Tematy miesiąca

Wytyczne do izolacji fundamentów w domu niepodpiwniczonym

W przypadku budynków niepodpiwniczonych, musimy pamiętać o tym, iż hydroizolujemy zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny obrys fundamentów. Z uwagi na to, iż po zewnętrznym obrysie prowadzimy również prace ocieplające, stosujemy tylko masy wodorozcieńczalne (nie działają zanikająco na styropian). Izolując wewnętrzny obrys, możemy zastosować preparaty rozpuszczalnikowe.

zdjecie1.jpg

W przypadku budynków niepodpiwniczonych musimy pamiętać o tym iżhydroizolujemy zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny obrysfundamentów. Z uwagi na to iż po zewnętrznym obrysie prowadzimyrównież prace ocieplające stosujemy tylko masy wodorozcieńczalne(nie działają zanikająco na styropian). Izolując wewnętrzny obrysmożemy zastosować preparaty rozpuszczalnikowe.

Prace przygotowawcze.
W zależności od rodzaju cech podłoża przeprowadza się praceprzygotowawcze. Prace te służą temu aby zamknąć wszelkie pory wpodłożu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pęcherzy w warstwieizolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pęknięć,spoin, narożników wewnętrznych i zewnętrznych.
Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od powłok antyadhezyjnych.Wystające resztki zaprawy należy zbić, a krawędzie odsadzekoczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysy należyuzupełnić.
We wszystkich kątach wewnętrznych należy wykonać fasety(wyokrąglenia o promieniu ok. 2 cm). Fasety wykonujemy z masyIZOHAN IZOBUD WM (WM 2K) w przypadku izolacji materiałamidyspersyjnymi lub IZOHAN IZOBUD izolacyjną masą szpachlowągdy właściwą hydroizolację wykonujemy preparatamirozpuszczalnikowymi (np. przy obrysie wewnętrznym).

Obrys zewnętrzny.
Aby uzyskać umocnienie podłoża, zmniejszenie jego nasiąkliwościoraz zapewnić lepszą przyczepność izolacji do podłoża (mosteksczepny) zaleca się gruntowanie. Do gruntowania pod izolacjewykonywane w systemie IZOHAN IZOBUD W stosuje się IZOHANIZOBUD WL rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:1 lub IZOHANDYSPERBIT.
Jeśli mamy do czynienia z dobrymi warunkami wodno gruntowymiwłaściwą hydroizolację możemy wykonać z preparatu IZOHAN IZOBUDWL sucha pozostałość min. 1 mm (zużycie 1,5 kg/m2). Z tegorodzaju obciążeniem należy się liczyć tylko wtedy, gdy gruntprzepuszczalny (k > 10-4 m/s) ma dostateczna głębokość podpodstawą fundamentów, oraz materiał, którym zasypywany jest wykopposiada dobrą przepuszczalność, np. piasek, żwir. oraz jeśli mamydo czynienia jedynie z wodą powierzchniową lub przesączająca się wformie kropli.
Woda musi mieć możliwość przesączania się do naturalnego poziomuwód gruntowych. Wodę infiltracyjną, w przypadku podłoża słaboprzepuszczalnego, można odprowadzić, stosując odpowiednio wydajnedrenaże.
W każdym innym przypadku właściwa warstwę hydroizoalcyjnąwykonujemy z IZOHAN IZOBUD WM (jednoskładnikowa zbrojonamikrowłóknami), IZOHAN IZOBUD WM 2K (dwuskładnikowa) lubWM 2K PLUS (dwuskładnikowa z wypełnieniempolistyrenowym).

Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwąizolację metoda szpachlowania na grubość zależną od typu izolacji.Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Wprzypadku hydroizolacji przeciwwilgociowej wystarczy grubość 2mmsuchej pozostałości (zużycie ok. 3 kg/m2).
W zależności od obciążenia wodą należy dobrać odpowiednią grubośćwarstwy izolacyjnej (szczegóły w kartach technicznych wyrobów).
W pierwszej kolejności uszczelnia się punkty przyłączenia, tj.miejsca styku ściany zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur,studzienki, świetliki, dylatacje. Szczególną uwagę należy zwrócićna to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych byłydokładnie pokryte masą. Następnie izoluje się powierzchnieścian.Hydroizolację wyciągamy na min. 30 cm powyżej poziomuterenu.
Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciuwarstwy z preparatu IZOHAN IZOBUD WM, WM 2K lub WM 2K PLUS,twarde płyty ocieplające (EPS 200 lub XPS) przykleja się przypomocy IZOHAN IZOBUDU WK. Preparat rozmieszcza się aplikującrównomiernie 5 placków wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty.Następnie, po odczekaniu ok. 15-20 min (w zależności od warunkówtemperaturowych odpowiednio dłużej lub krócej) płyty te odpowiednioprzykłada się i mocno dociska. Oznaką, że czas oczekiwania był zbytdługi jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną.

Obrys wewnętrzny (możemy wykonać jak wyżej lubalternatywnie)

Jako warstwę gruntującą pod system bitumiczny rozpuszczlanikowystosujemy IZOHAN IZOBUD Br- asfaltowo-żywiczny roztwórgruntujący (zużycie 0,3 l/m2), który posiada doskonałe właściwościpenetrujące w głąb porów izolowanych powierzchni. Tak nałożonapowłoka gruntująca wiąże dodatkowo drobny pył oraz stanowigwarancję uzyskania podłoża o jednakowej chłonności na całejpowierzchni. Zaleca się nakładanie masy na suche powierzchnie orazwykonywanie prac w temperaturach dodatnich. Dokładnie wymieszanąmasę nakłada się szczotka dekarską lub pędzlem i czeka ok. 6 godzindo wyschnięcia.
Następnie aplikujemy właściwą warstwę hydroizolacyjną z IZOHANIZOBUD Gr. Preparat aplikujemy przy pomocy ławkowca z twardymwłosiem jednokrotnie (zużycie nie mniej niż 0,7 l/m2). W tymwypadku hydroizolacje wyciągamy do górnego poziomu betonupodkładowego (chudziaka).