyzowane(suchogaszone).
Stosowane w tynkach i zaprawach, wapno od zawsze pokazywało swojepozytywne cechy i korzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Trwałe
Budowle takie jak Wielki Mur Chiński, akwedukty w Rzymie, KrzywaWieża w Pizie, Wawel itd. dają świadectwo trwałości obiektówstawianych z wykorzystaniem zapraw wapiennych, które sprawdziły sięzarówno w klimatach o łagodnym charakterze (np. Włochy, Francja,Grecja), jak i w rejonach z ostrymi zimami (np. Polska, Litwa,Ukraina).

Zdrowe
Obecność wapna w tynkach i zaprawach, a także cegłach silikatowychoraz bloczkach porobetonowych (wysokie pH), redukuje możliwośćrozwoju robactwa, insektów i grzybów. Tam, gdzie zastosowano dużeilości wapna, następuje znacząca poprawa higieny pomieszczenia.Wpływa to doskonale na samopoczucie ludzi. Do dzisiaj na wieluwsiach polskich, a także w miastach, przetrwał zwyczaj bieleniaścian lub stosowania farb wapiennych, które powodują tzw.higienizację pomieszczeń.

Wyjątkowe

Dlaczego wapno?
Bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni, zarównogładkich, jak i posiadających nierówności.
Wysoka urabialność (połączenie plastyczności orazwięźliwości wody) zapraw z wapnem pozwala uzyskać łatwe dorozprowadzania zaprawy i gładkie tynki, nawet na porowatychpowierzchniach. Im więcej wapna w zaprawie, tym mniej oddawaniawody do otoczenia. Wysoka urabialność zapraw z wapnem decyduje oich dobrym przyleganiu do podłoża.
Delikatna tekstura - zaprawy wapienne dokładnie wypełniająnierówności i spękania powierzchni, znacznie wydłużając tym samymżywotność murów.
Zdolność oddychania - wysoka porowatość i przepuszczalnośćzapraw wapiennych umożliwia odciąganie wody z zawilgoconychmurów.
Większa izolacyjność cieplna (dzięki niskiemuwspółczynnikowi).
Proces samoleczenia drobnych mikropęknięć występujących wzaprawach powoduje, że zaprawy wapienne są jedynymi, które potrafiązabliźniać swoje uszkodzenia.
Ochrona - bardzo dobre przyleganie zapraw wapiennych doelementów murowych powoduje, że zostają w ten sposób wyeliminowaneścieżki, poprzez które może do murów wnikać woda deszczowa orazwilgoć z powietrza.

Artykuł został opracowany na podstawiemateriałów ZPW Trzuskawica S.A. oraz Stowarzyszenia PrzemysłuWapienniczego