Tematy miesiąca

Znaczenie wentylacji

Efektywna wentylacja jest dzisiaj jednym z głównych kryteriów, branych pod uwagę przy projektowaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Stosowane obecnie w budownictwie szczelne drzwi i okna z podwójnymi czy potrójnymi szybami, bardzo efektywne systemy grzewcze oraz szczelna izolacja ścian i stropów powoduje, że wentylacja grawitacyjna przestaje faktycznie funkcjonować. Powstająca w pomieszczeniach wilgoć wraz z innymi wyziewami powoduje powstanie wszelkiego typu niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów. W tej sytuacji stosowanie właściwej wentylacji mechanicznej staje się konieczne.

domus.jpg

Znaczenie wentylacji

Efektywna wentylacja jest dzisiaj jednym zgłównych kryteriów branych pod uwagę przy projektowaniu budynkówmieszkalnych i użyteczności publicznej. Stosowane obecnie wbudownictwie szczelne drzwi i okna z podwójnymi czy potrójnymiszybami, bardzo efektywne systemy grzewcze oraz szczelna izolacjaścian i stropów powoduje, że wentylacja grawitacyjna przestajefaktycznie funkcjonować. Powstająca w pomieszczeniach wilgoć wraz zinnymi wyziewami powoduje powstanie wszelkiego typu niebezpiecznychdla zdrowia pleśni i grzybów. W tej sytuacji stosowanie właściwejwentylacji mechanicznej staje się konieczne.

Podstawowe kryteria, jakie należy brać pod uwagęprzy doborze wentylacji, to:

 • dobranie odpowiedniej wydajności wentylatorado wymogów krotności wymian powietrza dla danegopomieszczenia,

 • dobranie wentylatora wytwarzającego odpowiednieciśnienie (Pa), zdolne pokonać opory przepływu przez kanaływentylacyjne,

 • odpowiednie usytuowanie wentylatora wpomieszczeniu, aby zapewnić właściwy obieg powietrza,

 • zaplanowanie sposobu dostarczenia świeżegopowietrza do pomieszczenia poprzez nawietrzaki podokienne czykratki drzwiowe,

 • dobranie systemu kanałów wentylacyjnych o jaknajmniejszych oporach przepływu powietrza (gładkie ściankiwewnętrzne i odpowiedni profil), aby móc zastosować tańszywentylator o mniejszym ciśnieniu.

Gdzie instalować wentylator?

Umieszczenie wentylatora w nieodpowiednimmiejscu może spowodować zdecydowane obniżenie wydajności i jakościwentylacji. Podajemy kilka wskazówek i zaleceń, które pozwoląwyeliminować ewentualne skutki wadliwych rozwiązań.

Zasady:

 • Zainstaluj wentylator zawsze w miejscu najbardziejoddalonym od punktu, w którym powietrze wchodzi (drzwi, nawietrzak,okno) i jak najwyżej od podłogi.

 • Gdy instalujemy wentylator w pomieszczeniu, wktórym znajduje się urządzenie z otwartym ogniem, musimy dostarczyćtaką ilość świeżego powietrza, aby starczyło go do spalaniapłomienia wentylacji (radzimy skontaktować się z fachowcem w tejdziedzinie).

 • Wentylator nie może być podłączony do przewodukominowego odprowadzającego spaliny. Starajmy się nie podłączaćwentylatora do pionu wentylacyjnego bez uprzedniej opiniikominiarza o jego stanie.

 • Nie należy instalować wentylatora w miejscu, gdzietemperatura może przekroczyć 50ˇC oraz bezpośrednio nad grillamilub palnikami.

 • Instalując wentylator w otworze w ścianiezewnętrznej powinniśmy stosować wentylator osiowy. Przy podłączaniuwentylatora do przewodów wentylacyjnych dłuższych niż 1,5 mb należystosować wentylator o przepływie mieszanym lub odśrodkowym.

 • Podłączając wentylator należy upewnić się, czywykonaliśmy wszystko zgodnie z instrukcją, szczególnie jeżelichodzi o podłączenie elektryczne.

 • Europejskie przepisy budowlane wymagają, abywentylatory zasilane prądem o napięciu 220V umieszczone były wodległości 1,25 m od zasięgu ręki osoby kąpiącej się lub biorącejprysznic, aby zmniejszyć ryzyko opryskania wodą.

 • Gdy zachodzi konieczność zamontowania wentylatora wodległości mniejszej niż 1,25 m od zasięgu ręki, należy zastosowaćwentylator niskonapięciowy (12V) z transformatorem lub wentylatorkanałowy umieszczony jak najdalej w kanale wentylacyjnym.Transformator powinien być zamontowany również w odległości niemniejszej niż 1,25 m.

 • Jeżeli kanały wentylacyjne podłączone dowentylatora prowadzone są pionowo przez nieogrzewaną przestrzeń np.strych, należy je zainstalować poniżej teoretycznego miejscaskraplania.

