Tematy miesiąca

Zaprawy murarskie quick-mix

Cegła klinkierowa jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych towarzysząc człowiekowi od wielu wieków będąc synonimem trwałości, odporności na korozję biologiczną oraz kreatywności w kształtowaniu architektury i piękna fasady.

quick-mix1.jpg

Cegła klinkierowa jest jednym z najstarszychmateriałów budowlanych towarzysząc człowiekowi od wielu wiekówbędąc synonimem trwałości, odporności na korozję biologiczną orazkreatywności w kształtowaniu architektury i piękna fasady.


Poważnym jednak problemem rzutującym na rynkoweopinie o elewacjach klinkierowych jest zjawisko pojawiających siępo pewnym czasie różnego rodzaju wykwitów i przebarwień na ichpowierzchniach. Zjawiska tego typu należą do najczęstszych szkódjakie możemy zaobserwować na wielu obiektach. Mechanizm powstawaniazaplamień we wszystkich przypadkach jest bardzo podobny, natomiastprzyczyn jest bardzo wiele. Z wielu przeprowadzonych badań wynika,że około 35% wszystkich wykwitów powierzchniowych powstaje w wynikuzastosowania niewłaściwych zapraw, około 25% związane jest zwykonaniem robót bez zabezpieczeń w złych warunkach atmosferycznych(deszcz, mróz), około 25% w wyniku niestaranności podczaswykonywania prac i około 15% z innych przyczyn.

Z powyższego wynika więc, że właściwy dobórzapraw do murów licowych decyduje znacząco o końcowym efekciewykonywanych prac. Spoiny stanowiące jedynie 15 - 20 % całkowitejpowierzchni licowej są najsłabszym elementem, na której koncentrująsię stale powracające czynniki powodujące uszkodzenia, takie jak:wyługowania, wykruszenia, wykwity i zawilgocenia. Sam dobórodpowiedniej cegły elewacyjnej - nawet najwyższej jakości - niedaje więc żadnej gwarancji i całkowitego zabezpieczenia przed w/wzjawiskami. Dlatego też zaprawie należy poświęcić znacznie więcejuwagi.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom i badaniom wdziedzinie murów licowych, firma quick-mix opracowała grupęproduktów V.O.R do murów licowych wychodząc w ten sposób naprzeciwwymaganiom i oczekiwaniom wszystkich naszych klientów.

Termin - zaprawy murarskie V.O.R. - oznacza nowykierunek, czyli murowanie z jednoczesnym bezpiecznym licowaniem bezjakiegokolwiek ryzyka.

Na rynku jest ogromna różnorodność materiałówlicowych do których zaliczają się: cegła licowa, klinkier, cegłasilikatowa, itp. Cechuje je różnorodność właściwości, z których naszczególną uwagę zasługuje zachowanie się cegły pod względemwchłaniania wody (nasiąkliwości). W związku z tym parametrem, cegłymożemy podzielić na: cegły o bardzo dużej nasiąkliwości, o dużejnasiąkliwości, o słabej nasiąkliwości i o bardzo słabejnasiąkliwości. Dlatego firma quick-mix w swoich badaniach poszła okrok dalej, opracowując cztery rodzaje zapraw V.O.R. uwzględniającestopień nasiąkliwości cegły, który jest tak samo ważną przesłankąjak pełnospoinowe nakładanie zaprawy bez miejsc pustych przywykonywaniu murów licowych :
1. VK Plus - specjalna zaprawa murarska do wznoszenia murówelewacyjnych z ekstremalnie nasiąkliwych cegieł licowych onasiąkliwości >10% z jednoczesnym pełnym i gładkim wykonaniemspoin.
2. VK 01 - specjalna zaprawa murarska do wznoszenia murówelewacyjnych z mocno nasiąkliwych cegieł licowych o nasiąkliwości8-10% z jednoczesnym pełnym i gładkim wykonaniem spoin.
3. VM 01 - specjalna zaprawa murarska do wznoszenia murówelewacyjnych ze słabo nasiąkliwych cegieł licowych o nasiąkliwości3-8% z jednoczesnym pełnym i gładkim wykonaniem spoin.
4. VZ 01 - specjalna zaprawa murarska do wznoszenia murówelewacyjnych z bardzo słabo nasiąkliwych cegieł licowych onasiąkliwości < 5% z jednoczesnym pełnym i gładkim wykonaniemspoin.


