Tematy miesiąca

Zasady wykonywania ścian z betonu komórkowego H+H

Wznoszenie budynku w systemie H+H jest najszybszą obecnie metodą wznoszenia ścian. Do poprawnego jej wymurowania, używa się bloczków z betonu komórkowego, płytek, płaskich belek nadprożowych, kształtek U oraz zaprawy cienkowarstwowej H+H. Wszystkie te elementy, znacznie skracają czas wykonania robót oraz posiadają najwyższe parametry techniczne, począwszy od znakomitej izolacyjności cieplne, poprzez najwyższą odporność ogniową w klasie A1, wysoką paroprzepuszczalnością, akumulację ciepła, a kończąc na nieskomplikowanej obróbce i niskich kosztach robót wykończeniowych (instalacje, tynki).

jakbudowac4a.jpg

Beton komórkowy H+H może być stosowany dowznoszenia:

• ścian zewnętrznych nośnych,
• ścian piwnic,
• ścian wewnętrznych nośnych,
• ścian wewnętrznych nienośnych,
• wypełnień konstrukcji szkieletowych,
• ścian ogniowych i kompleksowych przegród ściennych.

Beton komórkowy H+H może być stosowany dowznoszenia ścian piwnic, jednak z betonu komórkowego nie możnawykonać fundamentów. Zaleca się stosowanie na ściany piwnicbloczków PP4/0,6 lub PP6/0,7 z gładkimi powierzchniami czołowymi,co ułatwia prawidłowe wypełnianie spoin pionowych.

Należy pamiętać o zabezpieczeniu ścian piwnic,którą można wykonać, jako:

• izolacje typu lekkiego lub średniego(przeciwwilgociowe) stosowane w przypadku posadowienia budynkówpowyżej zwierciadła wody gruntowej,
• izolacje typu ciężkiego (przeciwwodne) stosowane w przypadkuwystępowania ciśnienia hydrostatycznego.
W budownictwie jednorodzinnym oraz w niskiej zabudowiewielorodzinnej z reguły stosowane jest zabezpieczenie fundamentów ipiwnic izolacją typu lekkiego. Z betonu komórkowego można wykonywaćkolejne kondygnacje budynku jednak należy zwrócić uwagę na kilkaważnych kwestii, które będą opisane poniżej.
Przy murowania kondygnacji nadziemnych bardzo ważne jest dokładnewykonanie pierwszej warstwy muru, ponieważ rzutuje to na dokładnośćwykonania następnych warstw. Bloczki na żądany wymiar można docinaćręcznie lub za pomocą taśmowej piły elektrycznej.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniuosi ścian, należy znaleźć najwyższy narożnik budynku. Różnica wwysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm.W przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostaćwyrównane. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawiecementowej. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczychbloczków w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na zewnątrzbudynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie wnarożnikach bruzd wymagających wypełnienia.
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniuzaprawy cementowej i przeszlifowaniu poprzedniej warstwy bloczków wcelu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskaniapłaszczyzny poziomej. Bloczki H+H należy murować na zaprawęcienkowarstwowa H+H, co powoduje skrócenie czasu wykonaniabudynku i obniża koszty. Do układania cienkowarstwowej zaprawyużywa się specjalnej kielni, która dopasowana jest do szerokościmuru i umożliwia ułożenie zaprawy na odpowiednią grubość. Należyrównież pamiętać, aby jednorazowo nakładać warstwę zaprawy niedłuższą niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jejwysychaniu. Po ułożeniu zaprawy można przystąpić do układaniabloczków. Po wymurowaniu dwóch pierwszych warstw bloczków wścianach zewnętrznych kondygnacji przyziemia tj. na wysokości 0,5m, na całym obrysie budynku zaleca się wykonanie izolacji poziomejz folii, w celu uniknięcia zawilgocenia murów od odbitej wodyopadowej.

Mury z betonu komórkowego H+H z piórem iwpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawą spoinpionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tychspoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą sięze sobą oraz:
• naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy sięz powierzchnią boczną bloczka,
• spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniegoodcinka ściany.

Podczas wykonywania ścian gdzie będą pojawiałysię otwory okienny, należy pamiętać, że miejsca te wymagająstarannego wykonania, ponieważ w miejscach tych powstajekoncentracja naprężeń, co może spowodować zarysowanie się ściany wobrębie otworu. Należy zatem w strefach podokiennych umieszczaćzbrojenie poziome układane w najwyższej spoinie przy użyciu prętyze stali żebrowanej o średnicy 2 fi 6 mm. Zbrojenie to należyprzedłużać co najmniej 0,5 m poza krawędź otworów.

Do przykrywania otworów okiennych służąpłaskie belki nadprożowe, które wraz z nadmurówką tworzą gotowenadproże. Płaskie belki nadprożowe należy umieszczać symetrycznienad otworami okiennymi lub drzwiowymi układając je na zaprawiecienkowarstwowej H+H. Należy pamiętać, że w przypadku układaniadwóch lub więcej belek obok siebie należy wykonać ich sklejenia zapomocą zaprawy cienkowarstwowej. Następnie wykonujemy nadmurówkę zbetonu komórkowego. Podczas montażu płaskich belek nadprożowychnależy zwrócić uwagę na ich prawidłowe ułożenie tak, abyumieszczona na belce strzałka znajdowała się do góry.
Ścianki działowe wykonuje się zwykle z bloczków o grubości 115 mm imuruje się je po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów.Pierwszą warstwę układa się na zaprawie cementowej ustawiającbloczki tak, aby spoiny ściany konstrukcyjnej i działowej pokrywałysię ze sobą. Ścianek działowych nie powinno się murować na styk zestropem. Należy zostawić szczelinę szerokości ok. 10-15 mm, abyzapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciemstropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu ścianki szczelinynależy wypełnić pianką montażową lub innym materiałemelastycznym.