Tematy miesiąca

Zasady prawidłowego łączenia ścian z betonu komórkowego H+H

Połączenia ścian, wykonywanie narożników, czy wykonywanie łuków z betonu komórkowego, są bardzo proste i mało skomplikowane, co niestety w przypadku innych materiałów konstrukcyjnych, sprawia murarzom wiele kłopotów. W przypadku wykonywania ścian zewnętrznych, należy pamiętać, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mijały się między sobą, o co najmniej 80mm, a docięte fragmenty bloczka, układane przy zakończeniach ściany, nie mogą być krótsze niż 110 mm (rys.1.).

hh102.jpg

Połączenia ścian, wykonywanie narożników czywykonywanie łuków z betonu komórkowego są bardzo proste i małoskomplikowane, co niestety w przypadku innych materiałówkonstrukcyjnych sprawia murarzom wiele kłopotów. W przypadkuwykonywania ścian zewnętrznych należy pamiętać, aby spoiny pionowew poszczególnych warstwach mijały się między sobą, o co najmniej80mm, a docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniachściany nie mogą być krótsze niż 110 mm (rys.1.).

Łączenie ścian z betonu komórkowegoH+H
Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego łączy się za pomocątradycyjnego przewiązania murarskiego, z reguły wprowadzającbloczki łączące na całą grubość ściany łączonej (rys. 2.). Takiełączenie pozwala na szybkie wykonania przewiązania murarskiego wktórym nie występują mostki termiczne. Bloczki układa sięnaprzemiennie. Pierwszą warstwę bloczków wykonuje się na długościściany, a ścianę wewnętrzną układa się na styk z wypełnieniemspiony pionowej, przylegającej do ściany. Kolejną warstwę układasię z przewiązaniem do ściany zewnętrznej na pełną jej głębokość,pamiętając również o wykonaniu spoiny pionowej bloczkówprzylegających do ściany wewnętrznej.

Kolejnym prawidłowym połączeniem jest łączenieścian przy wprowadzeniu bloczka w strefę złącza na głębokość niemniejszą niż 150 mm. Odpowiednio przycięte bloczki ścianyzewnętrznej pozwalają wprowadzić bloczki ściany wewnętrznej naodpowiednią głębokość (rys.3.).

Trzecim sposobem wykonania przewiązaniamurarskiego jest murowanie bloczków na styk bez przewiązaniabloczków (rys. 4.). Do połączenia ścian służą łączniki stalowe zestali nierdzewnej w co drugiej warstwie.

Ścianki działowe (rys. 5.) wykonuje się zwykle z bloczków zbetonu komórkowego H+H o grubości 115, 120 mm i z reguły muruje sięje po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. Ściany działowe zbetonu komórkowego H+H łączy się ze ścianami konstrukcyjnymi nadotyk (rys 5.), tzn. bez przewiązania bloczków, stosując łącznikistalowe ze stali nierdzewnej w ilości minimum 4 sztuk na wysokośćkondygnacji mieszkaniowej. Płaskowniki te wmurowuje się do połowyich długości w trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych. Wprzypadku, gdy ścianka działowa ma być wykonana później lub niewiemy, jaki będzie rozkład pomieszczenia należy wykorzystać te samełączniki stalowe tylko wygięte w kształcie litery L.
Następnie łączniki te mocuje się do ściany za pomocą kołkarozporowego tak, aby trafiały w spoinę pomiędzy bloczkami. Łącznikinależy stosować minimum, w co 3. Spoinie i nie mniej niż 4 łącznikina kondygnację. Ścianek działowych nie powinno się murować na stykze stropem. Należy zostawić szczelinę szerokości ok. 10-15 mm, abyzapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciemstropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu ścianki szczelinynależy wypełnić pianką montażową lub innym materiałemelastycznym.