Związek pomiędzy zaprawą i cegłą
- a więc przyczepność i szczelność - w znacznym stopniu zależą odtego jak dalece uda się dostosować i dobrać odpowiednią zaprawęmurarską V.O.R. do charakterystyki absorpcyjnej cegły. Dla każdegorodzaju zaprawy dozowane są celowo środki, które zatrzymują wodę,gdy zaprawa jest jeszcze świeża zapobiegając w ten sposóbtwardnieniu zaprawy na powierzchni styku z cegłą. W przypadkucegieł o dużej nasiąkliwości nie jest więc konieczne wstępnezwilżanie cegieł przy zastosowaniu zaprawy VKplus lub VK01. Wprzypadku cegieł o bardzo słabej nasiąkliwości woda pracuje wopóźnionym trybie, przez co woda deszczowa ma ułatwiony dostęp downętrza zaprawy wypłukując w ten sposób spoiwo. Zaprawy VM01 i VZ01zapobiegają temu zjawisku posiadając specyficzną zdolnośćzatrzymywania cząsteczek wody oraz odpowiedni składgranulometryczny przez co zapobiega się efektowi ślizgania sięcegieł (lub utraty przyczepności cegieł) zapewniający odpowiedniąporowatość i optymalną stateczność muru. Zaprawy charakteryzują sięprzy tym również dużą plastycznością i łatwością obróbki. Oznaczato, że stosowana na budowie zaprawa jest zawsze dostosowana doodpowiedniego typu cegły. Zaprawy V.O.R. mają aprobatę technicznąITB : AT-15-4021/99. Przy stosowaniu zapraw murarskich quick-mixoprócz niewątpliwych zalet technicznych samego produktu, znaczącą idecydującą zaletą jest duże bezpieczeństwo. Przy zastosowaniutechniki:
murowanie z jednoczesnym spoinowaniem całokształt prac daje sięłatwo kontrolować tak, że można uniknąć ubytków w systemiespoinowania.
Zgodnie z doświadczeniami zebranymi przez quick-mix na przestrzenilat można jednoznacznie stwierdzić, że pełnospoinowe nałożeniezaprawy następuje tylko w przypadku zastosowania metody "murowaniei spoinowanie w jednym cyklu roboczym". Nie należy spodziewać sięwówczas wykwitów przy założeniu fachowego wykonawstwa. Metoda ta marównież przełożenie finansowe dla samego wykonawcy, który obniża wten sposób koszty robocizny i koszty przestoju rusztowań.

Pełnospoinowe murowanie za pomocą zaprawymurarskiej quick-mix V.O.R., wysoka elastyczność i dobraprzyczepność zaprawy do cegieł.

Wypływająca zaprawa nie odrywa się i dzięki temumoże być po zdjęciu użyta ponownie. Warstwa powietrza nie jestzablokowana, straty zaprawy prawie nie występują.

Murowanie i spoinowanie w jednym cyklu roboczym.Powierzchnię spoiny wygładzić uszczelniając, w zależności odukształtowania uzyskując gładką lub rustykalną, szorstkąpowierzchnię.

Mocne i nie wykazujące rys połączeniaprzyczepne. Jednolita struktura spoiny, odporne na gwałtownydeszcz, mróz i warunki atmosferyczne.

Pod hasłem "bezpieczeństwo" kryje się ponadtoefektywność na placu budowy. Oprócz optymalnego wyboru technikiwykonywania murów licowych, firma quick-mix poprzez odpowiedniąlogistykę na budowie zapewnia wykonawcom łatwy i szybki dostęp doproduktu. Forma dostawy w workach czy silosach sprawia, żetworzenia zapasów środków wiążących i piasku staje się zbędne.Dzięki technice maszynowej gotowa do użycia zaprawa murarskacharakteryzuje się zawsze wysoką i stałą jakością. Opisane powyżejwytyczne odnośnie nowoczesnego materiału budowlanegoumożliwiającego uzyskanie ładnego i estetycznego muru wykonanego zcegły elewacyjnej, mogą być spełnione tylko przy zastosowaniuwyprodukowanej fabrycznie suchej zaprawy. Zaprawy V.O.R.produkowane przez quick-mix są w stanie sprostać wszystkim, nawetnajtrudniejszym wymaganiom.