 • Jeżeli kanały wentylacyjne podłączone dowentylatora prowadzone są poziomo przez nieogrzewaną przestrzeńnależy je również zainstalować i nadać lekki spadek kanałów wkierunku ujścia układu, aby ewentualnie skropliny spływały nazewnątrz budynku.

 • Montując wentylator w otworze ściany zewnętrznejmusimy koniecznie podłączyć wentylator z kratką zewnętrzną zapomocą kanału wentylacyjnego (najpraktyczniej teleskopowego) lekkoprzechylonego na zewnątrz. Jeżeli tego nie zrobimy, to wyrzucanezimą ciepłe i wilgotne powietrze skropli się i spowoduje powstaniezabrudzenia wokół wentylatora.

Właściwy dobór wentylatora:

Przy montowaniu wentylatora osiowego w otworześciany zewnętrznej postępujemy w sposób podany poniżej:

 • określamy rodzaj pomieszczenia (np. toaletadomowa)
  obliczamy objętość pomieszczenia (np. 2 m x 3 m x 2,5 m = 15m³)

 • z tabeli dobieramy krotność wymian powietrza (np.5)

 • obliczamy, ile metrów sześciennych powietrza musinasz wentylator
  wyrzucić w ciągu 1 h (15 m3 x 5 = 75m³/h )

 • kanał łączący wentylator z kratką zewnętrzną odługości ok. 0,5 m stawia opór przepływowi powietrza ok. 8 Pa

 • w narysowany poniżej sposób sprawdzamy, czywybrany przez nas wentylator S1 spełnia warunki, tzn. pokonuje opór8 Pa wyrzucając jednocześnie na zewnątrz minimum 75 m³powietrza.

Sugerowana krotność wymiany powietrza na 1h

Pomieszczenie

Krotność

łazienka

5-8

ubikacja

4-5

toaleta publiczna

10-15

kuchnia

5-10

pomieszczenie mieszkalne

0,5-2

pomieszczenie biurowe

5-7

sala szkolna

4-5

sla konferencyjna

4-8

korytarz, hall

2-4

kino, teatr

7-9

bar, kawiarnia

9-11

restauracja

6-9

salon fryzjerski

9-11

sklep

5-10

sala sportowa

6-10

garaż

4-8

Wykres wentylatora S1.


W przypadku podłączenia wentylatora do kanałówwentylacyjnych o długości większej niż 1,5 m należy stosować conajmniej wentylator o przepływie mieszanym (osiowo odśrodkowym). Wtakich przypadkach najkorzystniej jest zasięgnąć porady projektantawentylacji, aby jednak ułatwić zrozumienie zasad dotyczącychdziałania wentylacji, proponujemy przeprowadzić taką samą analizęjak w punkcie powyżej, przyjmując stałą prędkość powietrza, a więcopór szacujemy przez długość kanałów np. 3 mb ok. 20 Pa.: -określamy rodzaj pomieszczenia np. pokój mieszkalny - obliczamyobjętość pomieszczenia 5 m x 6 m x 2,5 m = 75 m³ - z tabelidobieramy krotność wymiany powietrza np. 1 - obliczamy ile metrówsześciennych powietrza musi nasz wentylator wyrzucić w ciągu 1 h 75m³ x 1 = 75 m³/h opór stawiany przez kanały przepływającemupowietrzu ok. 20 Pa analizując charakterystyki wentylatorówdobieramy wentylator S15D.

Wykres wentylatora S15D


Systemy wentylacyjne

Na etapie projektowania domu jednorodzinnegonależy zwrócić uwagę na właściwy system wentylacyjny. Istniejące narynku systemy kanałów z tworzyw sztucznych pozwalają na przycinanieelementów na dowolną długość piłka do metalu i samodzielny montaż,metodą "na wcisk" bez użycia spoiw czy klejów. Kanały płaskie (oprzekroju prostokątnym) polecane są tam, gdzie pojawia się problemmałej przestrzeni - dzięki asortymentowi kształtek dają sięwpasować w każde pomieszczenie. Kanały okrągłe, chociaż wymagająwiększej przestrzeni montażowej, stawiają mniejsze opory przepływupowietrza. Systemy o mniejszych przekrojach, np. system kanałówpłaskich MULTIVENT (120 x 60 mm) lub system kanałówokrągłych EASIPIPE 100 ( śr. 100 mm) polecane są dozastosowania w mniejszych obiektach, gdzie wymagane są mniejszekrotności wymiany powietrza. Większe przekroje jak SUPERTUBA( 204 x 60) czy EASIPIPE 125 i 150 ( śr. 125 i 150 mm)znajdują zastosowanie w układach , gdzie wymagane są większewydajności przepływu powietrza, np. z zestawieniu z wysokowydajnymiokapami kuchennymi, czy jako główne kanały wentylacyjne w dłuższychi bardziej skomplikowanych ciągach.