Tematy miesiąca

Wykonanie elewacyjnej powłoki malarskiej

Wykonanie powłoki malarskiej, na elewacji, jest najprostszym sposobem podniesienia jej walorów estetycznych i użytkowych. Nowoczesne farby elewacyjne pozwalają na wykonanie barwnej powłoki o wysokiej odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, wietrzenie, zabrudzanie oraz porost glonów i grzybów. Jednak największymi zaletami tego sposobu odświeżania elewacji, są łatwość wykonania i możliwość swobodnego kształtowania wizerunku architektonicznego.

dom1.jpg

1. Wprowadzenie

Wykonanie powłoki malarskiej na elewacji jestnajprostszym sposobem podniesienia jej walorów estetycznych iużytkowych. Nowoczesne farby elewacyjne pozwalają na wykonaniebarwnej powłoki o wysokiej odporności na działanie niekorzystnychwarunków atmosferycznych, wietrzenie, zabrudzanie oraz porostglonów i grzybów. Jednak największymi zaletami tego sposobuodświeżania elewacji są łatwość wykonania i możliwość swobodnegokształtowania wizerunku architektonicznego

2. Korzyści przemalowanej elewacji

• Okresowa renowacja i konserwacja powierzchni;
• Podniesienie odporności elewacji na działanie niekorzystnychwarunków zewnętrznych;
• Możliwość swobodnego kształtowania wizerunku architektonicznegobudynku (przez zmianę koloru, połysku czy wykonanie laserunku);
• Wysoka trwałość i przyczepność powłoki malarskiej do podłoża;
• Zwiększenie odporności elewacji na porost glonów i grzybów;
• Możliwość maskowania drobnych rys i pęknięć podłoża (przyzastosowaniu farby z dodatkiem mikrowłókien);
• Łatwy i prosty sposób wykonania renowacji;

3. Renowacja elewacji pokrytej dyspersyjnąpowłoką malarską lub tynkiem na bazie tworzyw sztucznych

Ściany zewnętrzne chronią budynek przeddziałaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych i są nieustannienarażone na destrukcyjne działanie: opadów deszczu, śniegu, mrozu,zmian temperatur oraz słońca i wiatru. W miarę upływu czasuzewnętrzna powłoka elewacji podlega procesom starzenia i aby dalejmogła skutecznie chronić budynek powinna być okresowo odnawiana,min. raz na 5 lat. Do renowacji elewacji wykonanych z materiałówmineralnych (takich jak: tynk cementowy i podłoże betonowe) orazpokrytych farbą dyspersyjną lub tynkiem syntetycznym najczęściejstosowana jest wysokiej jakości akrylowa farba elewacyjna BUGOFLEX.Tworzy ona estetyczne, matowe powłoki o wysokich parametrachużytkowych i dużej odporności na działanie niekorzystnych warunkówatmosferycznych. Posiada niską nasiąkliwość powierzchniową orazdużą odporność na alkalia. Oferowana jest w szerokiej paleciekolorów wg wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego wzoru.Podłoża chłonne lub kredujące przed nanoszeniem farby należyzagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG.

4. Malowanie pierwotnych (niemalowanychwcześniej) podłoży mineralnych

Większość istniejących budynków posiada elewacjęwykonaną z materiałów mineralnych tj. tynk cementowy icementowo-wapienny, a na te nowo wykonywane często stosowane sątynki cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe (silikatowe) czyteż polikrzemianowe. Do malowania takich podłoży najlepsza jestfarba na bazie spoiwa krzemianowego, jakim jest potasowe szkłowodne. W grupie produktów powłokowych popularnie nazywanychsilikatowymi szczególnie wyróżnia się polikrzemianowa farba onazwie NOVALIT F. To wyjątkowa farba na bazie modyfikowanegopotasowego szkła wodnego, wytwarzana wg innowacyjnejniskoalkalicznej technologii polikrzemianowej. Tworzy trwalezwiązaną z podłożem dekoracyjną powłokę o mineralnym charakterze,wysokiej paroprzepuszczalności i niskiej nasiąkliwościpowierzchniowej. Zapewnia wysoką odporność na działanieniekorzystnych warunków atmosferycznych oraz znacznie spowolniaproces zabrudzania elewacji. Produkt ten w odróżnieniu od typowychfarb silikatowych jest łatwy w aplikacji i mało podatny naniekorzystne warunki wiązania i aplikacji. Farbę polikrzemianowąmożna także z powodzeniem stosować na podłożach pokrytych wcześniejpowłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych. Farba NOVALIT Fdostępna jest w szerokiej palecie kolorów wg wzornika Farby KABElub dostarczonego wzoru, możliwych do uzyskania przy użyciupigmentów nieorganicznych. Podłoża mineralne przed malowaniemnależy odpowiednio wcześniej zagruntować preparatem NOVALIT GF.