Stosując sprawdzone zaprawy V.O.R. nasi klienciotrzymują wiele korzyści i bezpieczeństwo systemowe :
- odpada kłopotliwe moczenie czy zraszanie wodą cegieł,
- nie występuje pracochłonne i kosztowne mieszanie cementu zpiaskiem na placu budowy,
- dzięki technice "murowanie z jednoczesnym spoinowaniem w jednymcyklu roboczym" zbędne staje się późniejsze wypełnianie spoin,dzięki czemu zmniejszeniu ulegają koszty robocizny i przestojurusztowań,
- gwarantowana jest absolutna szczelność zaprawy,
- zaprawy odporne są na działanie czynników atmosferycznych,
- są dyfuzyjne,
- zaprawy charakteryzuje idealna przyczepność do krawędzi,
- wszystkie produkty są mrozoodporne,
- nie dochodzi do spalania zaprawy,
- dzięki wysokiej jakości uziarnienia oraz modyfikatorom czyniązaprawy V.O.R. łatwymi w obróbce, plastycznymi i skutecznymi wdziałaniu,
- VZ 01 dzięki swoim właściwościom zapobiega wydzielaniu się zzaprawy wody przez co umożliwia jej przyczepność do tak trudnegopodłoża jakim jest cegła o bardzo słabej nasiąkliwości,
- mocne i nie wykazujące rys połączenie na powierzchni stykuzaprawy i cegły zapobiega kosztownym naprawom,
Stosując produkty quick-mix fachowcy są w stanie rozwiązać każdyproblem szybko i skutecznie.
Istotne jest, aby zawsze mieć na względzie, że tylko współdziałaniesystemowe cegły, odpowiedniej zaprawy i fachowego wykonawstwa możezapewnić uzyskanie odpowiedniej jakości i estetyki elewacji zlicówki.

Zaprawy murarskie V.O.R. z trasem.
Jedną z nowości wprowadzana przez firmę quick-mix są zaprawymurarskie zawierające Tras. Jest to tuf wulkaniczny - jeden znajstarszych dodatków hydraulicznych do wapna - stosowany już przezstarożytnych Rzymian. Dzięki krzemionce zawartej w trasie zaprawazyskuje cechy hydrauliczne, natomiast wolne wapno - przyczynawyługowań, jest wiązane już w trakcie twardnienia w krystaliczny,niezwykle trwały, odporny na kwaśne środowisko krzemian.

Jedną z zapraw murarskich zawierających Trasjest zaprawa VK 01 T - służy ona do murowania i wraz z jednoczesnymfugowaniem cegieł o średniej nasiąkliwości. Produkt ten jest suchązaprawą składającą się z cementu i Trasu jako spoiwa orazfrakcjonowanych dodatków kruszywa 0-2 mm i specjalnych domieszekdla polepszenia właściwości produktu. W ofercie znajdują sięrównież zaprawy:
VK Plus T do cegieł wysokiej nasiąkliwości (>10%), VK 01 T docegieł o średniej nasiąkliwości (8-10%), VM 01 T do cegiełnienasiąkliwych (3-8%), VZ 01 T do cegieł nienasiąkliwych(<5%)
VorM - fuga do spoin z Trasem
Decydujące zalety zapraw z Trasem:
- nie zawiera szkodliwych substancji, - bardzo odporne na agresywnywpływ środowiska,
- są niezwykle trwałe,
- posiadają prawie 5-cio krotnie mniejszy skurcz od zapraw wapiennocementowych,
- wiążą "wolne wapno", co zapobiega powstawaniu wyługowańwapiennych,
- są sprawdzone od ponad 2000 lat

Opisane powyżej zaprawy murarskie V.O.R.znalazły szerokie uznanie wśród polskich wykonawców dzięki wysokiejjakości, bezpieczeństwu, wszechstronnemu serwisowi i doradztwutechnicznemu. Ponieważ quick-mix to nie tylko wysoka jakośćproduktów, ale również profesjonalny sposób wskazania klientomzalet i możliwości wynikających ze współpracy z nami. Stądsynonimem systemowego rozwiązywania problemów w firmie quick-mixjest kolor pomarańczowy, który jest symbolem sympatii, kompetencjii wysokiego uznania dla naszych klientów.