Tematy miesiąca

Wytyczne do izolacji fundamentów w domu niepodpiwniczonym

W przypadku budynków niepodpiwniczonych, musimy pamiętać o tym, iż hydroizolujemy zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny obrys fundamentów. Z uwagi na to, iż po zewnętrznym obrysie prowadzimy również prace ocieplające, stosujemy tylko masy wodorozcieńczalne (nie działają zanikająco na styropian). Izolując wewnętrzny obrys możemy zastosować preparaty rozpuszczalnikowe.

zdjecie1.jpg

Prace przygotowawcze
W zależności odrodzaju cech podłoża przeprowadza się prace przygotowawcze. Pracete służą temu aby zamknąć wszelkie pory w podłożu, a poprzez tozapobiec tworzeniu pęcherzy w warstwie izolacji, jak i w celuskutecznego uszczelnienia wszelkich pęknięć, spoin, narożnikówwewnętrznych i zewnętrznych.
Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoły i innychpowłok antyadhezyjnych. Wystające resztki zaprawy należy zbić, akrawędzie odsadzek oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysynależy uzupełnić.
We wszystkich kątach wewnętrznych należy wykonać fasety(wyokrąglenia z IZOHAN renobudu R-103 lub IZOHAN renobuduR-104) o promieniu ok. 4 cm. Zaleca się obrobienie wyokrągleniapomiędzy ścianą, a fundamentem zaprawą szlamową (IZOHAN ekofoliawys. 1-skł.) w celu ochrony przed negatywnym ciśnieniem wody.Jeśli hydroizolacja na ławie fundamentowej wykonana była z papytermozgrzewalnej fasety wykonujemy z masy IZOHAN IZOBUDWM.
Hydroizolację wyciągamy na 30 cm powyżej poziomuterenu.

Obrys zewnętrzny
Aby uzyskać umocnienie podłoża, zmniejszenie jego nasiąkliwościoraz zapewnić lepszą przyczepność izolacji do podłoża (mosteksczepny) zaleca się gruntowanie. Do gruntowania pod izolacjewykonywane w systemie IZOHAN IZOBUD W stosuje się IZOHANIZOBUD WL rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:1 lub IZOHANDYSPERBIT.
Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy przy powierzchniach o dużychporach, nierównych, jak przy cegłach profilowanych powierzchniowo,potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane) masą IZOHANIZOBUD WL, IZOHAN IZOBUD WM lub IZOHAN IZOBUD WM 2KPLUS. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim można będzierozpocząć następny etap pracy.

Jeśli mamy do czynienia z dobrymi warunkamiwodno gruntowymi właściwą hydroizolację możemy wykonać z preparatuIZOHAN IZOBUD WL, sucha pozostałość min. 1 mm (zużycie 1,5kg/m2). Z tego rodzaju obciążeniem należy się liczyć tylko wtedy,gdy grunt przepuszczalny (k > 10-4 m/s) ma dostateczna głębokośćpod podstawą fundamentów, oraz materiał, którym zasypywany jestwykop posiada dobrą przepuszczalność, np. piasek, żwir. oraz jeślimamy do czynienia jedynie z wodą powierzchniową lub przesączającasię w formie kropli.
Woda musi mieć możliwość przesączania się do naturalnego poziomuwód gruntowych. Wodę infiltracyjną, w przypadku podłoża słaboprzepuszczalnego, można odprowadzić, stosując odpowiednio wydajnedrenaże.

W każdym innym przypadku właściwa warstwęhydroizoalcyjną wykonujemy z IZOHAN IZOBUD WM(jednoskładnikowa zbrojona mikrowłóknami) (zdjęcie3) lub IZOHANIZOBUD WM 2K PLUS (dwuskładnikowa z wypełnieniempolistyrenowym) (zdjęcie 4).

Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchninakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą na grubość zależną odtypu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubsząniż 2 mm. W przypadku hydroizolacji przeciwwilgociowej wystarczygrubość 2mm suchej pozostałości (zużycie ok. 3 kg/m2).
Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany narażonej na działaniewody. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątówwewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Wzależności od obciążenia wodą należy dobrać odpowiednią grubośćwarstwy izolacyjnej.
W pierwszej kolejności uszczelnia się punkty przyłączenia, tj.miejsca styku ściany zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur,studzienki, świetliki, dylatacje. Następnie izoluje siępowierzchnie. Masę uszczelniającą nakłada się od dołu do górykielnią do wygładzenia.
Uszczelniający, izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza ścianyfundamentów przed działaniem wilgoci gruntowej i zapewnia zarazembardzo dobrą izolacyjność cieplną (wraz z twardymi płytamistyropianowymi). System ten bardzo dobrze zabezpiecza izolacjeprzed uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto ze względu na prostą iszybką obróbkę system IZOHAN IZOBUD W ten jest bardzoopłacalny.
Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy zpreparatu IZOHAN IZOBUD WM lub WM 2K PLUS, twardepłyty ocieplające (EPS 200 lub XPS) przykleja się przy pomocyIZOHAN IZOBUDU WL (EPS) lub WK (XPS). ) Preparatrozmieszcza się wzdłuż dłuższych krawędzi płyty aplikując wałeczekszerokości ok. 3 cm oraz równomiernie 4-5 placków wielkości dłonina odwrotnej stronie płyty. Następnie, po odczekaniu ok. 15-20 min(w zależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej lubkrócej) płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. Oznaką,że czas oczekiwania był zbyt długi jest zmiana barwy masy zbrunatnej na czarną.
Obrys wewnętrzny (możemy wykonać jak wyżej lub alternatywnie)

Jako warstwę gruntującą pod system bitumicznystosujemy IZOHAN IZOBUD Br- asfaltowo-żywiczny roztwórgruntujący (zużycie 0,3 l/m2), który posiada doskonałe właściwościpenetrujące w głąb porów izolowanych powierzchni. Tak nałożonapowłoka gruntująca wiąże dodatkowo drobny pył oraz stanowigwarancję uzyskania podłoża o jednakowej chłonności na całejpowierzchni. Zaleca się nakładanie masy na suche powierzchnie orazwykonywanie prac w temperaturach dodatnich. Dokładnie wymieszanąmasę nakłada się szczotka dekarską lub pędzlem i czeka ok. 6 godzindo wyschnięcia.
Następnie aplikujemy właściwa warstwę hydroizolacyjną z IZOHANIZOBUD Gr. Preparat aplikujemy przy pomocy ławkowca z twardymwłosiem jednokrotnie (zużycie nie mniej niż 0,7 l/m2).