5. Wykonanie powłoki zapewniającej najwyższąochronę przed zabrudzaniem

Przy wykonywaniu powłoki malarskiej naelewacjach obiektów reprezentacyjnych oraz budynków zlokalizowanychbezpośrednio przy drogach o dużym natężeniu ruchu, w pobliżuzakładów przemysłowych oraz w centrach dużych miast najlepiejsprawdza się farba silikonowa ARMASIL F z linii produktów "Czystaelewacja". Farba ta pozwala na wykonanie dekoracyjnych i ochronnychpowłok o wyjątkowej odporności na zabrudzanie i działanieniekorzystnych warunków atmosferycznych. Tworzy trwałą powłokę owysokiej paroprzepuszczalności i niskiej nasiąkliwościpowierzchniowej. Po zmoczeniu silikonowej powłoki na jejpowierzchni występuje efekt "odpychania" cząsteczek wody. Efekt tenskutecznie zabezpiecza elewację przed działaniem opadówatmosferycznych i znacznie redukuje osadzanie się zanieczyszczeń.Farba silikonowa może być stosowana na wszelkich podłożachmineralnych jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzywsztucznych. Dostępna jest w szerokiej palecie kolorów wg wzornikaFarby KABE lub wg dostarczonego wzoru, możliwego do uzyskania przyużyciu pigmentów nieorganicznych. Przed nanoszeniem farby ARMASIL Fchłonne podłoża należy zagruntować preparatem HYDROPOR.

6. Dodatkowa ochrona elewacji przed rozwojemglonów i grzybów

W przypadku wykonywania powłoki malarskiej naelewacjach budynków narażonych na porost glonów i grzybów,szczególnie przy renowacji systemów ociepleń oraz przy malowaniubudynków położonych w miejscach zacienionych, o podwyższonejwilgotności i miejscach o dużej koncentracji roślin zalecamyzastosowanie do wyżej wymienionych farb specjalnego środkazabezpieczającego dostępnego w formie usługi dodatkowej.

7. Najczęstsze błędy przy malowaniu elewacji ijak ich unikać

a) Nie właściwe przygotowanie podłoża.Podłoże pod elewacyjną powłokę malarską powinno być nośne,odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitówpochodzenia chemicznego i biologicznego. Wszelkie luźne niezwiązanez podłożem warstwy należy wcześniej usunąć. Stare podłoża mineralnenależy zmyć rozproszonym strumieniem wody. W przypadku nanoszeniafarby na nowo wykonanych podłożach mineralnych konieczne jestzachowanie odpowiedniego okresu sezonowania podłoża.

b) Niewłaściwe dobrany rodzaj farby dowłaściwości podłoża. Farby elewacyjne różnią się swoim składemi właściwościami i dlatego powinny być odpowiednio dobrane dorodzaju podłoża. Obowiązuje zasada, iż najlepiej stosować ten samrodzaj farby, co rodzaj podłoża jak np. na tynki akrylowe stosujemyfarby akrylowe, na tynki krzemianowe farby krzemianowe itd.). Przyczym farby krzemianowe (silikatowe) można stosować wyłącznie napodłoża mineralne. Wyjątkiem w tej grupie jest farbapolikrzemianowa (niskoalkaliczna silikatowa) NOVALIT F która zpowodzeniem może być również stosowana na podłoża na bazie tworzywsztucznych.

c) Nie gruntowanie chłonnego podłoża.Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne lub kredujące należyzagruntować odpowiednim dla danej farby preparatem gruntującym.Okres wysychania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnychwarunkach (przy temperaturze +20°C i wilgotności względnejpowietrza 55%) wynosi ok. 12 godzin. Po wyschnięciu naniesionego napodłoże preparatu można przystąpić do nakładania farby.

d) Nakładanie farby podczas niekorzystnychwarunków zewnętrznych. W celu uniknięcia zjawiska powstawaniaróżnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchnistanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cykluroboczym. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna panowaćbezdeszczowa pogoda z temperaturą od +5°C do +25°C. Nie powinno sięwykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych,przy silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. W celuzabezpieczenia całkowicie niewyschniętej powłoki przed działaniemniekorzystnych czynników atmosferycznych, zaleca się zastosowaniena rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

e) Nakładanie powłoki o niewłaściwej grubościlub nadmierne rozcieńczanie farby. Farba elewacyjna powinna byćzawsze nakładana w dwóch cienkich warstwach, zapewniającychcałkowite i równomierne pokrycie podłoża. Nałożenie tylko jednejwarstwy nie pozwala na uzyskanie odpowiedniej grubości powłokizapewniającej jej trwałość i wytrzymałość na działanie czynnikówzewnętrznych. Natomiast dodanie do farby zbyt dużej ilości wodymoże spowodować zmniejszenie stopnia krycia, różnice w odcieniachoraz znaczne pogorszenie właściwości wytrzymałościowychpowłoki.


Farby KABE Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 88; 40-742 Katowice;
tel. 032/ 204-64-60; fax. 032/204-64-66
www.farbykabe.ple-mail:info@farbykabe.pl
TYNKI FARBY OCIEPLENIA